КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила Олександрівна ЧИСТЯКОВА
http://orcid.org/0000-0002-9076-2484

Анотація

Стаття присвячена окресленню можливостей культурологічного підходу при формуванні екологічної культури вчителів трудового навчання та технологій. Визначено засадничі принципи, термінологію, значимість отриманого результату у структурі особистості. Акцентується на унікальності кожного із суб’єктів освітньої діяльності, вагомості індивідуалізованих підходів. Культурологічний підхід розглядається як комплекс теоретико-методологічних положень та організаційно-педагогічних заходів, спрямованих на поетапне оволодіння студентами культурними цінностями в умовах особистісноорієнтованого середовища, формування майбутнього фахівця як суб'єкта з високим рівнем сформованості цінностей. З’ясовано, що культурологічний підхід ґрунтується на взаємозв'язку і взаємодії культури і освіти. Освіта при цьому вважається частиною культури і формою її вияву, культуровідповідною системою і культуротворчим процесом, в якому здійснюється цілісне перетворення та розвиток особистості. Окреслено притаманні культурі функції, загальнопедагогічні та спеціальні принципи, вагомі при організації та впровадженні процесу розвитку екологічної культури. засвідчено, що культура є способом і засобом саморозвитку індивіда, його матеріального і духовного світу. У розвитку екологічної культури майбутніх учителів трудового навчання та технологій культурологічний підхід розглядається як система організації процесу удосконалення та самовдосконалення, розвитку та саморозвитку як у професійній діяльності, так і у особистому вимірах, спрямованого на засвоєння екологоосвітніх цінностей та відношень в умовах відповідного екосприятливого середовища.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧИСТЯКОВА, Л. О. (2021). КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4055
Розділ
Статті
Біографія автора

Людмила Олександрівна ЧИСТЯКОВА, докторантка кафедри педагогіки і менеджменту освіти, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Посилання

Ісаєв І.Ф. Професійно-педагогічна культура як предмет наукового дослідження. Теоретичні питання культури, освіти та виховання, 2010. № 42. С. 143-147.

Машкіна C.В., Усатенко Т.П., Хомич Л.О., Шахрай Т.О. Теоретичні засади культурологічного підходу у підготовці педагога до виховної діяльності. Київ: ІПООД НАПН України, 2016. 168 с.

Алексеев Н.А. Личностно-ориентированное обучение в школе. Ростов н/Д: Феникс, 2006. 332 с.

Шкабара И.Е. Современные методологические подходы в организации историко-педагогического исследования. Образование и наука, 2005. № 5. С. 39–43.

Бастун М.В. Діалогічні засади підготовки педагогічних працівників до розвитку духовного потенціалу учнів. Київ, 2016. 59 с.

Иванова Т.В. Культурологическая подготовка будущего учителя. Київ: ЦВП, 2005. 282 с.

Лисакова І.В Культурологічний підхід як методологія формування екологічної культури у післядипломній екологічній освіті URL: http://ecoj.dea.gov.ua/wp- content/uploads/2013/02/cultural. Pdf

Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. 744 с..

Данильян О.Г., Тараненко В.М. Основи філософії. Харків: Право, 2003. 352 с.

Коган Л.Н. Теория культуры. Екатеринбург: УРГУ, 1993. 244 с.

Залесская Ю.И. Управление процессом формирования экологической культуры личности. Кіраванне ў адукацыі, 2008. №4. С. 12–16.