ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ НАВИЧКИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Руслана Ярославівна РОМАНИШИН
http://orcid.org/0000-0001-8480-2702

Анотація

На основі аналізу науково-методичних джерел розглянуто процес засвоєння змісту обчислювальної діяльності та формування на його основі обчислювальних умінь і навичок є складним та тривалим процесом.
Висвітлено теоретичні засади розвивального навчання з точки зору діяльнісної теорії. Відмічається відмінність між процесом формування обчислювальних навичок у традиційній системі навчання та системі розвивального навчання. Зазначаються характерні особливості систем Л. Занкова, В. Давидова та Д. Эльконіна, Н. Істоміної. У результаті аналізу називаються ефективні стратегії для формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи. Встановлено, що у розвивальному навчанні визначна роль відводиться засвоєнню теоретичних знань для загального розвитку учнів.
На основі аналізу та співставлення авторських систем розвивального навчання визначено ефективні стратегії формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи в сучасних умовах розробки нових методик.
Встановлено, що розробка програми з математики з врахуванням концепції розвивального навчання має покласти в основу розуміння природи зв’язку психічного розвитку учнів зі змістом засвоюваних знань та умінь. Сам порядок представлення матеріалу має відповідати загальній логіці побудови курсу з врахування психолого-нейрофізіологічних особливостей учнів початкової школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РОМАНИШИН, Р. Я. (2021). ФОРМУВАННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ НАВИЧКИ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4). вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4059
Розділ
Статті
Біографія автора

Руслана Ярославівна РОМАНИШИН, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти,

Посилання

Виготський Л.С. Розумовий розвиток дітей в процесі навчання. Педагогічна психологія, 1991. № 10. С. 334–430.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т.3: : Проблемы развития психики. М.: Педагогика. 1984. 369 с.

Выготский Л.С. Собрание сочинений: В 6 т. Т.2: Проблемы общей психологии. М.: Педагогика. 1982. 504 с.

Маркова А.К., Лидере А.Г., Яковлева Е.Л. Диагностика и коррекция умственного развития в школьном и дошкольном возрасте. Петрозаводск, 1992. 180 с.

Занков Л.В. Развитие учащихся в процессе обучения (1–2). М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. 293 с.

Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2004. 352 с.

Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального психологического исследования. М.: Наука, 1986. 240 с.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.

Скаткин М.Н. Совершенствование процесса обучения. М.: Педагогика, 1971, 208 с.

Эльконин Д.Б. Интеллектуальные возможности младших школьников и содержание обучения. Возрастные возможности усвоения знаний (младшие классы школы). Под ред. Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова. 1966. С. 47–48.

У школах можна буде навчати за 8 програмами, що не є типовими – висновок держслужби якості освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/ushkolah-mozhna-bude-navchati-za-8-programi-shone-ye-tipovimi-visnovok-derzhsluzhbi-yakosti-osviti (дата звернення 24.07. 2020).

Істоміна Н. Методика обучения математике в начальных классах: Учеб. пособие для студ. сред. и высш. пед. учеб. заведений. 4-е изд., стереотип. М.: Академия, 2001. 288 с.

Фридман Л.М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе: Учителю математики о педагогической психологии. М.: Просвещение, 1983. 160 с.

Сігел Д., Брайсон Т. Секрети мозку. 12 стратегій розвитку дитини. Пер. з анг. Ірина Борщ. Київ: Наш формат, 2017. 192 с.

Skvortsova S., Romanyshyn R. (2019). The Computational Activity of Younger Students: Neuropsychological Approach. Universal Journal of Educational Research, 2019. 7(12), 2817–2829. DOI: 10.13189/ujer.2019.071232.