РОЗВИТОК САМОКОНТРОЛЮ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Руслана РОМАНИШИН
Ілона ЛАГОЙДА

Анотація

Проаналізовано формування навичок самоконтролю в учнів початкової школи на уроках математики крізь призму психологічних та педагогічних досліджень. Встановлено, що самоконтроль як психологічне явище має велике значення для педагогічної практики, оскільки є невід’ємною складовою навчально-пізнавальної діяльності, основною метою якої є навчити дітей критично ставитися до своїх досягнень, самостійно знаходити помилки та виправляти їх. На основі аналізу науково-методичних джерел зроблено висновок, що самоконтроль як психолого-педагогічне явище повинно розглядатися у різних площинах, а для визначення ефективних шляхів формування його навичок необхідно врахувати нейропсихологічні особливості сучасних учнів початкової школи. Описано три основні види самоконтролю – плануючий,  операційний  і  підсумковий.  Наведено прийоми формування  навичок самоконтролю в учнів початкової школи для виконання обчислень на уроках математики.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
РОМАНИШИН, Р., & ЛАГОЙДА , І. (2021). РОЗВИТОК САМОКОНТРОЛЮ В УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (4), 108–103. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2021-4-108-113
Розділ
ПОЧАТКОВА ОСВІТА
Біографії авторів

Руслана РОМАНИШИН, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, доцентка кафедри фахових методик і технологій початкової освіти

Ілона ЛАГОЙДА , Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

студентка ОР бакалавр

Посилання

Самоконтроль. Вікіпедія. URL: https://uk.m.wikipedia.org/wiki/Самоконтроль (дата звернення: 22.11.2021);

Талызина Н.Ф. Развитие П.Я. Гальпериным деятельностного подхода в психологи. Вопросы психологи, 2002. № 5. С. 42–49.

Словник української мови: Т.9: / ред. тому: І.С. Назарова. Київ: Наукова думка, 1978. 916 с.

Самоконтроль – це. Ідеографічний словник української мови. URL: https://jak.koshachek.com/articles/samokontrolce.html (дата звернення:22.11.2021)

Азімов Е.Г., Щукін А.Н. Новий словник методичних термінів і понять (теорія і практика навчання мовам). М.: ІКАР, 2009. 448 с.

Степанова М.А. Место теории П. Я. Гальперина в психологической концепции деятельности. Вопросы психологи, 2002. № 5. С. 28–41.

Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М.: ИНТОР, 1996. 544 с.

Єпишева О.Б., Крупич В.М. Учить школьников учится математике: Формирование примов учебной деятельности: книга для учителя, М.: Просвещение, 1990. 128 с.

Романишин Р. Я. Теоретико-методичні засади формування обчислювальних навичок в учнів початкової школи: монографія. Івано-Франківськ: Просвіта, 2020. 424 с.

Талызина Н.Ф. Деятельностный подход к механизмам обобщения. Вопросы психологи, 2001. № 3. С. 3–15.

Цветкова Л.С. и др. Актуальные проблемы нейропсихологии детского возраста: учеб. Пособие. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2006. 296 с.

Безруких М. М., Сонькин В. Д., Фарбер Д. А. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Академия, 2003. 416 с.

Прохоренко Л. Формування самоконтролю на уроках математики у молодших школярів із ЗПР: науково-методичний посібник. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32307452.pdf (дата звернення: 22.11.2021).

Маклаков А. Общая психология: учебник. СПб.: Пітер, 2000. 592 с.

Пачина А.Г. Самоконтроль в учебной деятельности младших школьников. Начальная школа, 2014. №11. С. 31–37.

Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник. Xарків: Прапор, 2007. 640 с.

Скворцова С.О., Онопрієнко О.В. Математика 2 клас: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Харків: Ранок, 2019. 144 с.

Степанова М.А. Представления о параметрах умственных действий в психологическом учении П. Я. Гальперина. Вестник Московского университета. Серия 14: Психология, 1998. № 3. С. 95–103.

Эрдниев, П. Развитие навыков самоконтроля в обучении математике. М.: Просвещение, 2017. 64 с