ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Любов ЗАБЛОЦЬКА
Віра МЕЛЕЩЕНКО
Людмила ЧЕРНІЙ

Анотація

Вступ. У статті йдеться про проблему розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей за допомогою використання інтерактивних технологій у процесі вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням. Формування іншомовної професійної комунікативної компетентності є одним із найважливіших аспектів професійної підготовки сучасних фахівців. Серед методів вивчення іноземної мови особливе місце належить інтерактивним технологіям, які передбачають особистісно-орієнтований підхід до навчання та спрямовані не лише на розвиток творчих здібностей студентів, а й здатності думати та реагувати швидко, тим самим вдосконалюючи навички іншомовного спілкування. З цієї точки зору, інтерактивні технології розглядаються як засіб розвитку іншомовної комунікативної компетентності студентів.


Мета статті вивчити вплив інтерактивних технологій на розвиток іншомовної комунікативної компетентності студентів нелінгвістичних спеціальностей.


Методи. Дане дослідження передбачає: теоретичний аналіз наукових джерел; порівняння, систематизацію і узагальнення матеріалу; емпіричний метод педагогічного спостереження та анкети студентів.


Результати. Дослідження складається з трьох етапів: аналіз публікацій, що стосуються питання нашого дослідження; aналіз концепцій (комунікативна компетентність, інтерактивна модель викладання, інтерактивна технологія навчання), що стосується теми дослідження; емпіричний моніторинг ефективності застосування інтерактивних технологій у процесі викладання іноземних мов для студентів нелінгвістичних спеціальностей.


Оригінальність. Проведений моніторинг навчального процесу та анкетування студентів виявили, що використання інтерактивних технологій під час практичних занять викликають інтерес, заохочують студентів до вивчення іноземних мов, а головне, сприяють формуванню комунікативно-прагматичного підходу.


Висновок. Використання інтерактивних технологій забезпечує досягнення наперед визначених навчальних цілей за допомогою вдало підібраних інтерактивних методів, засобів і форм навчання. Таким чином, інтерактивні технології це спосіб забезпечення необхідних умов для комунікативно ефективного навчання іноземних мов. Вони забезпечують тісну співпрацю усіх учасників навчання та їх саморозвиток, сприяють вдосконаленню іншомовної комунікації та особистісних якостей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗАБЛОЦЬКА L., МЕЛЕЩЕНКО V., & ЧЕРНІЙ L. (2022). ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗВО. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 10–20. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4670
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Любов ЗАБЛОЦЬКА, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Віра МЕЛЕЩЕНКО, Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Людмила ЧЕРНІЙ , Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов

Посилання

Заблоцька Л., Цар І. Розвиток професійної іншомовної комунікативної компетентності у

магістрантів немовних спеціальностей в умовах дистанційного навчання. Наукові записки Тер-

нопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. № 1. C. 160– 169. URL: https://doi.org/10.25128/2415-

22.1.19.

Tarvin, L. (2015). Communicative competence: Its definition, connection to teaching and relationship

with interactional competence. URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.1.3214.2807.

Common European Framework of Reference for Languages: learning, teaching, assessment. URL:

https://rm.coe.int/1680459f97.

Чорна О.О. Особливості та практика формування іншомовної комунікативної компетентності студентів технічних спеціальностей. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: збірник наукових праць, 2013. Вип. 22. C. 230–237. Retrieved from https://periodicals.karazin.ua/language_teaching/is

sue/view/861/1061.

Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. Київ, 2002. 135 с.

Сердюк Т.В. Розвиток рефлексивних здібностей студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації засобами інтерактивногонавчання. Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія / за ред. С.С. Єрмакова. Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2009. № 2. С. 136–139.

Сіроштан О.В. Інтерактивні методи навчання в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників. Соціальна педагогіка: теорія та практика, 2012. № 1. С. 85–90.

Сердюк Т.В. Інтерактивні технології навчання

суспільних дисциплін як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.09 – теорія навчання. Кривий Ріг, 2010. 20 c.

Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-метод. посібн. Київ: Видавництво А.С.К., 2004. 192 с.

Коваль Т.І. Інтерактивні технології навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах. Інформаційні технології і засоби навчання, 2011. №6(26). URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v26i6.546 [in Ukr.]

Гін А. Безкровна атака: Технологія проведення навчального мозкового штурму [Цікава і проста форма навчальної діяльності]. Завуч (Перше вересня), 2000. №8. С. 7–11.

Шовкопляс О.І. Використання кейс-методу в процесі професійно-орієнтованого навчання англійській мові у ВУЗі. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. № 14(273). Ч. ІІ. C. 207–212.

Азарова Н. Інтерактивні технології навчання майбутніх правників. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 2011. № 39(2). С. 7–3. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2011_39(2)__3.

Ilieva, T. (2019). Interactive Teaching Styles In The Virtual Classroom. Vedamo. Retrieved from https://www.vedamo.com/knowledge/interactiveteaching-styles-virtual--classroom/