СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна ЖУШМА

Анотація

Проаналізовано структуру лідерської компетентності та визначено структуру лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи, яка включає такі компоненти, як мотиваційно-особистісні, емоційно-інтелектуальні, організаційно-управлінські, соціально-комунікативні якості.


Перспективи подальших досліджень полягають у розробці педагогічних умов формування лідерських якостей майбутнього педагога вищої школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЖУШМА, Т. (2021). СТРУКТУРА ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 24–29. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-24-29
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Тетяна ЖУШМА, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірантка, асистент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна

Посилання

Romanovskіy O., Reznik S., Chebakova Yu. Teacher Leadership at Technical University. Advanced Educa- tion, 2019. № 13. Р. 63–69.

Рогов Е.И. Психология группы. М.: ВЛАДОС, 2007. 430 с.

Семченко Н.О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позаауди- торній діяльності: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2005. 20 с.

Мараховська Н.В. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у процесі навчання дисциплін гуманітарного циклу: дис. ...канд. пед. наук: 13.00.04. Харків, 2009. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0409U002200

Семченко Н.О. Педагогічні умови формування лідерських якостей майбутніх учителів у позаауди- торній діяльності: дис. канд. пед. наук. Харків, 2005. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/ 0405U004505

Мороз В.П. Організаційно-педагогічні умови фор- мування лідерських якостей студентів вищих на- вчальних закладів у процесі діяльності органів студентського самоврядування: дис. канд. пед.

наук: 13.00.07. Старобільськ, 2015. URL: https://nrat.ukrintei.ua/searchdoc/0415U006888

Сопівник Р.В. Теоретичні і методичні засади фор- мування лідерських якостей майбутніх фахівців агропромислової галузі: автореф. дис. д-ра пед. наук: 13.00.07. Луганськ, 2013. 40 с.

Ягоднікова В.В. Формування лідерських якостей старшокласників в особистісно орієнтованому виховному процесі загальноосвітньої школи: авто- реф. дис. канд. пед. наук. Луганськ, 2006. 20 с.

Головешко Б.Р. Педагогічні умови формування лі- дерських якостей у майбутніх фахівців з адміністративного менеджменту у вищих навчальних за- кладах: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2017. 20 с.

Бабкова-Пилипенко Н.П. Формування лідерських якостей майбутніх економістів у процесі професійної підготовки: автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Ялта, 2011. 20 с.

Карманенко В.В. Педагогічні умови формування лідерських якостей у студентів економічних університетів: автореф. дис. ... канд. пед. наук:13.00.07. Умань, 2019. 20 с.