ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія Сергіївна КОТЕЛЯНЕЦЬ
http://orcid.org/0000-0003-3932-1824

Анотація

У статті розкрито зміст понять «інтеграція», «інтегрований підхід», «інтегроване навчання». Проаналізовано зміст стандартів вищої освіти, щодо підготовки майбутніх фахівців у галузі дошкільної освіти. Показано значення підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до впровадження інтегрованого підходу в освітній процес. Визначено місце інтегрованого підходу в формуванні системних знань дошкільників. Акцентовано увагу на значенні інтеграції в формуванні життєвих компетентностей дітей дошкільного віку

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОТЕЛЯНЕЦЬ, Ю. С. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВИХОВАТЕЛЯ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4057
Розділ
Статті
Біографія автора

Юлія Сергіївна КОТЕЛЯНЕЦЬ, Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

старша викладачка кафедри методик дошкільної та початкової освіти

Посилання

Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2628-14#Text (дата звернення: 04.11.2020)

Стандарт вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 01 – «Освіта/Педагогіка», спеціальність 012 – «Дошкільна освіта». Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 р. № 1456. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vyshcha/standarty/2020/05/202 0-zatverd-standart-012-m.pdf (дата звернення: 04.11.2020)

Арцишевська М. Р. Теоретико-методичні засади інтеграції знань про суспільство у змісті шкільної освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук. Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2000. 20 с.

Крутій К. Інтеґрація в дошкільній освіті як інноваційне явище, або що треба знати про інтеґрацію? Дошкільне виховання. 2018. № 7. С. 2-7.

Філософський енциклопедичний словник. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Словник української мови: в 11 т. Київ: Наук. думка, 1973.Т. 4. 840 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови. Уклад. та голов. ред. В. Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Філософія інтеграції: монографія. За ред. В. Д. Бондаренка, Ф. Г. Ващука. Ужгород: ЗакДУ, 2011. 273 с.

Большакова І. О., Пристінська М. С. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи: порадник НУШ. Київ, 2017. 206 с.

Козловська І. М. Формування професійного мислення майбутнього фахівця: інтегративнокомпетентнісний підхід. Львів. Київ. Педагогічна думка, 2013. 127 с.

Овчаренко Н. Е. Модели современных интеграционных процессов. М.: Проспект, 2003. 451 с.

Козловська І. М. Теоретико-методологічні основи інтеграції знань у навчальному процесі: основи дидактичної інтегрології. Молодь і ринок. 2012. № 11 (94). С. 31‒35.

Интеграция образовательных областей как средство организации целостного процесса в дошкольном учреждении: коллективная монографія. Под редакцией Л. В. Трубайчук. Челябинск: РЕКПОЛ, 2011. 158 с.

Бабенко А. Генеза проблеми інтеграції знань в історико-філософському та психологопедагогічному аспектах. Наукові записки КДУ. Серія: педагогічні науки. 2011. Вип. 97. С. 34–40.

Ілляш С.Д. Формування готовності сучасного вчителя початкової школи до інноваційної діяльності. Молодь і ринок, 2016. №9 (152). С.130-134.

Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Інтеграція видів діяльності у процесі проходження студентами педагогічної практики. За ред. О. В. Тимчик, О. В. Полковенко. Освітологічний дискурс, 2010. № 1. С. 153‒159.

Зайцева Л. Інтегрований підхід: сутність та можливість впровадження в дошкільній освіті. Молодь і ринок, 2011. №12. С. 55‒58.

Проскура О. І. Інтегроване навчання як засіб формування інтегративного мислення учнів. URL: http://obolon9.ucoz.com/shkilne_zhittja/onlaj n_konfer/2.pdf. 6 с. (дата звернення: 04.11.2020)

Кіндрат І.Р. Управління освітнім процесом у дошкільному навчальному закладі на засадах інтеграції : автореф. дис. канд. пед. наук : 13.00.06. Луганськ, 2013. 20 c