СУЧАСНІ ВИМОГИ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга ПОТАПЧУК

Анотація

Проаналізовано сучасні вимоги до майбутніх фахівців  комп’ютерного профілю та визначено ключові компетентності, якими вони повинні володіти. Встановлено, що зазначене питання є недостатньо дослідженим і потребує детального аналізу. На основі аналізу Рамкової програми ключових компетентностей виділено ті, якими повинні володіти майбутні фахівці комп’ютерного профілю, серед яких вагоме місце займає цифрова компетентність. Зазначені фахівці повинні володіти навичками розробки і впровадження цифрових технологій в усі його сфери розвитку суспільства. Аналіз сучасних вимог, які висуває суспільство до майбутніх фахівців комп’ютерного профілю доводить, що застосування цифрових технологій в освіті є вимогою сьогодення і запорукою ефективного освітнього процесу в цілому. Впровадження таких технологій сприятиме розвитку цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерного профілю, як ключової компетентності і ряду фахових компетентностей, які передбачає стандарт вищої освіти за даною спеціальністю.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПОТАПЧУК, О. (2022). СУЧАСНІ ВИМОГИ ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА ДО ФАХІВЦІВ КОМП’ЮТЕРНОГО ПРОФІЛЮ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 78–82. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-78-82
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ольга ПОТАПЧУК, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка кафедри комп’ютерних технологій

Посилання

Hevko I., Potapchuk O., Lutsyk I., Yavorska V., & Tkachuk V. Methods building and printing 3D models historical architectural objects. In SHS Web of Conferences, 2020. Vol. 75, p. 04016. EDP Sciences.

Key competences and basic skills. URL: https://education.ec.europa.eu/education-levels/school-education/key-competences-and-basic-skills. (дата звернення: 20.11.2022).

Глобальні виклики і пріоритети освіти ХХІ століття. Освіта на основі життєвих звичок: Адвокаційний модель для керівних кадрів. URL: http://dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/50 (дата звернення: 17.11.2022).

Hevko I.V., Lutsyk I.B., Lutsyk I.I., Potapchuk O.I., & Borysov V.V. Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students’ research work. Journal of Physics: Conference Series, 2021. Vol. 1946(1). p. 012019). IOP Publishing.

Прохорова С.М. Поняття цифрової компетентності вчителя іноземної мови у світовому освітньому просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки, 2015. Вип. 4. С. 113–116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VZhDUP_2015_4_24 (дата звернення: 19.11.2022).

Scott C. The Futures of Learning 3: What kind of pedagogies for the 21st century? UNESCO Education Research and Foresight, Paris. [ERF Working Papers Series, no. 15]. URL: http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002431/243126e.pdf). (дата звернення: 20.11.2022).

Опис рамки цифрової компетентності для громадян України. DigCompUA for Citizens 2.1. 2021. 56 c. URL: https://thedigital.gov.ua/storage/uploads/files/news_post/2021/3/mintsifra-oprilyudnyue-ramku-tsifrovoi-kompetentnosti-dlya-gromadyan/ОР%20ЦК.pdf (дата звернення: 20.11.2022).

Potapchuk O. Application of web-technologies in the educational process of higher educational institutions of Ukraine. Journal of Education, Health and Sport, 2018. Vol.8(2), pp. 235–242.

Горбатюк Р.М., Кабак В.В. Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами комп’ютерних технологій: монографія. Луцьк, ВМА «ТЕРЕН», 2015. 264 с.

Пономарьов О.С. Модель соціальної складової професійної діяльності фахівця: навчально-методичний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 2008. 46 с.

Потапчук О. Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій: дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2016. 256 с.

Україна 2030е – країна з розвинутою цифровою економікою. Український інститут майбутнього: веб-сайт. URL: https://cutt.ly/8MnPDTG. (дата звернення: 20.11.2022).

Цифрова трансформація освіти і науки України. Міністерство освіти і науки України: веб-сайт. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/cifrova-transformaciya-osviti-ta-nauki. (дата звернення: 22.11.2022).

Потапчук О.І. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2015. Вип. 37. С. 141–144.