НАВЧАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марія КУЗІВ
Оксана НИЧКО
Ірина БЄЛІНСЬКА

Анотація

Висвітлено проблему навчання комунікації за допомогою мультимедійних засобів на занятті з іноземної мови. У зв'язку з розвитком інформаційних технологій нині суттєво змінився підхід до організації процесу навчання іноземної мови у вищій школі. Широке застосування отримують наочні посібники, виконані на основі мультимедійних технологій, що дають змогу здійснювати навчання на якісно новому рівні.


Систематизовано інформацію та поглиблено вивчення проблеми використання мультимедійних засобів на занятті з іноземної мови з метою навчання комунікації. Адже сьогодні сучасні технології дозволяють розширити рамки практичного заняття і ввести нові форми навчання, які сприяють підвищенню пізнавальної активності й інтересу студентів, розвитку їх інтелектуальних, творчих здібностей, умінь самостійно здобувати нові знання і створюють умови для успішної самореалізації в майбутньому.


З’ясовано, що хоча проблемою використання мультимедійних засобів на занятті з іноземної мови займалося багато науковців, але ця тема не втрачає своєї актуальності, адже інформаційно-комп’ютерні технології постійно розвиваються, зокрема появляються різні мобільні додатки, які можна використовувати для викладання різних дисциплін, в тому числі й іноземних мов. Окрім того, в умовах дистанційного навчання зростають вимоги до використання різноманітних мультимедійних засобів.


Мультимедійні засоби здатні вигідно показати себе при навчанні іноземної мови, оскільки на сьогоднішній день однією з найголовніших цілей навчання є комунікативна мета. Комунікативна компетенція має на увазі здатність людини до здійснення міжкультурної взаємодії.


Проведений аналіз дозволяє зробити висновок про доцільність використання мультимедійних засобів навчання, зокрема тематичних презентацій на заняттях іноземної мови, за допомогою яких можна реалізувати комунікативну функцію мови. Вміння виступати перед аудиторією іноземною мовою з використанням мультимедійної презентації надалі дозволить студентам стати професійно затребуваними фахівцями.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЗІВ, М., НИЧКО, О., & БЄЛІНСЬКА, І. (2022). НАВЧАННЯ КОМУНІКАЦІЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: "Педагогічні науки", (1), 90–96. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-1-90-96
Розділ
Статті
Біографії авторів

Марія КУЗІВ, Західноукраїнський національний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов
та інформаційно-комунікаційних технологій

Оксана НИЧКО, Західноукраїнський національний університет

кандидатка філологічних наук, доцентка, доцентка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Ірина БЄЛІНСЬКА, Західноукраїнський національний університет

кандидатка філологічних наук, доцентка кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій

Посилання

Мультимедіа. Словник UA. URL: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=мультимедіа.

Мультимедіа. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мультимедіа.

Тумакова Н.А., Захарченко Е.А. Мультимедийные средства как способ интенсификации образовательного процесса в вузе. Молодой ученый, 2015. № 4. С. 629–633.

Мостайкина Л.В. Мультимедийные средства как средство повышения эффективности образовательных результатов при внедрении ФГОС. Учительский портал, 2018. URL: https://www.uchportal.ru/fgos/9450.

Попкова О.В. Роль самостоятельной работы студентов по созданию презентаций в формате Microsoft Power Point в развитии языковой и информационной компетенции. Учёные записки Орловского государственного университета, 2015. № 3 (66). C. 254–257.

Куличенко Ю.Н., Попова О.Ю., Линькова Ю.И. Использование мультимедийных презентаций в процессе обучения иностранному языку студентов неязыковых спеціальностей. Мир науки, культуры, образования, 2016. № 4(59). С. 30–33.

Поварницына Т.С. Методические рекомендации по организации и выполнению внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине «Иностранный язык». Петропавловск-Камчатский: Российский университет кооперации: Камчатский филиал, 2018. 16 c.

Полікарпова Ю.О. Презентація як активний метод навчання. Культура народов Причерноморья, 2012. № 231. С. 159–162. URL: http://elar.tsatu.edu.ua/bitstream/123456789/828/1/33.%20ПРЕЗЕНТАЦІЯ%20ЯК%20АКТИВНИЙ%20МЕТОД%20НАВЧАННЯ.pdf.

Тернова О. І. Використання мультимедійних технологій для розвитку міжкультурної компетенції студентів немовних вищих навчальних закладів. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологія», 2020. Вип. 9(77). С. 228–231.

Левурда О., Власенко Л. Особливості використання комп’ютерних технологій у вивченні іноземних мов. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць, 2013. Вип. 30. С. 163–167. URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/15692/1/2.pdf.