ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана НЕСТУЛЯ
https://orcid.org/0000-0003-0599-6647

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми пошуку організаційно-педагогічних умов процесу розвитку лідерської компетентності майбутніх викладачів вищої школи та шляхів їх реалізації в освітньому процесі у ЗВО. Для досягнення мети застосовано такі теоретичні методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення наукових джерел з досліджуваної проблеми для уточнення сутності поняття «організаційно-педагогічний супровід», визначення організаційнопедагогічних умов процесу розвитку лідерської компетентності майбутніх викладачів вищої школи в освітньому середовищі ЗВО. У результаті наукового пошуку з’ясовано, що орієнтиром успішного удосконалення організаційнопедагогічного супроводу процесу розвитку лідерської компетентності майбутніх викладачів вищої школи в освітньому середовищі ЗВО слугують організаційнопедагогічні умови під час підготовки магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» у їх комплексному поєднанні: 1) підготовка науковопедагогічних кадрів ЗВО до процесу розвитку лідерської компетентності майбутніх викладачів вищої школи; 2) використання дидактичного потенціалу системи дистанційного навчання в ЗВО; 3) впровадження системи кайдзен у процесі підготовки магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи». Продемонстровано шляхи реалізації організаційнопедагогічних умов. Підготовку науково-педагогічних кадрів ЗВО до процесу розвитку лідерської компетентності майбутніх викладачів вищої школи доцільно реалізувати шляхом упровадження авторської навчальної програми курсу «Інноваційні методики викладання у вищій школі: новітнє в європейській та світовій практиці»; активізації участі викладачів у науково-практичних конференціях різних рівнів, круглих столах, майстер-класах, тренінгах тощо. Використання дидактичного потенціалу системи дистанційного навчання в ЗВО доцільно реалізувати за допомогою створення дистанційного курсу «Основи лідерства», його функціоналу й дидактичного інструментарію, та активного упровадження під час дистанційного освітнього процесу. Впровадження системи кайдзен у процесі підготовки магістрантів освітньої програми «Педагогіка вищої школи» доцільно реалізувати за допомогою постійно діючого семінарупрактикуму «Технологія кайдзен: шлях до лідерства», стратегії розвитку університету, місії університету «Разом – до вершин професійної досконалості й життєвого успіху кожного заради процвітання України»

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
НЕСТУЛЯ S. (2021). ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД ПРОЦЕСУ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 91–98. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4328
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Світлана НЕСТУЛЯ, докторка педагогічних наук, доцентка кафедри педагогіки та суспільних наук

директорка навчально-наукового інституту лідерства ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Посилання

Verovkina, Zh.L. (2017). Organizational and pedagogical support of professional self-determination of high school students in the conditions of profile education. Theoretical and didactic philology. Series: Pedagogy. Iss. 24. pp. 22–31 [in Ukr.].

Varava, V.Yu. (2013). Organizational and pedagogical support for assessing the innovative development of a secondary school In: Annotated results of research work of the Institute of Pedagogy in 2012. Institute of Pedagogy. Kyiv, Ukraine. pp. 31–32 [in Ukr.].

Parreira, A., Pestana, M. & Oliveira, P. (2018). Assessing educational leadership: a competencecomplexity based test. Ensaio: aval.pol.públ.Educ. № 26. P. 890–910. [in Eng.].

Yezhova, O.O. (2014). The essence of organizational and pedagogical conditions of the pedagogical process. Scientific notes of Nizhyn Gogol State University. Psychological and pedagogical sciences. №3. pp. 39–43 [in Ukr.].

Hrynova, M.V., Kononets, N.V., Diachenko-Bohun, M.M., Rybalko, L.M. (2019). Resource-oriented learning of students in a healthy educational environment. Information technologies and learning tools. Vol. 72, №4. pp. 182–193. [in Ukr.].

Kononets N.V. (2020). Organization of test control of knowledge in the environment of distance learning courses on the Moodle platform. Modern dimension of psychology and pedagogy: a collection of abstracts of scientific works of participants of the international scientific-practical conference (Lviv, May 22–23, 2020). Lviv: GO “Lviv Pedagogical Community”. pp. 144–147 [in Ukr.].

Kononets, N.V. (2016). Didactic bases of resourceoriented teaching of computer cycle disciplines of students of agrarian colleges: Theses of Doctor in Pedagogy Dissertation. Poltava. 473 p. [in Ukr.].

Mukoviz, O.P. (2007). Methods of work in the Moodle system. Computer at school and family. №7. pp. 11– 14 [in Ukr.].

Smirnova-Trybulska, Ye.M. (2007). Distance learning using the MOODLE system: teaching method. way. Kherson: Aylant Publishing House. 465 p. [in Ukr.].

Nestulya, S.I., Nestulya, O.O. (2016). Distance course “Fundamentals of Leadership”. Poltava: PUET. URL: http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id =781 [in Ukr.].

Nestulya, S.I. (2019). Didactic principles of formation of leadership competence of future bachelors in management in the educational environment of the university: Theses of Doctor in Pedagogy Dissertation. Poltava. 700 p. [in Ukr.].

Nestulya, O.O., Nestulya, S.I., Kononets, N.V. (2018). Basics of leadership: an electronic manual for independent work of students. Poltava: PUET. 241 p. [in Ukr.].