ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина УСАТОВА
Вадим ТКАЧЕНКО
Артем ВЕДМЕДЮК

Анотація

Актуальність полягає у розробці та обґрунтуванні специфіки організації позааудиторної роботи зі студентською молоддю у закладі вищої освіти, описані основні ідеї, досвід та умови організації позааудиторної роботи. Визначено, що позааудиторна діяльність має потужні можливості для самореалізації студента, оскільки відбувається найбільш тісне міжособистісне неформальне спілкування студентів, культурне збагачення й духовне, професійне та соціальне становлення особистості. Наведено приклади форм позааудиторної діяльності здобувачів вищої освіти, підкреслено шляхи включення студентів в різні напрямки суспільно-корисних і особистісно-цікавих занять. Доведена ефективність застосування розробленої методики та доцільність її впровадження у процес професійної підготовки майбутніх фахівців. З’ясовано, що одним із способів організації ефективного навчання процесу у вищій школі є створення єдиної системи аудиторної і позааудиторної роботи зі студентами. Визначено, що освітній процес підготовки фахівців, який би відповідав вимогам сучасності, передбачає пошук і відбір відповідних форм та методів організації позааудиторної роботи, які б давали можливість здобувачу вищої освіти самостійно розкривати свої уміння, творчий потенціал, здібності й підштовхували б його до пошуку нових знань, необхідних для формування готовності до професійної діяльності.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
УСАТОВА, І., ТКАЧЕНКО, В., & ВЕДМЕДЮК, А. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТСЬКОЮ МОЛОДДЮ ЯК УМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 73–78. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-73-78
Розділ
Статті
Біографії авторів

Ірина УСАТОВА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри теорії і методики фізичного виховання

Вадим ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Артем ВЕДМЕДЮК, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання

Посилання

Берека В.Є. Модульний принцип організації позааудиторної навчальної діяльності студентів. Педагогічний дискурс, 2012. Вип. 12. С. 22–28.

Ніколенко Л.М. Поняття позааудиторної діяльності у соціально-педагогічному аспекті. Вісник Дніпропетровського ун-ту імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія, 2013. № 1. С. 21–25.

Коваль В. Ю. Система позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів. Збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки [Херсон], 2009. Вип. 55. С. 282–286.

Максимець О.Б. До питання організації позааудиторної роботи студентів вищих навчальних закладів. Управління в освіті: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. (14–16 квітня 2011 року). Львів: Львівська політехніка, 2011. С. 186–187.

Наумчук В.І. Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури в процесі самостійної роботи зі спортивних ігор : автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тернопіль: Тернопільський державний педагогічний ун-т ім. В. Гнатюка, 2002. 19 c.

Педагогічний словник / за ред. М.Д. Ярмаченка. Київ: Педагогічна думка, 2001. 516 c.

Вахтін С.Р., Дрогомирецька М.І. Інноваційні технології організації самостійної роботи майбутніх фахівців. Управління якістю діяльності вищого навчального закладу за міжнародними стандартами менеджменту ISO 9001 : 2008 : досвід впровадження та напрями удосконалення: матеріали XXXV Міжнар. наук.-метод. конф. (25–26 березня 2010 р.). Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. Ч. 2. С. 172–174.

Жигірь В.І. Індивідуалізація професійного навчання менеджерів освіти у ВНЗ. Вісник Запорізького національного ун-ту. Серія: Педагогічні науки, 2012. № 2 (18). С. 107–113.

Волкова Н.П. Педагогіка: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. 2-ге вид., доп. Київ: Академвидав, 2007. 615 с.

Джуринський П.Б. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної професійної діяльності: монографія. Одеса: Лерадрук, 2012. 421 с.

Гауряк О.Д., Киселиця О.М. Формування педагогічної культури майбутніх учителів фізичної культури в процесі фахової підготовки у ВНЗ. Вісник Запорізького національного ун-ту. Серія: Фізичне виховання і спорт, 2012. № 2 (8). С. 27–35.

Остапенко Г.О. Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації здоров’язбережувального навчально-виховного середовища загальноосвітньої школи: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Київ: Київський ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 272 с.