ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Євген ЛОДАТКО
Вячеслав БОРИСОВ

Анотація

Актуальність дослідження розвитку педагогічної освіти України від Земської реформи донині обумовлена доцільністю розгляду основних рішень, які визначали освітню політику країни у підготовці педагогічних кадрів.


В результаті історико-педагогічного аналізу узагальнено основні чинники, що впливали на підготовку педагогічних кадрів у дореволюційний, постреволюційний та радянський період.


Окрему увагу приділено особливостям організації педагогічної освіти в Україні в останні десятиліття під впливом компетентнісного підходу щодо визначення результатів навчання.


Провідним методом дослідження є історико-педагогічний аналіз архівних та нормативних документів, профільних публікацій, практики реалізації нормативних положень щодо підготовки педагогічних кадрів з другої половини XIX ст. і дотепер.


У статті виокремлено передумови, що визначають шляхи розвитку педагогічної освіти в Україні, підходи до проектування відповідних освітніх систем за останні півтора століття.


Серед проблем сучасної педагогічної освіти України зазначаються відсутність освітніх стандартів педагогічних спеціальностей та перспективної політики розвитку системи підготовки учительських кадрів для загальноосвітніх шкіл; проблеми з кадровим забезпеченням змістовних компонентів освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів. Представлені у статті матеріали можуть бути основою для подальших досліджень особливостей підготовки педагогічних кадрів та філософії педагогічної освіти під впливом соціокультурних умов та ментальних переваг.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЛОДАТКО, Є., & БОРИСОВ, В. (2023). ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ СТОЛІТЬ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 37–45. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4705
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Євген ЛОДАТКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Вячеслав БОРИСОВ, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

доктор педагогічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри дизайну

Посилання

Лодатко Є.О., Татаринов С.Й. Діяльність земських установ із розвитку народної освіти Бахмутского повіту наприкінці ХІХ – початку ХХ століття. Наукова скарбниця освіти Донеччини, 2013. №4. С. 6–12.

Степанець І.О. Передумови становлення системи вищої педагогічної освіти України. Наукові записки кафедри педагогіки [Харків], 2014. Вип. ХХХVІ. C. 152–160.

Kalimullin A.M., Zhigalova M.P., Ibrasheva A.Kh., Kobylyanskaya L.I., Lodatko Ye.A., Nurlanov Ye.B. Post-Soviet Identity and Teacher Education: Past, Present, Future. Education and Self Development, 2020 Vol. 15(3): 145–163. URL: https://en.eandsdjournal.org/journal-article/post-soviet-identity-and-teacher-education-past-present-future/

Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец ХIX – начало ХХ в. Под. ред. Э.Д. Днепрова, С.Ф. Егорова, Ф.Г. Паначина, Б.К. Тибеева. М.: Педагогика, 1991. 445 c.

Лазарович М.В. Історія України: навч. посіб. 3-тє вид., стер. Київ: Знання, 2013. 685 c.

Розвиток освіти і науки під час Української революції 1917–1921 років. Український інститут національної пам’яті: офіційний веб-сайт. Retrieved from https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/vchytelyam/metodychni-rekomendaciyi/rozvytok-osvity-i-nauky-pid-chas-ukrayinskoyi-revolyuciyi-1917-1921-rokiv

Журнал заседания Временного правительства № 107. 14 июня 1917 года. Приложение к отделу 11 постановления об изменении штата учительских институтов (ст. 2, п. «б», журнала № 107). «Расписание должностей в учительских институтах Министерства народного просвещения». Retrieved from http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/33860-zhurnal-zasedaniya-vremennogo-pravitelstva-107-14-iyunya-1917-goda-prilozhenie-k-otdelu-11-postanovleniya-ob-izmenenii-shtata-uchitelskih-institutov-st-2-p-b-zhurnala-107-raspisanie-dolzhnostey-v-uchitelskih-institutah-ministerstva-narodno.

Терещенко С.А. Особливості становлення педагогічної освіти в Україні (1917–1933 рр.). Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2016. Вип. 18. С. 130–136.

Операційний план Головпрофосу Наркомосу УСРР на 1925/26 н.р. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. Ф. 66. оп. 5. спр. 444. арк. 68.

О реорганизации высших учебных заведений, техникумов и рабочих факультетов. Собрание законов и распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства СССР за 1930 г. № 38 ст. 411. URL: http://istmat.info/node/49953.

Проект статуту єдиного педагогічного інституту та положення про адміністративно-педагогічний персонал. Центральний державний архів вищої освіти, Ф. 166. Оп. 10. Спр. 1461.

Вєнцева Н.О. Особливості реформування вищої педагогічної освіти України в 1930–1940 рр. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013. № 6(32). С. 21–30.

Хвиля А. Викоріняти, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті. Більшовик України, 1933. № 7–8. С. 42–56.

Register of repressed words, 2005 – Реєстр репресованих слів / Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Документи і матеріали / Упор. Л. Масенко, В. Кубайчук, О. Демська-Кульчицька. Київ: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. С. 354–399.

Про систему готування педагогічних кадрів і мережу педзакладів на 1933–1934 н.р. Бюлетень народного комісаріату освіти УPCР, 1933. № 32. С. 4.

Башкір О. Становлення державного педагогічного інституту. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016. №7(61). С. 37–46. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/pednauk_2016_7_6.pdf.

Окупанти пошкодили та зруйнували понад 2,8 тис. навчальних закладів із 24 лютого – МОН. Інтерфакс-Україна. Retrieved from https://interfax.com.ua/news/general/877360.html

Лиман І. Особливості розвитку вищої педагогічної освіти в УСРР (1920–1935 рр.). Ігор Лиман. Персональний сайт історика України. URL: https://www.i-lyman.name/BerdjanskPedKursy/History/1.html.

Каюк А.О. Наука і освіта України в повоєнний період (1944–1965 рр.). Гуржіївські історичні читання, 2014. Вип. 7. С. 145–147.

Ящук І.П. Особливості виховання вчительських кадрів у 1960–80-х роках. Наука і освіта, 2013. №3. С. 204–208.

Про перелік напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями: Постанова Кабінету Міністрів України від 24 травня 1997 р. № 507. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/507-97-%D0%BF/ed20061213#Text

Масенко, Л. Суржик: між мовою і язиком. 2-ге вид., зі змінами і допов. Київ: Києво-Могилянська академія, 2019. 229 с.

Про освіту: Закон Української радянської соціалістичної республіки від 23 травня 1991 року № 1060-XII. Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19910604#Text.

Професійний стандарт «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)»: Завт. наказом Мінекономіки України від 24.12.2020 № 2736. Retrieved from https://www.me.gov.ua/Files/GetFile?lang=uk-UA&fileId=22daac6a-f0db-4de0-8d49-47aa6b2ecb99

Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#top.

Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266. Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ru/266-2015-%D0%BF#Text.

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX. Верховна рада України. Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.