ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана АРХИПОВА
https://orcid.org/0000-0003-4311-9709
Ірина КРАСІЛИЧ
https://orcid.org/0000-0002-5356-1819

Анотація

Здійснена спроба проаналізувати особливості підготовки фахівців соціально-педагогічних спеціальностей до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища .


Вказано на необхідність вирішення проблеми підготовки та підвищення кваліфікації фахівців соціально-педагогічного профілю до роботи у контексті новітніх тенденцій інклюзивного навчання та приділено увагу розгляду нових тенденцій до підготовки.


Стаття побудована на матеріалах досліджень, які були складником комплексної програми науково-дослідницької роботи Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького з теми «Неперервна професійна підготовка майбутніх фахівців» .


З’ясовано, що вирішальним фактором слугування розвитку інклюзивного освітнього середовища має стати підготовка фахівців соціально-педагогічних спеціальностей. Визначено, що підготовка фахівців може бути представлена трьома основними компонентами: мотиваційно-аксіологічним, когнітивним та діяльнісно-практичним.


Процес підготовки фахівців соціально-педагогічних спеціальностей до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища розглянуто як цілеспрямований, системний процес, який проходить у кілька етапів: мотиваційний, змістовий, практичний, узагальнювальний.


Представлено результати експериментальної перевірки моделі підготовки фахівців соціально-педагогічних спеціальностей до роботи в умовах інклюзивного середовища.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АРХИПОВА, С., & КРАСІЛИЧ, І. (2021). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У КОНТЕКСТІ НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 28–34. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4317
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Світлана АРХИПОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка

Ірина КРАСІЛИЧ, Національний університет «Львівська політехніка»

кандидатка економічних наук, старша викладачка

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Колупаєва А.А.Інклюзивна освіта: реалії та перспективи: Монографія. Київ: Самміт-Книга, 2009. 272 с. (Серія «Інклюзивна освіта»).

Інклюзивна освіта в Україні: здобутки, проблеми та перспективи. Резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження. Червень 2011 – січень 2012. URL: https://pandia.org/text/79/501/26323.php.

Мартинчук О.В. Концепція підготовки майбутніх фахівців у галузі спеціальної освіти до професійної діяльності в інклюзивному освітньому середовищі. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 2018. № (1). С. 49–53.

Матвєєва Н. Інклюзивна освіта в Україні: соціально-педагогічний аспект. Освітній простір України, 2017. №11(11). URL: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/esu/article/view/3080.

Архипова С.П. Соціально-педагогічні аспекти освіти різних категорій дорослих: монографія. Черкаси: Пономаренко Р.В., 2013. 354 с.

Архипова С.П., Смеречак Л.І. До питань формування професіоналізму майбутніх соціальних педагогів у роботі з дітьми з вадами психофізичного розвитку. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2014. Вип. № 24(317). С. 7–13.

Архипова С.П., Смеречак Л.І. Професійна компетентність соціальних працівників у системі роботи з різними категоріями СНК дорослого населення. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2017. № 1 (306). С. 232–239.

Архипова С.П., Демиденко Т.М. Методи соціокультурної реабілітації (арт-терапія): навч.-метод. посіб. Черкаси: Гордієнко Є.І., 2019. 88 с.

Садова І. Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. URL: http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-45.pdf.

Забезпечення доступності до можливостей навчання для осіб з інвалідністю у закладах вищої освіти: Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу Національного університету «Львівська політехніка».– Львів,2020.

Bednarska Anastasiia, Hasiak Mariana, Krasilych Iryna. Trauma-informed approach in the development of inclusive education environment in the higher school. Mental Health Global ChallengesJournal. SPECIAL ISSUE “Ukraine and global processes in the area of Mental Health”, 2019. P. 14–28. URL: https://www.mhgcj.org/index.php/MHGCJ/issue/view/9/6.

Методика Floortime у роботі педагога з дітьми із особливими освітніми потребами. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2020. Вип. 78. С. 96–101.

Фаласеніді Т.М., Козак М.Я. Нормативно-правове забезпечення інклюзивної освіти в Україні. Молодий вчений, 2015. № 9 (24). Ч. 2. С. 77–81.