ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій ПЕЛЕХ
Мирослава ФІЛОНЕНКО
Зоя ШЕВЦІВ

Анотація

перешкод запровадження інклюзивного навчання в систему освіти України та окресленні перспективних напрямів підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до роботи в умовах інклюзії в освіті. У статті розкрито основні переваги запровадження інклюзивного навчання.


Виявлено та проаналізовано основні чинники гальмування ефективного функціонування інклюзивного навчання в системі закладів освіти: а) малообізнаність керівника закладу освіти про умови організації, створення та фінансування інклюзивного класу; б) відсутність основних надавачів освітніх послуг ‑ вихователів/вчителів інклюзивного навчання в дошкільній, початковій та середній (за спеціальностями) освіті); в) несформованість інклюзивної компетентності фахівців, що надають додаткові розвивально-корекційні та реабілітаційні послуги поза освітнього процесу.


Дано характеристику перспективам підготовки у закладах вищої освіти майбутніх керівників та педагогів закладів освіти, соціальних працівників, ерготерапевтів, фізичних реабілітологів, практичних психологів: 1) удосконалення освітньо-професійних програм; 2) оновлення контенту навчальних дисциплін, зокрема включення навчальних дисциплін «Інклюзивна освіта», «Основи інклюзивної педагогіки»; 3) використання в ході підготовки фахівців контекстного навчання як форми активного навчання, орієнтованої на майбутню професійну підготовку студентів, поступове насичення освітнього процесу технологіями інклюзивного навчання; 4) оновлення компетентностей і компетенцій згідно з появою професій майбутнього «Менеджер інклюзивного навчання», «Тьютор дитини з особливими освітніми потребами».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ПЕЛЕХ , Ю., ФІЛОНЕНКО , М., & ШЕВЦІВ , З. (2023). ПЕРСПЕКТИВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ В ОСВІТІ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 25–31. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4772
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Юрій ПЕЛЕХ , Рівненський державний гуманітарний університет

доктор педагогічних наук, професор, завідувач катедри педагогіки, освітнього менеджменту і соціальної роботи

Мирослава ФІЛОНЕНКО , Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

докторка психологічних наук, професорка катедри загальної та медичної психології, 

Зоя ШЕВЦІВ , Рівненський державний гуманітарний університет

докторка педагогічних наук, професорка катедри педагогіки, освітнього менеджменту і соціальної роботи

Посилання

Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І. К. Білодіда. Киїів: Наукова думка, 1970—1980. Т. 6. 417 c. URL: http://ukrlit.org/slovnyk/slovnyk_ukrainskoi_movy_v_11_tomakh/підготовка (дата звернення: 01.02.2023)

Колупаєва А. А., Таранченко О. М. Педагогічні технології інклюзивного навчання. Харків: Вид-во «Ранок», ВГ «Кенгуру», 2018. 160 с.

Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навчальний посібник. Київ: ТОВ «Агенство «Україна», 2019. 300 с.

Таранченко О.М., Найда Ю.М. Диференційоване викладання в інклюзивному навчальному закла-ді: навч.-метод. посіб. / За заг. ред. Колупаєвої А.А. Київ: Видавнича група «А.С.К.», 2012. 124 с.

Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бю-джетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами: Постанова КМ України від 14.02.2017 р. №88. URL: https://ips.ligazakon. net/document/KP170088 (дата звернення: 01.02.2023)

Новий порядок організації інклюзивного навчан-ня в закладах загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-zatverdiv-novij-poryadok-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya-v-zakladah-zagalnoyi-serednoyi-osviti (дата звернення: 01.02.2023)

Зміни до порядку організації інклюзивного нав-чання в закладах загальної середньої освіти. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/uryad-sprostiv-umovi-organizaciyi-inklyuzivnogo-navchannya (дата звернення: 01.02.2023).

Про внесення змін до Положення про інклюзив-но-ресурсний центр: Постанова КМ України від 29.04.2022 р. № 493. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/493-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 01.02.2023)

Шевців З.М. Теоретичні основи імплементації інклюзивної освіти в Україні / Професійна підго-товка майбутніх педагогів: теорія та практика: монографія / за наук. ред. Р.Л. Сойчук. Рівне: О. Зень, 2020. С. 49–67 [in Ukr].

Shevtsiv Z., Yevtuch M., Pelekh Yu., Filonenko M. та інші. Identification of positive individual quali-ties of an inclusive education future specialist dur-ing professional training. Journal of Physical Educa-tion and Sport (JPES), 2020. Vol 20 (Supplement issue 2). P. 966–974.

Шевців З.М. Основи інклюзивної педагогіки: видання 2-ге, виправл., доп. Львів: Новий світ-2000, 2019. 264 с.