ФЕНОМЕН «ДЕОНТОЛОГІЯ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ганна ШЛІХТА

Анотація

Проаналізовано дослідження феномену «део-нтологія», виокремлено принципову роль деон-тологічного аспекту в професійній підготовці майбутніх фахівців ІТ-галузі. Справедливим наслідком є зростання уваги до освітньої скла-дової формування корпусу фахівців у галузі комп’ютерних наук й інформаційних техноло-гій. Базовою тезою нашого дослідження є якісна професійна підготовки фахівців ІТ-галузі, що не можлива без формування аксіологічної культу-ри й деонтологічного типу мислення. Отже, метою статті аргументовано довести тезу, що якісна професійна підготовка фахівців ІТ-галузі, яка не можлива без сформованої део-нтологічної компетентності.
Базова теза дослідження підтверджена нау-ковими матеріалами філософів та сучасними дослідниками. У науковій практиці паралельно використовують декілька термінів для позна-чення відповідного розділу етики: деонтологія, етика обов’язку, теорія належного. У наших міркуваннях ми головно вживатимемо термін «деонтологія», що свого часу був запроваджений у науковий обіг британським мислителем Дже-ремі Бентамом у праці 1834 року «Деонтологія або Наука про мораль».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШЛІХТА, Г. (2022). ФЕНОМЕН «ДЕОНТОЛОГІЯ» В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІТ-ГАЛУЗІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 33–39. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-3-33-39
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ганна ШЛІХТА, Рівненський державний гуманітарний університет

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики

Посилання

Prichard H.A. Does Moral Philosophy Rest on a Mis-take? From Moral Obligation: Essays and Lectures, Oxford: Clarendon Press, 1949. Pp. 1–17.

Ross. W.D. The right and the good. Indianapolis: Hackett Pub. Co., 1988, vi, 176 p.

Ролз Дж. Теорія справедливості. Київ: Вид-во Со-ломії Павличко «Основи», 2001. 822 с.

Scanlon T.M. What We Owe to Each Other. Harvard University Press, 1998. 420 p.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енцик-лопедичний словник. Рівне: Волинські обереги, 2011. 552 с.

Gert B. Morality: A New Justification of the Moral Rules. Oxford: Oxford University Press, 1988. Pp. 9–10.

Yama H. Morality and Contemporary Civilization: A Dual Process Approach. Adapting Human Thinking and Moral Reasoning in Contemporary Society. In V. Salvano-Pardieu (Ed.). IGI Global, 2019. Pp. 92–114.

Scheffler S. Human Morality. Oxford: Oxford Univer-sity Press, 1992. 160 р.

Діордіца І. Засади кібернетичної деонтології через співвідношення сущого та належного. Підприєм-ництво, господарство і право, 2019. № 12. С. 244–249.

Задорожна-Княгницька Л.В. Деонтологічна підго-товка менеджерів освіти в університетах: теорія і практика. Маріуполь: МДУ, 2017. 372 с.

Чумак Л.В. Деонтологія – наука про поведінку фахівців системи «людина-людина». Педагогічні науки, 2011. Вип. 60. С. 297–302.

Артемов В.Ю. Теоретико-концептуальні засади формування деонтологічної компетенції фахівців у системі вищої освіти. Київ: Наук.-вид. центр Національного авіаційного університету, 2015. 298 с.

Васильєва М.П. Теорія педагогічної деонтології. Харків: Нове слово, 2003. 216 c.

Матвійчук А.В. Екологічна деонтологія: філософ-сько-методологічне осмислення наукових перспек-тив: монографія. Рівне: Видавець О. Зень, 2014. 400 с.

Lehtonen T. Ethics of Security: From Personal Safety to Cyber Security. Multidisciplinary Approaches to Ethics in the Digital Era. In M.N. Taskiran, F. Pinarbaşi (Eds.). Hershey, PA: IGI Global, 2021. Pp. 44–59.

Torres P.L., Kucharski M.V.S. The Utilization of Con-cept Maps as Knowledge Systematization and Text-Authoring Tools in Collaboration-Based Educational Processes: The LOLA Experiment. Virtual Learning Environments: Concepts, Methodologies, Tools and Applications. In 3 Vol. IGI Global, 2012. Vol. II. Pp. 606–622.

McCray C. Ethical Theory and Its Application Teach-ing Marginalized Populations. Critical Essays on the New Moral Imperative for Supporting Marginalized Students in PK-20 Education. In R.J. Blankenship (Ed.). IGI Global, 2019. Pp. 1–31.

Ortmann, L.W. Defining Public Health Ethics for Practitioners. Narrative Ethics in Public Health: The Value of Stories. In Barrett, D.H., Ortmann, L.W., Larson, S.A. (Eds). Springer, Cham, 2022. Pp 3–22. Retrieved 23.06.2022, from https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-030-92080-7_1.

Fransson G. Understanding Morality and Ethics: Maneuvering Ethical Dilemmas in Digital Education-al Contexts. Teacher Education for Ethical Profes-sional Practice in the 21st Century. In O. Dreon and D. Polly (Eds.). IGI Global, 2017. Pp. 72–97.

Матвійчук А.В. Місце деонтологічної теорії у прак-тиці вищої школи. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2019. Вип. 3(52). С. 40–46.

Alexander L., Moore M. Deontological Ethics. Stan-ford Encyclopedia of Philosophy, 2007. Nov 21. Re-trieved from 28.06.2022, http://plato.stanford.edu/ entries/ethics-deontological/#DeoThe.

Ciulei T. Comparative Analysis of the Codes of Ethics in Top Universities in Romania. Ethics in Research Practice and Innovation. In A. Sandu, A. Frunza, E. Unguru (Eds.). IGI Global, 2019. Pp. 88–92.

Задорожна-Княгницька Л.В. Теорія і методика деонтологічної підготовки менеджерів освіти в університетах : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Маріуполь, 2018. 621 с.

Філософський енциклопедичний словник / за ред. В.І. Шинкарука та ін. Київ: Абрис, 2002. 751 с.

Deontological (or "duty-based") Ethics. Center for the Study of Ethics in the Professions (Illinois Institute of Technology). Retrieved 20.05.2022, from https://ethics.iit.edu/teaching/deontological.

Kagan Sh. Deontological Desert. Philosophies, 2022. No 7(1). Retrieved 08.07.2022, from https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx.

Schuessler R. Why deontologists should reject agent-relative value and embrace agent-relative accounta-bility. Zeitschrift für Ethik und Moralphilosophie, 2020. No 3. Pp. 315–335.

Rachels J. Elements of Moral Philosophy. 4th ed. Boston: McGraw-Hill, 2003. 251 р.

Кант И. Критика практического разума. Соч. в 6 т. Т. 4, Ч. 1. Москва: Мысль, 1965. С. 311–501.