ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ: ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, УКРАЇНСЬКІ ІНІЦІАТИВИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Наталія АВШЕНЮК

Анотація

Представлено результати порівняльно-педагогічного аналізу зарубіжних підходів до оцінювання професійної діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл. На підставі вивчення мультинаціональних звітів Європейської Комісії (ЄК) та Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) проаналізовано концептуальні засади й організаційно-змістові практики проведення різних видів оцінювання вчителів (ліцензування, атестації, сертифікації) у Європейських країнах та США.


Відзначено сутність, мету і завдання оцінювання, а також повноваження органів управління освітою різних рівнів у цьому процесі. Опрацювання законодавчого забезпечення зарубіжних країн на національному рівні дозволило встановити періодичність застосування процедури оцінювання, відбір та функції зовнішніх і внутрішніх експертів з оцінювання.


Розкрито методи і наслідки оцінювання вчителів на інституційному та особистісному рівнях з урахуванням національних особливостей освітнього менеджменту.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АВШЕНЮК, Н. (2023). ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛІВ: ЗАРУБІЖНИЙ КОНТЕКСТ, УКРАЇНСЬКІ ІНІЦІАТИВИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 5–12. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-1-5-12
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Наталія АВШЕНЮК, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2145-19#Text

Про повну загальну середню освіту: Закон Укра-їни від 16.01.2020 № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text

Положення про сертифікацію педагогічних пра-цівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1190. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1190-2018-%D0%BF#Text

Положення про атестацію педагогічних праців-ників: Наказ МОН України від 09 вересня 2022 р. № 805, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2022 року. URL: https://mon.gov.ua/ua /npa/pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-atestaciyu-pedagogichnih-pracivnikiv

Cleaver, S., Detrich, R. & States, J. Overview of Teacher Evaluation. Oakland, CA: The Wing Insti-tute, 2018. URL: https://www.winginstitute.org/ assessment-summative.

Marzano R., Frontier T., & Livingston D. Effective supervision: Supporting the art and science of teaching. Alexandria, VA: ASCD, 2011. 185 р. ISBN 978-1-4166-1155-4

Darling-Hammond L., Amrein-Beardsley A., Haertel E., Rothstein J. Evaluating teacher evaluation: Popular modes of evaluating teachers are fraught with inaccuracies and inconsistencies, but the field has identified better approaches. Phi Delta Kap-pan. 2012. № 93(6). Р. 8–15.

European Commission, European Education and Culture Executive Agency, Motiejūnaitė-Schulmeister A., De Coster I., Davydovskaia O., et al., Teachers in Europe: careers, development and well-being, Birch, P. (ed.). Publications Office of the European Union, 2021. URL: https://data.europa.eu/doi/10.2797/997402

European Council. Council Conclusions of 26 May 2020 on European teachers and trainers for the future. Official Journal of the European Union. 9.6.2020. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/ ?uri=uriserv:OJ.C_.2020.193.01.0011.01.ENG

Sawchuk S. Teacher Evaluation: An issue over-view. Education Week, 2015. September 3. URL: https://www.edweek.org/teaching-learning/teacher-evaluation-an-issue-overview/2015/09

Weisberg D., Sexton S., Mulhern J., Keeling D. The Widget Effect. Our National Failure to Acknowledge and Act on Differences in Teacher Effectiveness. The New Teacher Project: Madison, Wisconsin, 2009. 48 p.

Doherty K. M., Jacobs S. State of the States 2013. Connect the Dots: Using evaluations of teacher ef-fectiveness to inform policy and practice. National Council on Teacher Quality: Washington, DC, 2013. 102 p.

OECD. TALIS 2018 Results (Volume II) Teachers and School Leaders as Valued Professionals. Sur-vey Report. TALIS. Paris: OECD Publishing, 2020.

Stronge J.H. What’s Wrong with Teacher Evalua-tion and How to Fix It: Osmosis, 2012. November 15. URL: http://www.wholechildeducation.org/blog/ whats-wrong-with-teacher-evaluation-and-how-to-fix-it-osmosis.html