НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна ГРИЩЕНКО

Анотація

Актуалізовано питання професійного зростання здобувачів першого (бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта.


Наголошено, що наразі підсилюється тенденція щодо визнання мистецьких дисциплін важливим чинником, що сприяє формуванню професійних якостей творчої особистості майбутнього педагога, фахових та соціально-особистісних компетентностей, що уможливлюють реалізувати інтелектуальний та творчий потенціал креативних фахівців.


Зазначено, що професійному становленню вчителя початкової школи/учителя мистецтва в початковій школі допомагає навчальний курс «Основний музичний інструмент», метою якого є підготовка здобувачів до вільного використання інструменту під час проведення уроку та позакласної музично-виховної роботи в закладі освіти.


Акцентовано, що основними завданнями вивчення зазначеної дисципліни є: формування музично-педагогічної майстерності майбутніх учителів, розвиток творчих здібностей; художньо-виконавчий розвиток здобувачів; накопичення виконавського «багажу» для проведення всіх видів музично-виховної та музично-пропагандистської роботи; оволодіння методикою викладання фортепіано в закладах освіти. Наведено приклади роботи під час проведення практичних занять (обговорення теоретичних питань, прослуховування та аналіз музичних творів, перегляд відеоматеріалів тощо) та завдання самостійної роботи здобувачів.


Підсумовано, що навчальний курс «Основний музичний інструмент» сприяє формуванню уміння володіти інтерпретаційними вміннями (здатністю до аналізу та інтерпретації музичних творів, усвідомленням розвитку музичного образу, застосуванням відповідної термінології); отриманню інструментально-виконавських знань (застосування елементарних навичок гри на музичних інструментах: народних, сучасних (електронних), прочитання та виконання партитури на дитячих музичних інструментах); накопиченню творчих знань (імпровізації (вокальній, інструментальній), драматизації, інсценізації, створенню мелодій, ритмічних і музичних супроводів); умінню використовувати одержані знання, навички в професійній роботі в освітньому закладі.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ГРИЩЕНКО, Т. (2022). НАВЧАЛЬНИЙ КУРС «ОСНОВНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ» У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 57–63. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-57-63
Розділ
Статті
Біографія автора

Тетяна ГРИЩЕНКО, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри музики і хореографії

Посилання

Павко А.І. Феноменологічна цілісність та гносеологічна єдність естетики, музики та освіти. Культурно-мистецька освіта як складова художнього простору ХХІ століття: зб. матеріалів Міжн. наук.-творч. конф. (Одеса, Київ, Варшава, 30 квітня 2014 р.). Київ: НАКККіМ, 2014. С. 25–27.

Зязюн І.А. Освітні парадигми в контексті філософських ідей. Професійна освіта: педагогіка і психологія. Українсько-польський журнал за ред. І. Зязюна, Т. Левовицького, Н. Ничкало, І. Вільш. Ченстохова–Київ: Вид-во Вищої Педагогічної школи у Ченстохові, 2003. Вип. 5. С. 213–226.

Про вищу освіту: Закон України № 1556-VII від 1 лип. 2014 р. Дата оновлення: 07.09.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Комаровська О.А., Просіна О.В. Мистецька освіта: вектори реформування. Вісник Національної академії педагогічних наук України, 2020. № 2(1). С. 1–6. URL: https://doi.org/10.37472/2707-305X-2020-2-1-3-3

Дорожня карта мистецької освіти. Всесвітня конференція ЮНЕСКО (Лісабон, 6–9 березня 2006 р.). URL: http://www6.unesko.org

Про освіту: Закон України № 1709-IX від 07.09.2021 р. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

Москаленко В. Трансформація освітніх практик в школах мистецтв. Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір: матеріали IIІ міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрів (Київ, 5–6 груд. 2019 р.). Київ: НАКККіМ, 2019. С. 149.

Падалка Г.М. Мистецька освіта: сучасні проблеми розвитку. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14: Теорія і методика мистецької освіти. Київ, 2009. Вип. 7(12). С. 3–9.

Рудницька О.П. [та ін.]. Мистецька освіта в Україні: теорія і практика /заг. ред. О.В. Михайличенко. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. 255 с.

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта. Слов'янськ: ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», 2021. URL: https://ddpu.edu.ua/images/stories/news/2021/opp/bakalavr/ОП% 20013%20ПО%20бак.%202021.pdf