ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ МЕНЕДЖЕРА У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія КОВАЛЕНКО
https://orcid.org/0000-0002-5736-4249

Анотація

Розглянуто загальну характеристику моделі менеджера у спортивній діяльності. Автор розкриває основні риси поняття «менеджер» та «спортивний менеджер». Проаналізовано попит на фахівцівуправлінців галузі фізичної культури та спорту. Розкрито результати навчання майбутніх фахівців галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності «017 Фізична культура і спорт» за спеціалізацією «Менеджмент у спортивній діяльності»; вказано, що повинен знати і вміти менеджер у спортивній галузі. Стаття характеризує основні рівні менеджменту та надає змістовну характеристику його видам. Ґрунтовно проаналізовано види професійної діяльності менеджерів спортивної галузі. Зазначено функції, які виконує менеджер спортивної діяльності для ефективного функціонування фізкультурно-спортивної організації. Охарактеризовано професійно-важливі якості менеджера у спортивній діяльності (індивідуальні, професійні).

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КОВАЛЕНКО, Ю. (2021). ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛІ МЕНЕДЖЕРА У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 98–103. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4329
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Юлія КОВАЛЕНКО, Харківська державна академія фізичної культури

старша викладачка кафедри української та іноземних мов

Посилання

Коваленко Ю.М. Теоретичні засади формуванняуправлінської компетентності майбутніх менеджерів спортивної діяльності. Інноваційна педагогіка,2019. Вип. 13, Т1. С. 75–78. URL:http://innovpedagogy.od.ua/archives/2019/13/part_1/18.pdf

Свєртнєв О.А. Характеристика основних компетентностей менеджера фізичної культури і спорту в сучасних умовах реформування вищої освіти. Імідж сучасного педагога. Електронний науковий фаховий журнал, 2017. № 7 (176). С.19-22.

Воробйова Є. В. Розвиток індивідуального стилю діяльності менеджера в процесі професійної підготовки. Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія, 2012. № 1. С. 91–96.

Kovalenko J., Gnatenko K., Fedorenko O., Karpets L., & Kovalenko R. Formation of Vocational Competence of Future Specialists in Physical Education and Sports. Pedagogika, 2021. №140 (4), Р. 220–236. https://doi.org/10.15823/p.2020.140.12

Гонтарук О. Система підготовки менеджерів з фізичної культури і спорту в ринкових умовах. Фізична культура, спорт та здоров'я нації, 2016. № 20. С. 593–601.

Постанова Кабінету міністрів України про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2024 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/115-2017-%D0%BF#Text.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України №567 від 24.04.2019. URL: http://ru.osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/64408/

Гращенкова Ж.В., Коваленко Ю.М. Фахові компетентності бакалаврів за спеціалізацією «Менеджмент у спортивній діяльності». Priority directions of science and technology development. Proceedings of the 8th International scientific and practical conference. SPC “Sci-conf.com.ua”. Kyiv, Ukraine, 2021. Р. 404-408.

Класифікатор професій ДК 003:2010. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10#Text.

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 85 «Спортивна діяльність». Міністерство молоді та спорту України: інформаційно-аналітична система по законодавству України. URL: http://consultant.parus.ua/?doc=0AIAGCEF18

Переверзін, І.І. Сучасний спортивний менеджер та модель його підготовки. Теорія й практика фізичної культури та спорту, 2003. № 5. С.57–60.

Дутчак М.В. Спорт для всіх в Україні: теорія і практика. Київ: Олімпійська література, 2009. 279 c. URL: http://reposit.unisport.edu.ua/handle/787878787/200

Стадник С.О. Акмеологічний підхід до вивчення діяльності менеджера у сфері фізичної культури та спорту. Управлінські, психолого-педагогічні, соціологічні, філософські та історичні аспекти фізичної культури і спорту: ХV Міжнародна науковопрактична конференція «Фізична культура, спорт та здоров'я», 2015. С. 333–335.

Білогур В.Є. Спортивний менеджмент як новий науковий напрямок та дисципліна. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії, 2016. № 64. С. 178–190.