ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Севиндж Леффк гизи АХУНДОВА

Анотація

У статті розглядаються питання щодо оптимізації навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів. Показано шляхи та форми роботи вчителів з оптимізації освітнього процесу. Оптимізація навчально-виховного процесу підвищує рівень ефективності навчально-пізнавальної діяльності студентів. Обґрунтовується, що процес оптимізації навчально-виховної роботи потребує вищого рівня професійної підготовки вчителів. Надано необхідні рекомендації щодо підвищення рівня ефективності процесу оптимізації навчально-виховної роботи вищих навчальних закладів.


Мета дослідження – актуалізація питань підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом його оптимізації.


Метод. При вивченні цього питання використовувалися історико-порівняльні методи, аналіз, теоретичний аналіз та методи узагальнення.


Оригінальність. Удосконалення та модернізація освітньої системи актуалізує питання побудови всього освітньо-виховного процесу з його орієнтацією на розвиток та самореалізацію особистості. Тому питання пошуку найбільш раціональних методів, шляхів, засобів організації педагогічного процесу, побудови його оптимальної моделі завжди актуальні. Ця стаття досліджує «вічні» питання підвищення навчально-пізнавальної активності студентів вузів засобами та можливостями оптимізації навчально-виховного процесу.


Результати. Аналіз психологічної та педагогічної літератури з цієї проблеми та її результати, які відбито у викладеному дослідженні, збагачують сучасну дидактику, і навіть практичні рекомендації з оптимізації навчально-виховного процесу з урахуванням основних методологічних принципів побудови сучасного освітньо-виховного процесу можуть бути корисними у діяльності педагогів закладів.


Висновок. Ця навчальна дисципліна настільки багатофакторна та багатогранна, що вимагає від викладачів виняткового рівня професійної підготовки, широкого та глибокого світогляду, багатоаспектності духовних інтересів та великого професійного бажання якомога всебічно підготувати студентів та створити їм адекватні умови для успішної соціально-професійної діяльності в майбутньому. І звичайно ж, довести весь цей обсяг професійних знань до студентської молоді-завдання не з легких, проте, якщо професійно чітко побудувати навчальний процес з використанням та широким впровадженням ідей оптимізації, то можливо суттєво підвищити рівень ефективності навчально-виховного процесу у ВНЗ та досягти позитивної реалізації попередньо поставлених педагогічних завдань перед студентською аудиторією. Впровадження та реалізація ідей оптимізації навчальної роботи є дуже важливим структурним елементом наукової організації педагогічної праці. Викладачі вузів та особливо студентська молодь повинні перебувати у безперервному пошуку, у вивченні теоретичних положень та у вдосконаленні методики оптимізації організації процесу навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АХУНДОВА S. L. (2022). ПИТАННЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 20–26. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-20-26
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Севиндж Леффк гизи АХУНДОВА, Бакінський слов'янський університет

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Левина М.М. Основы технологии обучения про-фессиональной педагогической деятельности. Минск, 1998. 343 c.

Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе: учеб. пособие для студ. вузов. М.: Юнити-Дана, 2002. 437 с.

Попков В.А., Коржуев А.В. Дидактика высшей школы: учебное пособие для вузов. 4-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2016. 227 с.

Смолкин А.М. Методы активного обучения: науч.-метод. пособие. М.: Высшая школа, 1991. 176 c.

Загвязинский В.И. Теория обучения: современная интерпретация: учебное пособие. 5-е изд., стер. М.: Академия, 2008. 192 с.

Дудина М.Н. Дидактика высшей школы: от тради-ций к инновациям: учебно-методическое пособие. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2015. 150 с.

Байкова Л.А., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений. 3-е изд., испр. и доп. М.: Пе-дагогическое общество России, 2000. 256 с.