ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РОЗВИТОК ЙОГО ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло МЕДВІДЬ
Інна ЧЕРНІЧЕНКО
Юлія МЕДВІДЬ
Ірина КОЛІСНИК
В’ячеслав МЯСНИКОВ

Анотація

У статті за результатами проведеного дослідження вивчено вплив впровадження інноваційних практик у діяльність ВВНЗ на розвиток його внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. Установлено, що відповідно до Положення про акредитацію ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого наказом МОН України від 11.07.2019 № 977, найвищою оцінкою при оцінюванні ОП та освітньої діяльності за ОП за критерієм є оцінка «A», яка визначається за умови, що ОП та освітня діяльність за цією ОП повністю відповідають визначеному критерію, у тому числі мають інноваційний/взірцевий характер. В такому випадку є необхідність у вивчені впливу впровадження інноваційних практик у діяльність ВВНЗ на розвиток його внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. Вмотивовано, що вивчення впливу впровадження інноваційних практик у діяльність ВВНЗ на розвиток його внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти необхідно оцінювати з позицій сформованості (можливого формування) позитивних змін у досягнені програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти за певною ОП або в освітній діяльності ЗВО за запропонованою структурою: причини та умови виникнення; опис тренду або передової практики; аналіз ефективності; нормативно-правове регулювання; вивчення джерел та обсягів фінансування; інноваційне професійне оснащення, технічні рішення, технології. Важливе значення у створенні умов впровадження інноваційних практик у діяльність ВВНЗ має забезпечення можливістю НПП їх вивчати. Такі можливості у ВВНЗ, враховуючи їх специфіку, необхідно розширювати. Пріоритетними напрямками впровадження інноваційних практик у діяльність ВВНЗ, які впливають на розвиток його внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти слід вважати: – створення умов для вивчення світових трендів та передових практик у сфері підготовки кадрів для військових формувань; – впровадження систем електронного документообороту у ВВНЗ; – використання лазерного симулятора двостороннього вогневого контакту SKIF в підготовці кадрів для військових формувань.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М. ., ЧЕРНІЧЕНКО, І., МЕДВІДЬ, Ю., КОЛІСНИК, І., & МЯСНИКОВ, В. (2021). ВПЛИВ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРАКТИК У ДІЯЛЬНІСТЬ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА РОЗВИТОК ЙОГО ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 29–37. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-29-37
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Михайло МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор зі спеціальності 254 Забезпечення військ (сил), заступник начальника навчально-методичного центру –начальник відділу методичного забезпечення навчального процесу

Інна ЧЕРНІЧЕНКО, Національна академія Національної гвардії України

аспірантка Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, методистка відділу методичного забезпечення навчального процесу

Юлія МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

кандидатка педагогічних наук, старша наукова співробітниця науково-організаційного відділу

Ірина КОЛІСНИК, Національна академія Національної гвардії України

методистка відділу методичного забезпечення навчального процесу

В’ячеслав МЯСНИКОВ, Національна академія Національної гвардії України

кандидат економічних наук, помічник начальника відділу методичного забезпечення навчального процесу

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.

Медвідь М.М., Тробюк В.І., Черніченко І.Ю., Д'яченко О.А., Хомякова В.І. Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2020. №3. С. 226–235.

Положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: наказ МОН України від 11.07.2019 № 977. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880- 19#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Про інноваційну діяльність: Закон України від 04.07.2002 р. № 40-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Климова Г.П. Інноваційний розвиток вищої освіти України: методологічний аспект аналізу. Право та

інноваційне суспільство, 2013. №1. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pric_2013_1_10 (дата звернення: 09.11.2021).

Онищенко Н. Інноваційний розвиток університетських регіональних комплексів в умовах модернізації системи вищої освіти. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". Педагогіка. Психологія. Філософія, 2013. Вип. 28(1). С. 213–218.

Пакуліна А.А. Інноваційний розвиток системи вищої освіти, який сприяє комерціалізації й трансферту технології. Економічний простір, 2013. № 70. С. 266–274.

Василик А.В. Сучасні виклики та інноваційні практики управління персоналом. Соціальнотрудові відносини: теорія та практика, 2014. № 1. С. 306–314.

Ентентєєва Г.Ю. Сучасна практика формування мотивації майбутніх викладачів до впровадження

інноваційних технологій. Духовність особистості: методологія, теорія і практика, 2013. Вип. 3. С. 70–79.

Khatsaiuk O., Medvid M., Maksymchuk B., Kurok O., Dziuba P., Tyurina V., Chervonyi P., Yevdokimova

O., Levko M., Demchenko I., Maliar N., Maliar E., & Maksymchuk I. Preparing Future Officers for Performing Assigned Tasks through Special Physical Training. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2021. 13(2). P. 457–475. DOI: https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/431

Оксенюк О.В., Шевчук О.А. Інноваційні практики вдосконалення розвитку управлінської компетентності керівника закладу освіти. Вісник післядипломної освіти. Серія: Педагогічні науки, 2020. Вип. 14. С. 106–122.

Єршова О.П., Бабина Т.Г. Культура забезпечення якості і прозорості вищої освіти: європейські стандарти для України. Вища освіта України, 2015. № 3. С. 9–15.

Лодатко Є. О. Якість початкової освіти у соціокультурному вимірі. Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 2018. № 8. С. 97–106.

Medvid M., Dem’yanyshyn V., Сhernichenko I., Honchar V., & Liutyi V. (2021). The Development of Readiness for the Educational Activities in Teachers of Higher Military Educational Institutions. Proceedings of the 2020 3rd International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 2021. №516. Р. 416–422. DOI: https://doi.org/10.2991/assehr.k.210120.077

Медвідь М., Лисичкіна І., Лісовенко Д., Лютий В., Ніконенко О. Методика організації системи зворотного зв'язку у вищому військовому навчальному закладі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2021. № 2. С. 85–91.

Medvid M., Trobyuk N., Storoska M., Lysychkina O., & Medvid Y. Experimental verification of the pedagogical conditions efficacy to build tolerance among future officers of the National Guard of Ukraine. SHS Web of Conferences, Second Internatonal Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), 2021. №104. DOI: 10.1051/shsconf/202110403014

Медвідь М.М., Бабков Ю.П., Шаповал О.М. Методика створення умов присвоєння професійної кваліфікації «офіцер тактичного рівня» здобувачеві за скороченими строками підготовки. Честь і закон, 2021. № 3 (78). С. 101–108.

Програма Британської ради в Україні «Вдосконалення викладання у вищій освіті України». URL:

https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme (дата звернення: 09.11.2021).

Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників: постанова КМУ від 21.08.2019 р. № 800. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам: наказ МОН України від 14.01.2016 р. № 13. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183-16#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів: постанова КМУ від 02.02.2011 р. № 98. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон: наказ Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Система ДІЛО – опис. URL: https://www.eos.com.ua/eos/ua/products/delo/(дата звернення: 09.11.2021).

Автоматизована система управління ВНЗ. URL: https://vuz.osvita.net/ (дата звернення: 09.11.2021).

Про електронні документи та електронний документообіг. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/851-15#Text (дата звернення: 09.11.2021).

Каталог SKIF. URL: https://ua.skif.cc/wpcontent/uploads/2020/02/skif_catalog_ua.pdf (дата звернення: 09.11.2021).