КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА)

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Руслан КАЛУГІН
https://orcid.org/0000-0001-8339-4428

Анотація

Статтю присвячено актуальному питанню розвитку фахових компетентностей магістрів спеціальності 014 Середня освіта (Математика). Наголошується, що процес формування та розвитку компетентностей має характер наступності, оскільки охоплює всі ступені, наявні у вітчизняній системі освіти, а також післядипломну професійну діяльність. У зв’язку з особливим соціальним статусом освітян, і зокрема молодих фахівців, які у майбутньому забезпечуватимуть цю наступність, проблема розвитку фахових компетентностей магістрів активно обговорюється в науковій спільноті. На основі аналізу наукових праць окресленої тематики, а також нормативно-правових актів (Національної рамки кваліфікацій та Професійного стандарту вчителя закладу загальної середньої освіти) здійснено спробу узагальнити підходи до розуміння змісту та структури понять «компетентність» та «фахова компетентність вчителя». Огляд чинних освітньо-професійних програм, за якими здобувають фахову освіту магістранти українських педагогічних закладів вищої освіти спонукав автора цього дослідження розробити власну систему фахових компетентностей майбутнього вчителя математики. Презентована у статті система фахових компетентностей розглядається крізь призму трьох рівнів їх сформованості – початкового, достатнього та високого. Складовими цієї системи визначено математичну, інформаційно-освітню, методичну, професійнотехнологічну та психолого-педагогічну компетентності. Для узгодження системи компетентностей з професійним стандартом вчителя розроблено компетентнісну модель магістра згаданої спеціальності, яка окрім фахових компетентностей містить блоки загальних компетентностей та трудових функцій вчителя. У подальшому ця модель може бути використана для розроблення методики формування та розвитку фахових компетентностей магістрів-математиків у межах їхньої фахової підготовки.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЛУГІН, Р. (2021). КОМПЕТЕНТНІСНА МОДЕЛЬ МАГІСТРА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МАТЕМАТИКА). Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (3), 116–122. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4332
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографія автора

Руслан КАЛУГІН, аспірант кафедри педагогіки

Криворізький державний педагогічний університет

Посилання

Кузнецова И.В. Развитие методической компетентности будущего учителя математики в процессе обучения математическим структурам в сетевых сообществах: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.02. Архангельск, 2015. 483 с.

Писарева С.А., Пучков М.Ю., Ривкина С.В., Тряпицына А.П. Модель уровневой оценки профессиональной компетентности учителя. Science for Education Today, 2019. №3. С. 151–168.

Ціпан Т.С. Професійна компетентність сучасного вчителя. Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Рівне, 2016. Вип. 3. С. 174–181.

Каплінський В.В. Загальнопедагогічна компетентність учителя: особливості, складники, шляхи формування: монографія. Вінниця: Ніланд ЛТД, 2017. 154 с.

Тарасенкова Н., Акуленко І. Методичні компетентності у системі фахової підготовки майбутнього вчителя математики. Вища освіта України, 2011. № 3. C. 53–66.

Скворцова С.О. Формування професійної компетентності в майбутнього вчителя математики. Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку, 2010. №4. С. 270– 276

Key competences for lifelong learning. URL:https://op.europa.eu/s/pls4.

Петренко С.І. Про комунікативний компонент ІКТкомпетентності учителя математики та дослідження рівня його сформованості. Фізикоматематична освіта, 2019. Вип. 3(21). С. 99–103.

Мухидинов М.Г., Геджиев Дж.Дж., Абдуразаков М.М., Гусева Н.В. Формирование математических компетентностей у студентов в условиях информационно-коммуникационной образовательной среды на базе электронного учебно-методического комплекса. Мир науки, культуры, образования, 2019. №1(74). С. 27–29.

Національна рамка кваліфікацій. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/519-2020- %D0%BF#n2.

Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. Компетентность как дидактическое понятие: содержание, структура и модели конструирования. Вестник Института образования человека. 2015. №2. URL: https://eidosinstitute.ru/journal/2015/200/Eidos-Vestnik2015- 216-Khutorskaya-Khutorskoy.pdf.

Зимняя И.А Компетенция и компетентность в контексте компетентностного подхода в образовании. Иностранные языки в школе, 2012. №6. С. 2–10.

Професійний стандарт учителя ЗЗСО. URL: https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=ukUA&fileId=22daac6a-f0db-4de0-8d49-47aa6b2ecb99.

Жалдак М.І., Рамський Ю.С., Рафальська М.В. Модель системи соціально-професійних компетентностей вчителя інформатики. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2. Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання: з6. наукових праць. 2009. №7 (14). С. 3–18.

Казачек Н.А. Математическая компетентность будущего учителя математики. Известия РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. №121. URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/content s/1/121/kazachek_121_106_110.pdf