ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ЗАНЯТТЯХ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Людмила САМБУРСЬКА

Анотація

Статтю присвячено з’ясуванню сутності та структури комунікативної компетентності майбутньої медичної сестри, розкриттю основних її компонентів, зокрема когнітивного, поведінкового, ціннісно-смислового, емоційно-вольового.


Уточнено поняття «компетентність», «комунікативна компетентність» та з’ясовано її місце й роль у формуванні професіоналізму майбутніх медичних сестер у закладі вищої медичної освіти.


Охарактеризовано підходи різних науковців щодо з’ясування структури комунікативної компетентності сучасних вітчизняних науковців, розкрито значення комунікації у сфері охорони здоров’я та залежність успіху професійної діяльності медичних працівників від рівня сформованості комунікативної компетентності.


Акцентовано увагу також на сутності поняття соціально-комунікативної компетентності в сучасній науковій парадигмі.


Окреслено навчальні дисципліни, на заняттях яких відбувається активне фахове спілкування майбутніх медичних сестер, що ґрунтується на комунікативній взаємодії між викладачем та здобувачами освіти.


На матеріалі проведення практичних занять з дисциплін «Медсестринство в сімейній медицині, геронтології, геріатрії та паліативній медицині», «Громадське здоров’я і громадське медсестринство», «Основи медсестринства» описано особливості формування комунікативної компетентності у майбутніх медичних сестер за допомогою використання таких ефективних методів навчання, як рольова гра (робота в парах, малих групах) та моделювання, що дає змогу виробляти та вдосконалювати вміння й навички усного та писемного спілкування здобувачів освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САМБУРСЬКА, Л. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР НА ЗАНЯТТЯХ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 43–49. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-43-49
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Людмила САМБУРСЬКА, Черкаська медична академія

викладачка циклової комісії фахових медсестринських дисциплін, студентка ОС «магістр»

Посилання

Знаменська М.А., Слабкий Г.О., Знаменська Т.К. Комунікації в охороні здоров’я: монографія. Київ, 2019. 194 с.

Айзенбарт М.М. Сутність поняття «Соціально-комунікативна компетенція» в сучасній науковій парадигмі. Молодий вчений. 2017. № 4.3 (44.3). С. 1–4.

Дроненко В.Г. Дослідження комунікативної компетентності майбутніх лікарів. Медична освіта. 2018. № 4. С. 41–47.

Орду К. Структура комунікативної компетентності майбутніх сімейних лікарів. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 2019. Вип. 24. Т. 2. С. 165–170.

Галіяш Н.Б., Бількевич Н.А., Петренко Н.В. Формування комунікативної компетентності як фундаментальної складової професії лікаря. Медична освіта, 2019. № 2. С. 67–74.

Кінаш І.О. Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів на етапі професійної підготовки. Медична освіта, 2020. № 3. С. 84–88.

Стогній А. Методологічні підходи до навчальної дисципліни «Загальні технології харчових виробництв» у процесі підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Наукові записки, 2019. Вип. 9(ІII). С. 110–114.

Робоча програма навчальної дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині, геронтології, геріатрії та паліативній медицині», спеціальність 223 Медсистринство ОПП «Сестринська справа». Черкаси: Черкаська медична академія, 2022. 29 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Громадське здоров’я і громадське медсестринство», спеціальність 223 Медсистринство ОПП «Сестринська справа». Черкаси: Черкаська медична академія, 2022. 16 с.

Робоча програма навчальної дисципліни «Основи медсестринства», спеціальність 223 Медсистринство ОПП «Сестринська справа». Черкаси: Черкаська медична академія, 2022. 25 с.