ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Неля САМОЙЛЕНКО

Анотація

Розглядається призначення поняття науки, її виникнення та розвиток. Розкриваються особливості науки в умовах ринкових відносин, основні методи наукових досліджень, форми науково-дослідної роботи та специфіка її організації. Значна увага приділена раціональній організації праці науковців, пошуку науково-технічної інформації, визначенню ефективності науково-дослідних робіт.


Висвітлено загальне уявлення про організаційну структуру науково-дослідної діяльності у закладі вищої освіти, систему управління науково-дослідною роботою. Автор зосереджує увагу на проблемі підготовки висококваліфікованих науковців, здатних до самостійної творчої науково-дослідницької роботи.


Дається короткий огляд особливостям організації та проведення наукової та науково-дослідницької роботи в закладі вищої освіти, знайомить з методами й методиками проведення наукового дослідження.


Приділено увагу видам і формам науково-дослідницької роботи у вищій школі, розглянуто види роботи як науково-дослідна компонента навчального процесу, самостійна науково-дослідна пошукова робота, науково-дослідна робота, що здійснюється під керівництвом наукового керівника.


Проаналізовано володіння теоретичними знаннями і набуття практичних навичок щодо проведення наукових досліджень, обробки, аналізу й визначення та представлення результатів наукових досліджень. Зосереджено увагу на вмінні працювати з науковою літературою.


Основними категоріями та поняттями, що розкриваються у статті, є: предмети дослідження у вищій школі, особливості освіти та кваліфікації, науково-дослідницька діяльність, науково-педагогічні працівники, види та форми науково-дослідної роботи, комплексні та цільові програми, індивідуальні плани, планування, аналіз, облік і прикладний моніторинг дослідницької діяльності провайдерів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
САМОЙЛЕНКО, Н. (2022). ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 88–94. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-4-88-94
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Неля САМОЙЛЕНКО, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка історичних наук, доцентка кафедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Кустовська О.В. Методологія системного підходу та наукових досліджень. Тернопіль, 2005. 256 с.

Кушнаренко Н.М. Наукова обробка документів. Київ: Вікар, 2003. 328 с.

П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ, 2003. 116 с.

Стеченко Д.М. Методологія наукових досліджень. Київ: Знання, 2007. 317 с.

Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень. Київ: АБУ, 2002. 480 с.

Шишка Р.Б. Організація наукових досліджень та підготовки магістерських і дисертаційних робіт. Харків: Еспада, 2007. 368 с.

Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності: підручник. Київ: Знання, 2006. 307 с.

Організація науково-дослідної роботи в закладах освіти / Укладачі Ю.О. Туранов, В.І. Уруський. Тернопіль: Астон, 2001. 140 с.

Свердан М.М. Основи наукових досліджень. Чернівці: Рута, 2006. 352 с.

Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. Київ: Кондор, 2006. 206 с.

Гавриленко О.П. Методологія наукових досліджень: навч. посіб. Київ: Ніка-Центр, 2008. 172 с.

Основи наукових досліджень. Організація самостійної та наукової роботи студента. Київ: ВД «Професіонал», 2006. 208 с.

Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи. Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. 144 с.

Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 254 с.

Технологія самостійної навчально-наукової роботи студентів. Івано-Франківськ: Плай, 2003. 88 с.