ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ: ГРОМАДЯНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія СТЕПАНОВА

Анотація

Статтю присвячено проблемам професійної підготовки майбутніх вихователів та місцю в цьому процесі громадянської освіти. На підставі аналізу нормативно-правових та науково-педагогічних джерел уточнено та поєднано поняття «професійна підготовка майбутніх вихователів» та «громадянська освіта».


З’ясовано, що отримання спеціальності вихователя за освітніми рівнями бакалавра та магістра, окрім визначеної сукупності знань та навичок (hard skills), передбачає розвиток громадянських компетентностей, які об’єднують цілий спектр умінь, цінностей та ставлень (soft skills), необхідних як у професійному становленні педагога, так і в його соціально-побутовому житті.


Доведено, що громадянська освіта у професійній підготовці майбутніх вихователів є важливим компонентом навчання. Вона може викладатися як окремим предметом, так і бути інтегрованою в різні освітні предмети. При цьому доречно використовувати різні форми занять та методики. Проте, якісніших результатів можна досягти, якщо теоретичні концепції чи норми будуть подаватися у вигляді практичних вправ; замість лекцій будуть переважати практико орієнтовані заняття: дидактичні практикуми, лабораторні роботи; педагогічні диспути та ін.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СТЕПАНОВА, Н. (2022). ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ: ГРОМАДЯНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 57–62. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-57-62
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Посилання

Ворощук О. Розвиток науково-педагогічних шкіл у галузі дошкільної освіти України (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.). Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2021. № 2(106). С. 13–24.

Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 року № 2628-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#top (дата звернення 12.11.2022).

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення 12.11.2022).

Дичківська І.М. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх вихователів дошкільних закладів до інноваційної педагогічної діяльності: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04. Харків, 2018. 40 с.

Степанова Н.М., Єнгаличева І.В., Коваленко О.А. Європейські соціальні цінності та їх вплив на професійне становлення майбутніх педагогів. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2021. Спецвипуск. Т. 2. С. 142–145.

Концепція розвитку громадянської освіти в Україні: Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2018 р. № 710-р. (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2022 р. № 893-р) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/710-2018-%D1%80#Text (дата звернення 15.11.2022).

ABC. Teaching human rights: practical activities for primary and secondary schools. New York; Geneva: United Nations, 2004. 163 p.

Прокопенко І.Ф., Мкртічян О.А. Сучасні дослідження проблеми професійної підготовки майбутніх вихователів у педагогічній теорії та практиці. Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія», 2019. Вип. 61. С. 146–164.