СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна ПОПОВА
https://orcid.org/0000-0002-8286-9134
Ольга ДЕРКАЧ
https://orcid.org/0000-0001-9008-2051

Анотація

Актуалізовано питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя початкової школи, виходячи з глобальних порушень світової еко-системи, знецінення значущості збереження природного середовища, його ресурсів, ролі в житті та збереженні здоров'я людей.


Наголошено, що сталий розвиток суспільства передбачає визначення ціннісних пріоритетів встановлення відповідальності кожного окремого громадянина і суспільства загалом за наслідки екологічної діяльності з метою збереження та захисту екології.


Установлено важливість неперервної екологічної освіти, зокрема в педагогічних освітніх закладах, що здійснюють підготовку вчителів для нової української школи, особливо її початкової ланки.


Проаналізовано стан розробленості поняття «екологічна компетентність майбутнього вчителя початкової школи» у науковій літературі та з’ясовано, що його тлумачать: як інтегральну якість особистості, що вміщує її еко-доцільні характеристики, властивості; як результат екологічної освіти, що інтегрує відповідні знання, вміння, навички, які є підґрунтям формування мислення, свідомості, світогляду особистості; як професійної готовності до екологічної педагогічної діяльності.


Досліджено контекстуально споріднені поняття «екологічна свідомість», «екологічна культура» та встановлено їхній взаємозв’язок: екологічна компетентність виявляється у предметно-практичній еко-діяльності особистості; екологічна культура є духовним орієнтиром еко-поведінки людини; екологічна свідомість є складовою відповідної компетентності та найвищим проявом культури особистості.


Визначено екологічну компетентність майбутнього вчителя початкової школи, як інтегративне утворення його особистості, що об'єднує знання, вміння, навички природозбережувальної діяльності, виявляється в усвідомленому ціннісному ставленні до розв’язання проблем охорони і захисту довкілля, дозволяє формувати екологічно доцільні моделі поведінки у відповідних ситуаціях, приймати обґрунтовані рішення, нести відповідальність за їх наслідки перед собою, своїми учнями та суспільством. З'ясовано, що сформована екологічна компетентність вчителя початкової школи виявляється в розвиненій емоційно-вольовій, мотиваційно-ціннісній сферах його особистості, у здатності до рефлексії, що засвідчує його професійну готовність до здійснення педагогічної еко-діяльності, моральну і соціальну зрілість фахівця.


Ключові слова: .

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПОПОВА, Г., & ДЕРКАЧ, О. (2021). СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 63–68. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4323
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Ганна ПОПОВА, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри менеджменту

Ольга ДЕРКАЧ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки

Посилання

Про Концепцію екологічної освіти в Україні: рішення колегії Міністерства освіти і науки України № 13/6–19 від 20 груд. 2001 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v6-19290-01#Text.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [упоряд. Гриневич Л., Елькін О., Калашнікова С., Коберник І., Ковтунець В., Макаренко О., Малахова О., Нанаєва Т., Усатенко Г., Хобзей П., Шиян Р.; за заг. ред. Грищенка М.]. 2016. 40 с.

Коваль В.О., Погасій І.О. Експериментальне дослідження стану екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи в контексті НУШ. Збірник наукових праць Херсонського державного університету, 2018. Вип. 85. С. 108–111.

Про вищу освіту: Закон України № 1556–VII від 1 лип. 2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Бузенко І.Л. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2017. Вип. 49. С. 73–75.

Шапран Ю.П. Сутнісні ознаки, структурні компоненти і вимірювання екологічної компетентності студентів-біологів педагогічного університету. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2015. Вип. 18(1). С. 320–325.

Молодиченко В.В., Сердюк А.М., Молодиченко Н.А. Педагогічні умови формування екологічної компетентності учнів початкової школи. Інноваційна Педагогіка, 2020. Вип 20 (3). С. 11–16

Баюрко Н.В. Сутність поняття екологічної компетентності майбутніх учителів біології. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 2016. Вип. 46. С. 109–106

Котяш І. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої педагогічної освіти на всіх рівнях підготовки. Актуальні питання гуманітарних наук, 2019. Вип. 26 (1). С. 179–184.

Герасимчук О.Л. Формування екологічної компетентності майбутніх гірничих інженерів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Житомир, 2015. 22 с.

Нінова Т.С. Формування професійної екологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, 2019. Вип. 3. С. 171–178

Пріма Р. Рославець Р., Орлова С. До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя. Педагогічний часопис Волині, 2017. № 1. С. 95–99.

Стефанків О.М., Максимович О.М. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення: монографія. Івано-Франківськ: Сімик, 2012. 180 с.