ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПСИХОВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталя КАБУСЬ
https://orcid.org/0000-0003-3665-8501
Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-1818-3074

Анотація

У дослідженні показано, що професійне вигорання як реакція організму й психологічної сфери людини на тривалий вплив професійних стресів середньої інтенсивності, що спричиняють емоційне, розумове виснаження, фізичну втому та формальний підхід до виконання професійних функцій, є суттєвою перепоною на шляху досягнення професійного успіху. Доведено, що формування психовалеологічної компетентності фахівців соціальної галузі як спеціалістів, що працюють з різними категоріями населення у різних соціальних сферах та інституціях й у силу специфіки професійної діяльності належать до професій «групи ризику» в аспекті емоційного вигорання, є актуальним.


Обґрунтовано, що психовалеологічна компетентність майбутніх фахівців соціальної галузі є інтегрованим особистісним утворенням, що базується на цінностях, мотиваційних установках, знаннях, уміннях, досвіді й особистісних якостях, котрі сприяють збереженню і зміцненню професійного здоров’я, попередженню професійних криз на підґрунті здатності до саморегуляції і самовідновлення, що уможливлює сталий професійний розвиток фахівця й ефективну реалізацію різних напрямів соціально-педагогічної діяльності в різних соціальних сферах та інституціях. Висвітлено досвід формування психовалеологічної компетентності майбутніх фахівців за спеціальністю «Соціальна робота» у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди.


Досвід впровадження системи роботи з формування психовалеологічної компетентності майбутніх соціальних педагогів та працівників, що реалізовувалася у різних видах діяльності під час навчання в університеті, зокрема, у ході вивчення дисциплін «Профілактика ризиків у соціальній роботі», «Теорія і методика соціальної роботи з сім’єю», «Соціально-педагогічне консультування», «Прикладні методики», «Методики арт-терапії», в процесі виробничої практики у центрах соціальних служб та службах зайнятості, закладах загальної та спеціальної освіти, в ході науково-дослідної роботи здобувачів, у самоосвітній діяльності, підтвердив її позитивний вплив на формування мотиваційно-ціннісного, змістового й особистісно-діяльнісного компонентів досліджуваної компетентності. Майбутні фахівці усвідомлюють проблему і діють для її вирішення: розглядають здоров’я як безумовну цінність, невід’ємну умову досягнення особистісного й професійного успіху, розуміють суть, ознаки та причини виникнення професійного вигорання, володіють способами попередження професійних криз, методиками самовідновлення й самореабілітації, характеризуються прагненням до професійного саморозвитку, здійснюють конкретні дії для збереження індивідуального й професійного здоров’я, застосовують технології стрес- і тайм-менеджменту у життєдіяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАБУСЬ, Н., & БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО, А. (2021). ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПСИХОВАЛЕОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ В КОНТЕКСТІ ПОПЕРЕДЖЕННЯ Й ПОДОЛАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 20–28. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4315
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Наталя КАБУСЬ, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

докторка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки

Анна БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

докторка педагогічних наук, доцентка, в.о. завідувача кафедри освітології та інноваційної педагогіки

Посилання

Health 21: The policy framework for achieving health for all in the European region. WHO / ERB WHO, Copenhagen, 1999, 310 р.

Khatuntseva S., Kabus N., Portyan M., Zhernovnykova O., Kara S., Knysh S. The Method of Forming the Health-Saving Competence of Pedagogical Universities’ Students. Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020. Vol. 12. Is. 1. P. 185–197. DOI:10.18662/rrem/208.

Кабусь Н.Д. Стратегічні напрями соціально-педагогічної інноватики. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, 2018. № 8 (322). С. 203-210.

Боярська-Хоменко А.В., Твердохліб Т.С., Прокопенко І.А., Чеботова Я.В. Візуальне мистецтво як засіб профілактики та подолання емоційного вигорання педагогів. Методичні рекомендації до проведення семінару-практикуму. Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. 52 с.

Корольчук М.С. Професійне вигорання працівників освіти: монографія. К.: КНЕУ, 2017. 304 с.

Maslach C., Schaufeli W., Leiter M. (2001). Job burnout. Annual review of psychology. Vol. 52 .P. 397–422.

Прокопенко І.А. Професійне вигорання педагогів як психолого-педагогічна проблема. Наукові записки кафедри педагогіки, 2019. Вип. 45. С. 59–64.

Дзюба Т.М. Ризики професійного здоров’я вчителя. Психологічні перспективи, 2015. Вип 26. С. 96–109.

Freudenberger, Herbert J; Richelson, Geraldine. Burnout: The High Cost of High Achievement. Anchor Press, 1980. 214 p.

ICD-11 International Classification of Diseases 11th Revision. The global standard for diagnostic health information. Geneva: WHO, 2019. URL: https://icd.who.int/en/

Перхайло Н. А. Попередження професійного вигорання майбутніх фахівців соціальної сфери. Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. Харків, 2016. Вип. 55. С. 202-210.

Бойчук Ю. Д., Турчинов А. В. Сутність здоров’язбережувальної компетентності в контектсі валеологічної парадигми. Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр. Харків: УІПА, 2015. Вип. 48/49. С. 180–186.

Boiarska-Khomenko A., Shtefan, L., Kyryliv, V., Kuznetsova, O., Yushko, O. Distant Programme of Developing Educational Competences. Asia-Pacific Education Researcher, 2020. Vol. 29. Is. 4. P. 331-341. doi: 10.1007/s40299-019-00487-9.

Panachev V., Zelenin L., Opletin А., Legotkin А., Kusekova R. Development of Health Saving Competence for University Students. Journal of Global Pharma Technology. 2018. Vol. 10. No. 5. P. 226–233.

Щоголева І.В. Особливості проектування практичних занять з дисципліни «Тайм-менеджмент». Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки». 2020. № 2. С. 37–43.