СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ФАХОВИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕДЖАХ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга ШАПРАН

Анотація

Розглянуто наукову проблему якості освіти, яка є ключовою для оновлення освітньої діяльності у фахових коледжах – музичних, культури і мистецтв, мистецтв.


Встановлено, що сучасні проблеми якості освіти у фахових мистецьких коледжах є недостатньо дослідженими і потребують наукового осмислення. На основі аналізу Закону України «Про фахову передвищу освіту» висвітлено зміст основного поняття як відповідності умов освітньої діяльності та результатів навчання вимогам законодавства, освітнім та професійним стандартам, що забезпечується шляхами здійснення процедур внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості освіти.


В аспекті досвіду сучасної діяльності фахових мистецьких коледжів проаналізовано вузлові питання теорії і практики педагогіки якості освіти, змісту та структури освітнього процесу, мистецької специфіки методів, форм і засобів навчання, зокрема, дистанційного та з використанням Інтернет-сервісів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ШАПРАН, О. (2023). СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ФАХОВИХ МИСТЕЦЬКИХ КОЛЕДЖАХ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (1), 19–25. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4770
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Ольга ШАПРАН, Університет Григорія Сковороди у Переяславі

докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка катедри загальної педагогіки і педагогіки вищої школи

Посилання

Про фахову передвищу освіту: Закон України від 6 червня 2019 року № 2745-VIII (Редакція від 2022 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 2745-19#Text.

Василюк А., Дей М., Базелюк В. та ін. Якість вищої освіти: теорія і практика: навч.-метод. посіб. / за наук. ред. А. Василюк, М. Дей. Київ. Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. 176 с.

Краснікова Н.Ю. Міждисциплінарний зв’язок та його роль у підвищенні якості передфахової освіти. Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення: матеріали Регі-он. наук.-практ. конф., 26 травня 2022 р. / за заг. ред. Г.Ф. Пономарьової. Харків: ФОП Пет-ров В.В., 2022. С. 159–160.

Кремень В.Г. Формування інноваційного фахівця – ключове завдання фахової передвищої освіти. Фахова передвища і професійна освіта: теорія, методика, практика: зб. тез Всеукр. наук. конф., 18 червня 2020 р., м. Київ. Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С. 5–11.

Супрун В.В. Проблеми інноваційного розвитку закладів фахової передвищої і професійної осві-ти. Фахова передвища і професійна освіта: тео-рія, методика, практика: зб. тез Всеукр. наук. конф., 18 червня 2020 р. Київ: Науково-методичний центр ВФПО, 2020. С. 39–43.

Островерхова Н. Оцінка якості освіти. Освіта і управління, 2005. Т. 8. № 1. С. 109–113.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи осві-тян міста Києва: навч.-метод. посіб. / Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. Київ: Ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. URL: https://cprppd.osv. org.ua/navchalnometodichni-posibniki-dlya-pedagogichnih-pracivnikiv-16-33-59-28-01-2021/ (Дата звернення: 28.02.2023).

Кабанюк С.С. Дистанційні методи навчання як невід’ємний складник навчального процесу у за-кладах передфахової вищої освіти. Інтеграція світових наукових процесів як основа суспільного прогресу: матеріали IV Міжн. наук.-практ. конф. 27–28 лист. 2020 р. Київ: ГО «Інститут іннова-ційної освіти», 2020. С. 7–9.

Екстрене дистанційне навчання в Україні: моно-графія / за ред. В.М. Кухаренка, В.В. Бондаре-нка. Харків: Міська друкарня, 2020. 409 с.

Методика дистанційного навчання: зб. статей / за ред. В.А. Ребрини. Хмельницький: ХОІППО. 2020. 81 с.

Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: метод. посіб. Кіровоград: КЗ «Кіровоградський обласний інститут післяди-пломної педагогічної освіти імені Василя Сухом-линського», 2016. 88 с.

Лузан П.Г., Каленський А.А., Пащенко Т.М., Мося І.А., Ямковий О.Ю. Методичні основи оці-нювання якості підготовки фахівців у закладах фахової передвищої освіти: методичний посіб-ник. Житомир: Полісся, 2021. 301 с.

Ляшенко О. Якість освіти як основа функціону-вання й розвитку сучасних систем освіти. Педа-гогіка і психологія, 2005. № 1(46). С. 5–12.

Стандарт фахової передвищої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/Fakhova%20peredvyshcha%20osvita/Zatverdzheni.standarty/2021/06/23/02

Muzychne.mystetstvo.23.06.pdf (Дата звернення: 20.02.2023).

Лукіна Т. Якість освіти. Енциклопедія освіти. 2-ге вид, допов. та перероб. / Гол. ред. В.Г. Кре-мень. Київ: Юрінком Інтер, 2021. С. 1120–1121.

Беркань І.В. Шляхи формування безперервної освіти: школа-профтехучилище-коледж-академія як важлива складова професійної підготовки кадрів. Роль коледжів та професійних училищ у здобутті вищої освіти: матеріали VI наук.-метод. конф. викл. коледжів Одеської нац. ак. харчових технологій, 29 березня 2019 р. Одеса: Коледж пром. автоматики та інформ. технологій, 2019. с. 21–22.

Шульгіна В.Д. Українська музична педагогіка: підр. для студ. вищ. навч. закл. Вид. 3. Київ: НАКККіМ, 2016. 264 с.

Запровадження моніторингових систем оціню-вання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій: методичні рекомендації / за ред. О.І. Ляшенка, Ю.О. Жука. Київ: Педагогіч-на думка, 2019. 134 с.

Про затвердження Національної рамки кваліфі-кацій: Постанова КМУ від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12.

Пионова Р.С. Педагогика высшей школы: учеб. пос. Минск: Университетское, 2002. 256 с.

Мартиненко С., Хоружа Л. Методи навчання та їх класифікація. URL: https://osvita.ua/school/ method/780/ (Дата звернення: 27.02.2023).

Костенко Л.В., Шумська Л.Ю. Методика викла-дання хорового диригування. Навч. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. Вид. 2-ге. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 145 с.

Смирнова Т.А. Музична педагогіка і психологія вищої школи: навч. посіб. Харків. Лідер, 2021. 180 с.

Воєвідко Л.М. Методика музичного виховання: навч. посіб. Кам‘янець-Подільський: Абетка, 2019. 220 с.

Аман І.С., Литвиненко О.В. Інтернет-сервіси в освітньому просторі: методичний посібник. Вип. 3. Кропивницький: КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 2018. 76 с. (Genially, EDpuzzle, Wizer.me, Screencast-O-Matic, Kahoot).