ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ГЕНЕЗИ ПОНЯТТЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія ІГНАТЕНКО

Анотація

Досліджено концептуальні підходи до визна- чення поняття «державна політика в галузі освіти».
Запропоновано теоретичну конструкцію концепту «державна політика в галузі освіти» з огляду на генезу наукових уявлень, досвід нау- кового осмислення цього поняття в контексті різних соціально-гуманітарних наук.
Охарактеризовано співвідношення понять «державна політика в галузі освіти» та «держа- вна політика».
Виявлено, що опосередкованою ланкою у цьому взаємозв’язку виступає концепт «полі- тика», через який державна політика в процесі державно-управлінської діяльності втілюється в державну освітню політику

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІГНАТЕНКО , Н. . . (2021). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОСВІТИ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ТА ГЕНЕЗИ ПОНЯТТЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 5–11. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-5-11
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Наталія ІГНАТЕНКО , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидатка педагогічних наук, доцентка кафедри всесвітньої історії та релігієзнавства

Посилання

Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю.С. Шемшученка. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ: Юрид. думка, 2012. 1020 с.

Словник юридичних термінів / [уклад.: А.П. Мо- золь, Н.І. Мозоль, Л.Г. Юрковська]. Київ: МП Леся, 2014. 192 с.

Мала енциклопедія теорії держави та права / [С. Б. Бобровник, О. Г. Варич, Т. О. Дідич та ін.; за ред. проф. Ю. Л. Бошицького]. Київ: Кондор, 2012. 368 с.

Иванов А.А. Справочник по теории государства и права: основные категории и понятия. 2-е изд., стер. Москва: Экзамен, 2007. 510 с.

Скрипнюк О. Сучасна державна політика України: основні концептуальні підходи до визначення змі- сту поняття. Вісник Академії правових наук Украї- ни, 2004. № 4 (39). С. 3–12.

Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2003. 510 с.

Вдовенко М. Освітня політика: проблема визна- чення. ULR: http://h.ua/story/323474

Іванюк І.В. Освітня політика: навч. посіб. Київ: Таксон, 2006. 226 с.

Рябов С. Г. Політична наука в Україні ХХІ століття: стан та перспективи розвитку. Київ: Навчально- методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. С. 63.

Шульга Н.Д. Сутнісні характеристики поняття «державна освітня політика». URL: http://www.academy.gov.ua/ej/ej14/txts/Shulga.pdf

Филиппов В.М. Интернационализация высшего образования: основные тенденции, проблемы и перспективы. ULR:

https://cyberleninka.ru/article/n/internatsionalizat siya-vysshego-obrazovaniya-osnovnye-tendentsii- problemy-i-perspektivy/viewer

Красняков Є.В. Державна освітня політика: сут- ність поняття, системність, історико-політичні ас- пекти. Віче. 2011. № 20. URL: http://veche.kiev.ua/journal/2757/

Пінчук Є. Світоглядно-філософські передумови розробки стратегії освітньої політики. Схід, 2010.

№ 2(102). С. 15–19.

Солдаткин В.И. Современная государственная образовательная политика: социальные императи- вы и приоритеты. Москва: Изд-во МЭСИ, 1999. 366 с.

Тамм А.Є., Радченко О.В. Державна політика в галузі освіти: курс лекцій. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр». 2006. 116 с.

Прокопенко Л. Державна освітня політика: істори- ко-теоретичний аспект. ULR: http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/2009/2009- 02(2)/Prokopenko.pdf

Філіпова В.Д. Законодавство як чинник державної політики в галузі освіти України: нормативно- правовий аспект. Державне управління: інвестиції: практика та досвід, 2013. № 10. С. 155–158. ULR: http://www.investplan.com.ua/pdf/10_2013/37.pdf

Конституція України: редакція від 22.02.2014 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України, 1996. №30. ст. 141. ULR: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA /96-%D0%B2%D1%80/paran2033#n2033

Савенко В., Ігнатенко Н. Ґенеза державної політи- ки в галузі освіти в Україні періоду незалежності. Актуальні проблеми правознавства, 2021. Вип. 3. С. 12–17.