МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Інна ГРИЦЕНОК
https://orcid.org/0000-0003-0317-3620

Анотація

Актуалізовано питання що ціннісна зрілість самого педагога визначає ефективність взаємодії з учнями в освоєнні необхідних їм цінностей, бажання або небажання наслідувати приклад педагога, цілеспрямовано працювати над собою. Управління зусиллями і можливостями вихованців залишається в руках наставника, правильно орієнтованого в аксіологічному відношенні. І це повинно стати в сучасному педагогічному процесі не випадковим, а систематичною і цілеспрямованою справою. Наголошено, що методологічну основу моделювання складають і обґрунтований набір принципів цілеспрямованості педагогічного процесу, системності, гуманізації, науковості, інтегративності, доступності, компетентності, професійного самовизначення, соціалізації, професійного саморозвитку, самоорганізації, конгруєнтності, емоційності навчання, співробітництва, індивідуалізації освітньої траєкторії. Зазначено, що сучасні виклики економіки вимагають розвитку підприємницького потенціалу сучасної молодої людини − майбутнього професіонала. Суспільство і держава формують соціальне замовлення на особистість учня, як професіонала здатного до розвитку, підприємливого, проактивного, що сприяє зростанню конкурентоспроможності економіки країни та створення інноваційних соціально-економічних і бізнес-проєктів. Акцентовано, що модель розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців у процесі проєктної діяльності являє собою відображення впорядкованої сукупності дій, що сприяють розвитку підприємницької компетентності від неактивного до стартового і продуктивного рівнів. Вона представлена як цілісний процес взаємодії взаємопов’язаних компонентів: репродуктивного, конструктивно-творчого і результативного. Висвітлено зміст роботи педагогів ЗП(ПТ)О в освітньому процесі, які поряд з ІКТ, мультимедіатехнологіями, активно застосовують gameтехнології. Game-технології використовують безліч різних інструментів в залежності від поставленого завдання: коучинг, Форсайт-сесії, ділові ігри, навчання дією, міні-тренінги тощо. Всі вони об’єднуються єдиним сценарієм і дозволяють реалізувати підприємницькі ідеї найбільш ефективним способом. Наведено приклади роботи з розробки моделі розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців у процесі проєктної діяльності, яка націлена на єдність теоретичної, практичної, виробничої і підприємницької підготовки. Наголошено на важливості складової в розробці моделі розвитку підприємницької компетентності майбутніх фахівців у процесі проєктної діяльності, а саме: використання інноваційних технологій і інтеграційних курсів в освітньому процесі, організація проєктної діяльності учнів, залучення учнів до самостійної підприємницької діяльності в рамках створення малих учнівських підприємств, центрів молодіжного підприємництва

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГРИЦЕНОК, І. (2021). МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПРОЦЕСІ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 141–148. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4336
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Інна ГРИЦЕНОК, Інститут професійно-технічної освіти НАПН України

кандидатка педагогічних наук, доцентка, cтарша наукова співробітниця лабораторії професійної кар’єри

Посилання

Философия: Энциклопедический словарь. [Под ред. А.А. Ивина]. М.: Гардарики, 2004. 1072 с.

Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2005. 208 с.

Ткаченко М.В. Формування підприємницької компетентності майбутніх фахівців ресторанного господарства у професійно-технічних навчальних закладах: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2018. 347 с.

Бешенков С.А. Моделирование и формализация: метод. пособие. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2002. 336 с.

Лодатко Е.А. Моделювання педагогічних систем і процесів: монографія. Слов’янськ: СДПУ, 2010. 148 с.

Богатырев А.И., Устинова И.М. Теоретические основы педагогического моделирования (сущность и эффективность). Publishing house Education and Science s.r.o. URL: http://www.rusnauka.com/SND/Pedagogica/2_bog atyrev%20a.i..doc.htm.

Ясвин В. А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию. 2-е изд., испр. и доп. М.: Смысл, 2001. 366 с.

Бедерханова В.П. Педагогическое проектирование в инновационной деятельности: учеб. пособие. Краснодар, 2000. 54 с.

Алєксєєва С. В., Базиль Л. О., Гриценок І. А., Єршова Л. М., Закатнов Д. О., Орлов В. Ф., Сохацька Г. В. Підготовка майбутніх кваліфікованих кадрів до підприємницької діяльності в умовах розвитку малого бізнесу: теорія і практика: монографія. Житомир: Полісся, 2020. 237 с. URL: https://ivet.edu.ua/repozytarii/produktsiiandr/321-ndr-teoretychni-i-metodychni-osnovypidhotovky-maibutnikh-kvalifikovanykh-kadriv-dopidpryiemnytskoi-diialnosti-v-umovakh-rozvytkumaloho-biznesu-2019-2021

Гревцева Г.Я., Циулина М.В., Болодурина Э.А., Банников М.И. Интегративный подход в учебном процессе ВУЗа. Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5.; URL: http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=26857 (дата обращения: 23.03.2021).

Зимняя И.А., Земцова Е.В. Интегративный подход к оценке единой социально- профессиональной компетентности выпускников вузов. Высшее образование сегодня, 2008. № 5. С. 14–19.

Лопаткин В.М. Интеграционные процессы в региональной системе педагогического образования: монография. Барнаул: Изд-во БГПУ, 2000. 162 с.

Гриценок І.А. Організація виробничого навчання учнів ПТНЗ швейного профілю: метод. реком. Київ: КВ ПTУ, 2006. 144 с.

Hrytsenok I. Pedagogical technology of entrepreneurial competence development of future qualified personnel in the project activity process. Professional Pedagogics, 2021. 1(22): 23–31. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.22.23-31.