ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна СИТНІК
https://orcid.org/0000-0002-0264-7196

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню особливостей проведення виховної роботи зі студентами у закладах вищої освіти України, розкриттю «Концепції національного виховання студентської молоді» з урахуванням сучасних викликів, потреб та запитів суспільства, вікових та індивідуальних особливостей здобувачів вищої освіти, їхніх уподобань, нахилів, інтересів, життєвої та громадянської позиції, художньо-естетичних смаків. У публікації проаналізовано основні напрямки національного виховання студентів, детально розкрито принципи, на яких ґрунтується «Концепція національного виховання студентської молоді». Основна увага зосереджена на принципах гуманізації, демократизму, природо- та культуровідповідності, пріоритету правової свідомості, єдності навчальної та виховної діяльності, послідовності, системності і наскрізності, педагогічної підтримки, виховання просвітницького патріотизму, соціалізації, які спрямовані на формування гармонійно розвиненої особистості майбутнього фахівця, виховання почуттів патріотизму, людської гідності, порядності, толерантної поведінки у суспільстві, високоморальних людських якостей, утвердження здорового способу життя. Відповідно до «Концепції національного виховання студентської молоді» окреслено основні напрямки виховної роботи у закладах вищої освіти України, зокрема зверталася особлива увага на національно-патріотичне, громадянсько-правове, моральне, екологічне та естетичне виховання. Детально розглянуто наукові праці вітчизняних педагогів присвячених проблемі виховання студентської молоді у вищій школі, проаналізовано запропоновані ними підходи до різних напрямків виховної роботи, методи виховання та впливу на майбутніх фахівців з утвердження моральних норм поведінки у колективі, суспільстві, пропаганди здорового способу життя. Акцентовано увагу на організаційній структурі виховної роботи у ЗВО. На прикладі виховної роботи Черкаської медичної академії продемонстровано особливості проведення виховних заходів в позааудиторний час.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИТНІК, Т. (2021). ДО ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 40–45. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4319
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тетяна СИТНІК, Черкаська медична академія

докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Про вищу освіту: Закон України 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Ніколенко Л.М. Поняття позааудиторної діяльності у соціально-педагогічному аспекті. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2013. № 1 (5). С. 21–25.

Дурманенко О. Виховна робота у ВНЗ як чинник формування особистості майбутнього фахівця. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/11476/1/6.pdf

Ісмайлов К.Ю., Сіфоров О.І. Особливості організації виховної роботи в вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання України в умовах інформатизації суспільства. Правова держава, 2016. № 24. С. 89–92.

Калашнік Н. Особливості освітньо-виховної роботи з іноземними студентами у вищих медичних навчальних закладах України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2018. Вип. 1(83). С. 60–66.

Якса Н.В. Особливості організації виховного процесу в педагогічному вузі. URL: http://eprints.zu.edu.ua/459/2/7F235635.pdf

Кучин С.П. Удосконалення реалізації виховної функції інституту кураторства як пріоритет впровадження механізмів державного регулювання в сфері освіти. Державне управління: удосконалення та розвиток, 2017. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1023

Лугова Л., Семененко Ю. Роль викладача клінічної кафедри в організації виховної роботи зі студентами медичного вищого навчального закладу. Сучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні: матеріали XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Тернопіль, 16–17 трав. 2019 р. Тернопіль: Терноп. нац. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевського, 2019. С. 83–84.

Онул Н., Головкова Т. Досвід гуманітарно-виховної роботи у вищому медичному навчальному закладі. Філософсько-гуманітарні читання: збірка наукових праць, 2017. С. 241–247.

Концепція національного виховання студентської молоді. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/vr2_4290-09#Text