ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила БІЛИК
Інгріда ЧЕМЕРИС
Світлана КЛЮЧКА

Анотація

На підставі аналізу науково-педагогічних джерел, вивчення особливостей професійної підготовки бакалаврів спеціальності «Лісове господарство» досліджено та обґрунтовано методологічні аспекти еколого-освітнього потенціалу лісогосподарської галузі в контексті реалізації стратегії сталого розвитку. Проаналізовано перспективність прикладного аспекту когнітивного та праксеологічного компоненту фахівця лісівничої галузі й впровадження практичного досвіду ведення лісового господарства, здатність проектувати та адаптувати набуті знання для аналізу біологічних явищ і процесів, їх біометричної обробки та математичного моделювання. Виокремлено розуміння і здатність здобувачів до аналізу лісостанів та закономірності розвитку лісових біогеоценозів з врахуванням екологічних чинників при оцінці економічної ефективності, особливості підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливе, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів. Схарактеризовано головне завдання у підготовці здобувачів вищої освіти, пов’язане з виробничою діяльністю, а саме вміння своєчасно і реально оцінити вплив процесів техногенезу на стан лісових екосистем та виявляти екологоекономічні ризики. Досліджено нові підходи та методології організації освітнього процесу, серед яких, заслуговує на увагу система використання елементів дуальної освіти, як цілісного поєднання поступовості набуття необхідних знань, що закріплюються практичними вміннями та навичками безпосередньо на місцях роботи майбутніх фахівців, а саме на лісогосподарських підприємствах.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БІЛИК, Л., ЧЕМЕРИС , І., & КЛЮЧКА, С. (2021). ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 56–63. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-56-63
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Людмила БІЛИК, Черкаський державний технологічний університет

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування

Інгріда ЧЕМЕРИС , Черкаський державний технологічний університет

кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування

Світлана КЛЮЧКА, Черкаський державний технологічний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри лісового господарства та раціонального природокористування

Посилання

Брундтланд Г. Наше спільне майбутнє: Міжнародна комісія з навколишнього середовища та розви-

тку. Оксфорд: Оксфорд Юніверсіті Пресс, 1987.512 с.

Програма дій «Порядок денний на ХХI століття». Київ: Інтелсфера, 2000. 360 с.

Дейлі Г. Поза зростанням. Економічна теорія сталого розвитку. Київ: Інтелсфера, 2002. 298 с

Буркинський Б.В. Сучасні інноваційні уявлення концепції переходу України до сталого розвитку.

URL: www/incon-conference.org.ua/download/files/Bourkinsky%20B_V_dok.pdf

Волошин В.В., Гордієнко Н.М., Горленко І.О. Концепція сталого розвитку України. Київ, 1997. 17 с.

Данілов-Данил’ян В.І. Перед головним викликом цивілізації. М.: ІНФРА-М, 2005. 224 с.

Сталий розвиток суспільства: 25 запитань і відповідей: Тлумачний посібник. Програма сприяння

сталому розвитку в Україні / Ред. В. Підліснюк. Київ: Поліграф-експрес, 2001. 28 с.

Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз. Економіка України, 2010. No12.

С. 69–77.

Чистякова Л.О. Культурологічний підхід у розвитку екологічної культури майбутніх фахівців технологічної освітньої галузі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2020. No4. С. 182–186.

Колєснікова І.А. Основи андрагогіки. URL:https://obuchalka.org/2015040984001/osnovi-andragogiki-kolesnikova-i-a-2007.html#

Закон України «Про Стратегію сталого розвитку України до 2030 року» Проект внесли народні де-

путати України: Недава О.А, Бабак А.В., Співаковський О.В., Кірш О.В. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JH6YF00A?an=332

Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року: Указ президента України No722/2019.

URL: https://www.president.gov.ua/documents 7222019-29825

Мельник Л.Г. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням. Суми:

Університетська книга, 2006. 759 с.

Варченко О.М., Даниленко О.С., Шубравська О.В. Концептуальні основи сталого розвитку агросфери. Біла Церква: БНАУ, 2010. 160 с.

Котикова О.І. Зміст поняття сталого розвитку. Науковий вісник Волинського державного універ-

ситету імені Лесі Українки, 2007. No12. С. 170–174.

Шубравська О. Сталий економічний розвиток: поняття і напрям досліджень. Економіка України,

No1. С. 36–42.

Голубець М.А. Геосоціосистемологія – теоретична основа еколого-суспільно-економічного прогресу.

Вісник НАН України, 2014. No 6. С. 31-40.