УЧЕННЯ ПРО НАГОЛОС У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Галина КУЗНЕЦОВА

Анотація

Розкрито проблему сутності вчення про наголос у методичній системі навчання фонетики майбутніх учителів українського мовознавства.


Сформульовано визначення понять «методична система навчання фонетики», «фонетико-фонологічна система», спроєктовано специфічні принципи навчання фонетики.


Запропоновано класифікацію вправ (мотивувально-орієнтованих, когнітивно-діяльнісних, аналітико-синтетичних, акцентуаційно-акустичних), що сприятимуть опануванню вчення про наголос і становитимуть акцентологічне підґрунтя в системі навчання фонетики майбутніх учителів-словесників. В ученні про наголос простежено генезу акцентуації індійської (ведійського санскриту) та грецької прамов як давніх форм праіндоєвропейської мови,  з’ясовано фонетичну та морфологічну природу наголосу, визначено його вплив на акцентні особливості становлення української мови, проєктування методики навчання наголосу майбутніх учителів-словесників.


Обґрунтовано необхідність розроблення методів прогнозування розвитку акцентної системи української мови та методики її навчання.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЗНЕЦОВА, Г. (2022). УЧЕННЯ ПРО НАГОЛОС У МЕТОДИЧНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ФОНЕТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ СЛОВЕСНОСТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (3), 56–66. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4676
Розділ
СЕРЕДНЯ ОСВІТА (за предметними спеціальностями)
Біографія автора

Галина КУЗНЕЦОВА, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри української мови, літератури та методики навчання

Посилання

Сучасна українська мова: Лексикологія. Фонетика: підручник / за ред. А.К. Мойсієнка. Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ: Знання, 2013. 340 с.

Кобиринка Г.З історії вивчення акцентуації в українській діалектології: аспекти, прийоми, методи. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. 2015. Вип. №26. С.127–133.

Винницький В. Деякі теоретичні питання акцентології. Мовознавство. 2003. №5. С. 14–25.

Митрополит Іларіон. Український літературний наголос. Мовознавча монографія. Вінніпег, 1952. 306 с.

Бондар О.І., Карпенко Ю.О., Микитин-Дружинець М.Л. Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка. Лексикологія. Лексикографія: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2006. 368 с.

Маслова В.А. Истоки праславянской фонологии: учебное пособие. Москва: Прогресс-Традиция, 2004. 480 с.

Губерначук С. Українська мова і санскрит: вибіркове представлення споріднених слів. Київ: Видавництво «Фенікс», 2018. 352 с.

Елезаренкова Т.Я. Ведийский язык. Москва: Наука, 1987. 183 c.

Барроу Т. Санскрит. Перевод с англ. Н. Лариной. Москва: Прогресc, 1976. 411 с.

Упанишады в 3-х книгах. Кн. 2. Москва: Наука, Ладомир, 1991. URL: http://lukashevichus.info/knigi/upanishady_syrkin2/04_taittiriya.htm (дата звернення: 17.08.2022).

Звонська Л.Л. Давньогрецька мова. Підручник для філософів. Київ, 2011. 674 с. URL: https://shron1.chtyvo.org.ua/Zvonska_Lesia/Davnohretska_mova_Pidruchnyk_dlia_filosofiv.pdf (дата звернення: 19.08.2020).

Огієнко І. Наголос, як метод означення місця наголосу виходу стародрукованих книжок. Замітки з історії наголосу на послугах палеотипії. Львів, 1925. 28 с.

Звонська Л.Л. Енциклопедичний словник класичних мов / за ред. Л.Л. Звонської. 2-е вид. випр. і допов. Київ: ВПЦ «Київський університет», 2017. 552 с.

Тронский И.М. Древнегреческое ударение. М.–Л.: Издательство АН СССР, 1962. С. 16–17. 148 с.

Українська мова: Енциклопедія / уклад. В.М. Русанівський та ін. Вид. 2-ге (випр. і доповн.). Київ: Вид-во «Українська енциклопедія» ім. М.П. Бажана, 2004. 824 с.

Кобиринка Г. Прийоми та методи аналізу парокситонези на тлі вільного, рухомого наголосу в українських говірках. Українська мова. 2016. №2. С.14–23.

Винницький В. Про українську дієслівну парокситонезу. Мовознавство. 2008. №4. С. 40–54.