ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Марина КАБИШ

Анотація

Обґрунтовано позицію, що визначення педагогічних умов розвитку педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти є актуальним науково-практичним завданням.


Здійснено визначення поняття «педагогічні умови» як основного методологічного концепту досягнення мети дослідження.


Висвітлено концептуальні положення цілеспрямованого розвитку педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти.


Охарактеризовано визначені педагогічні умови розвитку педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти: систематичне поповнення обсягу професійно-педагогічних знань викладачами загальноосвітніх дисциплін; сформованість у закладі професійної освіти гнучкої системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників; створення у закладі професійної освіти креативного освітнього середовища як чинника розвитку творчих здібностей усіх учасників освітнього процесу і забезпечення інтеграції змісту загальноосвітніх предметів з дисциплінами загально професійної, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовок.


Зроблено висновки, що кожна з визначених та обґрунтованих педагогічних умов спрямована на цілеспрямований розвиток професійної компетентності викладачів закладів професійної освіти. Водночас, при розробленні відповідної методики необхідно враховувати той факт, що лише їх єдність забезпечує системність, послідовність і цілеспрямованість досліджуваного процесу розвитку професіоналізму, творчого потенціалу цих педагогічних працівників.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАБИШ, М. (2022). ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 69–78. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-69-78
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Марина КАБИШ, Інститут професійної освіти НАПН України

кандидатка філологічних наук

Посилання

Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: наук.-метод. посіб. Київ: МАУП, 2000. 309 с.

Зязюн И.А., Кривонос И.Ф., Тарасевич Н.Н. Основы педагогического мастерства: учеб. пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / под ред. И. А. Зязюна. М.: Просвещение, 1989. 302 с.

Ковальчук В.І. Сутність та структура педагогічної майстерності вчителя. Вища освіта України. 2011. Вип. 27. С. 210–223.

Красницька О. Педагогічна майстерність – шлях до реалізації індивідуального потенціалу викладача вищої військової школи. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2020. Вип. 1(94). С. 122–133.

Отич О.М. Основи педагогічної майстерності викладача професійної школи: підручник. Кіровоград: Імекс-ЛТД. 2014. 208 с.

Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: навчальний посібник. Київ: Вища школа. 2004. 335 с.

Теличко Н.В. Теорія і методика формування основ педагогічної майстерності майбутнього учителя початкових класів: монографія. Київ: Кондор, 2014. 522 с.

Кабиш М.Ю. Суть і структура педагогічної майстерності викладача загальноосвітніх дисциплін закладу професійної освіти. Professional Pedagogics, 2021. №2 (23). С. 108–118. https://doi.org/10.32835/2707-3092.2021.23.108-118

Хриков Є.М. Методологія педагогічного дослідження: монографія. Харків: ФОП Панов А.М. 2017. 237 с.

Філософський енциклопедичний словник: энциклопедия / голов. ред. В.І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2009. 1736 c.

Гончаренко С.У. Педагогічні закони, закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. Рівне: Волинські обереги, 2012. 192 с.

Радкевич О.П. Теорія і практика розвитку правової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти: монографія. Київ: Майстер Книг, 2020. 400 с.

Андрієвський Б.М. Структурно-функціональна модель розвитку професійної майстерності викладача. Педагогічні науки: зб. наук. праць, 2015. № 67. С. 222–228.

Бондар В. Управління формуванням професійної компетентності вчителя. Освіта і управління. 2006. № 2. С. 20–27.

Заболотній О.А. Дидактична складова професійної компетентності викладача вищого навчального закладу. Вища освіта України, 2008. Додаток 3. Т. ІІ(9). С. 228–232.

Климчук С.В. Педагогічні умови формування професійного мовлення майбутніх соціальних педагогів. Вища освіта України, 2011. № 3. Додаток 2. Т. VII (32). С. 148–154. Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору».

Оверко Н.Я. Педагогічні умови розвитку фахової майстерності викладачів спецтехнологій у ПТНЗ кулінарного профілю у процесі підвищення кваліфікації. Молодий вчений, 2015. № 2 (17). Ч.V. С. 82–87.

Пинзеник О. М. Підвищення педагогічної майстерності викладача у процесі його самовдосконалення. Імідж сучасного педагога: науково-практичний освітньо-популярний часопис, 2008. № 56. С. 32–34.

Шовкун Л.М. Організаційно-педагогічні умови розвитку професійної компетентності викладачів вищих аграрних навчальних закладів: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. НУБіП України, 2008. 289 с.

Ковальчук В.І. Створення сприятливого освітнього середовища в закладі освіти. Підготовка майстра виробничого навчання, викладача професійного навчання до впровадження в освітній процес інноваційних технологій: матеріали ІІІ Всеукраїнського науково-методичного семінару (1 листопада 2019 р.) Суми: Вінниченко М.Д., 2019. С.13–17.

Тітова О. А. Педагогічна система розвитку творчого потенціалу майбутніх інженерів у аграрних університетах: теоретичне обґрунтування та методичне забезпечення: монографія. Мелітополь: Однорог Т. В., 2019. 324 с.

Jones Р., Jones A., Packham G., Thomas B., Miller C. It’s all in the mix: the evolution of a blended e-learning model for an undergraduate degree. Journal of Systems and Information Technology, 2007. Vol. 9. Issue 2. P. 124–142.

Лузан П.Г., Ягупов В.В., Лук’яненко Г.І., Пятничук Т.В., Михнюк М.І. Модульно-компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівельної галузей: монографія / Київ: 2015. 255 с.

Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень; АПН України. Київ: Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.