СУТНІСНІ ЕЛЕМЕНТИ Й ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій ТИМОШЕНКО
https://orcid.org/0000-0003-0800-9328
Лариса ЗАВГОРОДНЯ
https://orcid.org/0000-0002-6241-5856

Анотація

Уточнено визначення поняття управлінської культури керівників освітніх організацій через окреслення двох фундаментальних локусів її існування - професійно-особистісної культури і професійно-управлінської діяльності. Для адекватного розуміння цього поняття виокремлено й проаналізовано такі його базові елементи, як влада, відповідальність, авторитет, а також розкрито п’ять груп сутнісних ознак управлінської культури освітніх менеджерів : загальні й фахові компетентності; цінності й амбіції; суб’єктивний (індивідуальний) управлінський досвід; рефлексія; імідж.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТИМОШЕНКО, Ю., & ЗАВГОРОДНЯ, Л. (2021). СУТНІСНІ ЕЛЕМЕНТИ Й ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА ОСВІТНЬОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 10–20. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-3-10-20
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Юрій ТИМОШЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат філологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Лариса ЗАВГОРОДНЯ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. М.: Политиздат, 1981. 418 с.

Садковий В.П., Назаров О.О., Домбровська С.М., Харченко А.О. Культура управління: монографія. Харків: НУЦЗУ, 2018. 217 с.

Бабенко Т.В. Розвиток управлінської культури керівника закладу освіти в процесі магістерської підготовки. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 10. Т. 1. С. 7881.

Бернацька Т.М. Основні чинники формування та розвитку управлінської культури керівника професійно-технічного навчального закладу. Theory and methods of educational management, 2015. №2 (16). C. 1–13.

Белолипецкий В.К., Павлова Л.Г. Этика и культура управления: учебно-практическое пособие. М.: НКЦ «МарТ»; Ростов н/Д: Изд. центр «МарТ», 2004. 113 с.

Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність керівника. Харків: Основа, 2007. 176 с.

Королюк С.В. Розвиток управлінської культури керівника загальноосвітнього навчального закладу в процесі підвищення кваліфікації: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Київ: ЦІППО АПН України, 2006. 20 с.

Милютин П. Управленческая культура личности и факторы ее развития Власть, 2007. №5. С. 90–92.

Назмутдинов В.Я., Яруллин И.Ф. Управленческая деятельность и менеджмент в системе образования личности: монография [науч. ред. А.Н. Хузнахметов]. Казань: Школа, 2013. 360 с.

Омельченко Н.А. Этика государственной службы: учебник для бакалавров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2014. 408 с.

Охотский Е.В. Теория и механизмы современного государственного управления: в 2 т.: учебник и практикум для бакалаврата и магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. Т.2. 366 с.

Святоха В.А. Вплив управлінської культури керівника вищого навчального закладу на ефективність менеджменту. Теоретичні і прикладні проблеми психології, 2013. №3 (32). С. 237 – 242.

Хомік О.М. Значення управлінської культури для розвитку підприємства. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/01/235.pdf

Цыбульникова В.Е. Общие основы менеджмента в образовании: учеб. пособие для студентов пед. вузов. М.: МПГУ, 2016. 232 с.

Карпов А.В. Психология профессиональной деятельности / Карпов А.В., Маркова Е.В., Субботина Л.Ю., Мышкин И.Ю. Психология труда: учебн. для студ. высш. учеб. заведений [под. ред. проф. А. В. Карпова]. М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. С. 51–111.

Хоруженко К.М. Культурология: энциклопедический словарь. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 640 с.

Кравченко А.И. Культурология: учебное пособие для вузов. 4-е изд. М.: Академический Проект, Трикста, 2003. 496 с.

Кисіль Л.Є. Керівник. Юридична енциклопедія: в 6 т. [редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. Київ: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2001. Т.3.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Словарь-справочник по педагогике [авт.-сост. В.А. Межериков; под. общ. ред. П.Н. Пидкасистого]. М.: Сфера, 2004. 448 с.

Дункан У.Дж. Власть и влияние. Применение управленческих прав и способностей. Психология управления: хрестоматия [ред.-сост. Д.Я. Райгородский]. Самара: Изд. дом «Бахрах-М», 2006. С. 262–281.

Друкер П. Посткапиталистическое общество. Новая постиндустриальная волна на Западе: антология [под ред. В. Л. Иноземцева]. М.: Academia, 1999. 640 с.

Шегда А.В. Менеджмент: підручник. Київ: Знання, 2004. 687 с.

Маничев С.А. Психологический отбор менеджеров. Психология управления: хрестоматия [ред.-сост. Д. Я. Райгородский]. Самара: Изд. дом «Бахрах –М», 2006. С. 282–341.

Сігетій І.П., Тимошенко Ю.В., Завгородня Л.В. Основи управління інформацією в освітніх системах: нав. Посіб. Для слухачів курсів підвищення кваліфікації менеджерів навчальних закладів. Ужгород; Черкаси: Чабаненко Ю. А., 2016. 156 c.

Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. М.: Экономика, 1990. 335 с.

Слинкова О.К., Харитонова П.В. Сравнительный анализ методик оценки предпринимательской, управленческой и организационной культуры. Вестник НГУ. Серия: Социально-экономические науки, 2012. Т.12. Вип. 1. С. 47–54.

Комаров С.В., Кордон С.И. Организационная патология с точки зрения менеджера и консультанта по управлению. Социологические исследования. 2000. №1. С. 44–50.

Бойков В.Э. Профессиональная культура государственной службы. Социологические исследования. 1999. №2. С. 34–40.

Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педагогика: учебник для студ. учреждений высш. образования. 12-е изд., стер. М.: Академия, 2014. 608 с.

Мяготина И.А. Управленческая культура личности руководителя: социально-философский анализ: автореф. дис. … канд. филос. наук: 09.00.11. М., 2005. 23 с.

Мескон М.Х. Основы менеджмента: пер. с англ. 3-е изд. М.: Вильямс, 2006. 665 с.

Компетентності для культури демократії: пер. з англ. URL: https://rm.coe.int/version-ukrainienne-240418 / 16807c886e.

Пелех Ю., Кукла Д. Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці: монографія. Рівне: Волинські обереги, 2019. 184 с.

Фуко М. Интеллектуалы и власть: избранные политические статьи, выступления и интервью [под. общ. ред. Б. М. Скуратова]. М.: Праксис, 2005. Ч. 2. 320 с.

Большой психологический словарь [под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко]. 3-е изд., дополн. и перераб. СПб.: ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2006. 672 с.

Щедровицкий Г.П. Методологические замечания к педагогическому исследованию игры. Избранные труды [ред.-сост. А.А. Пископпель, Л.П. Щедровицкий]. М.: Школа Культурной Политики, 1995. С. 687–716.