МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна СИТНІК

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню проблеми використання інтерактивної технології в освітньому процесі вищої школи у контексті сучасних інноваційних технологій, яка зумовлена євроінтеграційними процесами, що відбуваються в системі вітчизняної вищої освіти, впровадженням нових стандартів вищої освіти України, використанням передового європейського та світового педагогічного досвіду щодо введення інновацій в освіту.
Проаналізовано місце і роль технології інтерактивного навчання у підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.
Розкрито сутність поняття «інтерактивне навчання студентської молоді», проаналізовано методи, що вчені зараховують до цієї технології. Особливу увагу акцентовано на використанні кейс-методу. Підкреслено, що у науковій літературі від- сутній єдиний погляд на поняття «кейс-метод», його розглядають і як цілком самостійну технологію навчання, а також ототожнюють з поняттям «case study». Деякі з учених тракту- ють «case study» як метод аналізу конкретних ситуацій. У статті запропоновано на матеріалі навчальної дисципліни «Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі» для студентів магістратури із спеціальності 223 Медсестринство Черкаської медичної академії методичні рекомендації щодо запровадження кейс- методу, наведено зразки кейсів до провідних тем цього освітнього компонента.
Наголошено, що кейс-метод є ефективним для проведення не лише аудиторних лекційно- практичних занять, а й для організації змішаного або дистанційного навчання здобувачів вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СИТНІК , Т. . (2021). МІСЦЕ Й РОЛЬ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ У СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (4), 11–18. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-11-18
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тетяна СИТНІК , Черкаська медична академія

докторка педагогічних наук, завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін

Посилання

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. URL.: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/z0946-00#Text.

Дригач Т.Г. Використання інноваційних педагогі- чних технологій у ВНЗ як фактор формування професійних умінь майбутнього викладача. Сьома міжнародна практично-пізнавальна інтернет- онференція. Одеса, 2019. С. 87–91.

Інноваційні педагогічні технології: монографія / За ред. О.І. Огієнко. Київ, 2015. 314 с.

Моца А.А. Інноваційні технології навчання у вищій військовій освіті України. Інтернаука: міжнародний науковий журнал, 2017. № 5. С. 26–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_5_8.

Бистрова Ю. В. Інноваційні методи навчання у вищій школі України. Право та інноваційне суспільство, 2015. № 1 (4). С. 27–33.

Мачинська Н., Комарова Ю. Упровадження інно- ваційних технологій навчання у вищій школі. Науковий вісник Мелітопольського державного педа- гогічного університету, 2015. № 1(14). С. 240–246.

Томашевська М. Використання інтерактивних методів навчання при підготовці майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2017. № 8 (72). С. 178–188.

Сіроштан О.В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2012. №1. С. 85–90.

Гай О., Захарова Є. Інтерактивні методи викла- дання економічних дисциплін у вищих навчальних закладах в контексті забезпечення якості підгото- вки вітчизняних фахівців. Наукові праці Кірово- градського національного технічного університе- ту. Серія: Економічні науки, 2015. Вип. 27. С. 36–42.

Гула Л. Впровадження інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах. ΛΌГOΣ: Збірник наукових праць. 2019. Т.5. С. 41–45. URL.: https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/1234 56789/5968/1/впровадження.pdf

Ягоднікова В. Чинники формування інноваційної спрямованості виховного процесу загальноосвітньої школи. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016. №1. С. 342–348

Башкір О. Активні й інтерактивні методи навчан- ня у вищій школі. Педагогіка та психологія: Збірник наукових праць. [Харків], 2018. Вип. 60. С. 33–44.

Степанова Г.М. Застосування кейстехнологій у викладанні фундаментальних дисциплін в медич- ному ЗВО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія

«Педагогічні науки», 2020. № 2. С. 67–72.

Ігнащук О., Степурко Т. Кейс-стаді як метод ви- кладання управлінських дисциплін в охороні здоров’я. Вісник АПСВТ, 2017. №1. С. 71–77