ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Михайло МЕДВІДЬ
Максим КТІТОРОВ
Юлія МЕДВІДЬ
Вадим ПОЛЯКОВ
Михайло ГАВРИЩУК
Яна ВИШНЕВСЬКА

Анотація

За результатами проведеного дослідження:


1) визначено, що система внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти – це система, яка складається з множини взаємопов’язаних елементів (відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу, чотирьох груп стейкхолдерів (здобувачі вищої освіти за освітньої програмою; випускники за освітньої програмою; представники роботодавців (замовників); представники академічної спільноти (науково-педагогічні працівники)), вченої ради, групи телекомунікаційних мереж та інформаційних систем, служби інформації та комунікації, а також науково-організаційного відділу), що утворюють одне ціле, взаємодіють із середовищем та між собою;


2) встановлено, що наявність/відсутність циклу зміни статусу стейкхолдера здобувач – випускник – представник роботодавця – науково-педагогічний працівник у системі внутрішнього забезпечення якості закладу вищої освіти є найважливішим критерієм оцінювання цієї системи;


3) визначено методику вивчення та впровадження досвіду професійної діяльності в освітній процес;


4) обґрунтовано наявність залежності розвитку системи внутрішньої забезпечення якості від впровадження досвіду професійної діяльності в освітній процес закладу вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МЕДВІДЬ, М., КТІТОРОВ, М., МЕДВІДЬ, Ю., ПОЛЯКОВ, В., ГАВРИЩУК, М., & ВИШНЕВСЬКА, Я. (2023). ЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДОСВІДУ ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 13–19. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4769
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Михайло МЕДВІДЬ, Київський інститут Національної гвардії України

доктор економічних наук, професор, заступник начальника з навчально-методичної роботи

Максим КТІТОРОВ, Київський інститут Національної гвардії України

кандидат юридичних наук, заступник начальника з наукової роботи

Юлія МЕДВІДЬ, Національна академія Національної гвардії України

кандидатка педагогічних наук, старша дослідниця, старша наукова співробітниця науково-організаційного відділу,

Вадим ПОЛЯКОВ, Національна академія Національної гвардії України

старший викладач катедри тактики та тактико-спеціальної підготовки,

Михайло ГАВРИЩУК, Національна академія Національної гвардії України

начальник групи акредитації та ліцензування навчального відділу

Яна ВИШНЕВСЬКА, Національна академія Національної гвардії України

методистка відділення внутрішнього забезпечення якості освітнього процесу

Посилання

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: http://surl.li/jhtp (дата звер-нення: 04.02.2023).

Фініков Т.В., Терещук В.І. Розвиток систем вну-трішнього забезпечення якості в українських за-кладах вищої освіти. Аналітичний звіт. Київ: Ваіте, 2020. 58 с.

Медвідь М.М., Тробюк В.І., Черніченко І.Ю., Д'яченко О.А., Хомякова В.І. Методика розвитку системи внутрішнього забезпечення якості за-кладу вищої освіти, особливості здійснення її процедур та заходів у вищому військовому нав-чальному закладі. Вісник Черкаського національ-ного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2020. Вип. 3. С. 226–235.

Медвідь М.М., Черніченко І.Ю., Медвідь Ю.І., Колісник І.О., Мясніков В.О. Вплив впрова-дження інноваційних практик у діяльність ви-щого військового навчального закладу на розви-ток його внутрішньої системи забезпечення яко-сті вищої освіти. Вісник Черкаського національ-ного університету імені Богдана Хмельницького. Серія «Педагогічні науки», 2021. Вип. 4. С. 29–37.

Яковенко Є.С., Бєлай С.В., Волков І.М. Запро-вадження бойового досвіду в освітній процес Національної академії Національної гвардії Укра-їни під час вивчення загальновійськових дисци-плін. Честь і закон, № 4 (83). 2022. С. 144–148.

Карпенко, А. Інноваційний досвід та його впро-вадження в освітній процес. Дидаскал, 2013. № 13. С. 404–408.

Про затвердження Ліцензійних умов прова-дження освітньої діяльності: постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. URL: http://surl.li/ruki (дата звернення: 04.02.2023).

Медвідь М.М. Методологія формування і розвит-ку людських ресурсів для використання у служ-бово-бойовій діяльності: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.07. Харків, 2015. 40 с.

Медвідь М.М. Методика підготовки вищого вій-ськового навчального закладу до акредитації за критеріями оцінювання якості освітньої програ-ми №№ 1 та 2. Збірник наукових праць Умансь-кого державного педагогічного університету, 2020. Вип. 1. С. 129–137.

Доктрина з вивчення та впровадження досвіду у Збройних Силах України. Генеральний штаб ЗСУ від 03.07.2020 р. № 1928/НВГШ. 28 с.

Про затвердження Інструкції з вивчення та впровадження досвіду виконання бойових (спе-ціальних) завдань НГУ під час відсічі збройної агресії: наказ Командувача НГУ від 10.11.2022 № 390. 19 с.