СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕДУКАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ підготовка учителів в умовах диджиталізації

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Альона ПРОКОПЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-3735-342X

Анотація

У статті автором на основі аналізу психолого-педагогічної, управлінської та спеціальної літератури, а також нормативно-правових документів визначено сучасні проблеми едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти, а саме: пріоритетність матеріального забезпечення особистості над її духовно-ціннісним розвитком; надмірне використання глобальної інформаційної бази в усіх сферах життєдіяльності людини; обґрунтування і розробки фрейму й змістового наповнення загальної педагогічної концепції окремого фундаментального досліджуваного феномену; відсутність педагогічної концепції едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПРОКОПЕНКО, А. (2021). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЕДУКАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ: підготовка учителів в умовах диджиталізації. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 68–73. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4324
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Альона ПРОКОПЕНКО, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради

кандидатка педагогічних наук, доцентка, викладачка кафедри інформатики

Посилання

Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології: наук. посіб. [авт. кол.: Є. Р. Чернишова, Н. В. Гузій, В. П. Ляхоцький та ін.; за наук. ред. Є. Р. Чернишової]. Київ: ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014. 318 с.

Харківська А.А. Якість освіти в контексті європейського вибору. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки»: зб. наук. пр. [Ніжин. держ. ун-т імені М. Гоголя], 2009. № 2. С. 5–10.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Бердяев H.A. Человек и машина (Проблема социологии и метафизики техники). Вопросы философии, 1989. №2. С. 147–163.

Жерновникова О. Діджиталізація в освіті. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 10 квітня 2018 р.). Харків, 2018. С. 88–90. URL: https://cutt.ly/nEm8QeB.

Петрук Н. Стратегії розвитку гуманітарної освіти в добу технократизму та глобалізації. Філософія освіти: Науковий часопис, 2020. №1 (26). С. 54–67.

Бауман З., Донскіс Л. Моральна сліпота. Втрата чутливості у плинній сучасності. Київ: ДУХ І ЛІТЕРА, 2014. 280 с.

Мелащенко О. Проблема технократизму у вищій технічній школі і розвиток особистості студента. Наукові записки. Серія Педагогічні науки. [Київ], 2013. Вип. 121(1). С. 80–82. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Nz_p_2013_121(1)__21.pdf.

Негативний вплив сучасного інформаційного простору на психічне та фізичне здоров’я дитини. Кирилівська селищна рада: офіційний інтернет-портал, 2018. URL: https://cutt.ly/UmSthe8.

Биков В., Спірін О., Пінчук О. Сучасні завдання цифрової трансформації освіти. Вісник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», 2020. Вип.1. С. 27–36.

Гуревич Р.С. Інтерактивні технології навчання у вищому педагогічному навчальному закладі. Вінниця: Планер, 2013. 309 с.

Левицька Л.А. Рoзвиток міжкультурної комунікації у закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2021. Вип. 2. С. 31–36.

Дворникова Е.И. Культура. Идентичность. Толерантность. Москва: Илекса, 2007. 320 с.

Остапйовська І. Вплив інформатизації суспільства на освіту. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2016. №1. С. 291–294. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdup_2016_1_58.

Кочубей А. Едукація як ефективний засіб цілісності навчально-виховного процесу в технічному ВНЗ. Нова педагогічна думка, 2013. № 1.2. С. 32–36. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1.

Хорошайло О.С., Яковенко Ю.Л. Використання дидактичних ігор у вищій школі як інтерактивного методу едукації. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 2016. Вип. 3. С. 170–175.