ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія БАГНО
Олена СЕРГІЙЧУК

Анотація

організації інклюзивного навчання дітей шкільного віку у процесі євроінтеграції.


Проаналізовано стан інклюзивної освіти в Україні. З метою ефективності та якості організації інклюзивного навчання школярів визначено і охарактеризовано сутність і зміст науково-методологічних підходів, а саме: гуманістичний підхід, який передбачає принцип гуманізму, визначає загальний характер відносин між суб’єктами навчання; особистісно-орієнтований підхід, що уособлює особистісно зорієнтоване спрямування процесу інклюзивного навчання;  інклюзивний підхід, що включає повагу і розуміння всіх учасників освітнього процесу щодо фізичних й психологічних відмінностей особистості; компетентнісний підхід, як комплексний процес розвитку та саморозвитку особистості, враховуючи пізнавальну, емоційно-вольову та мотиваційну сфери, системи відношень та ціннісних орієнтацій.


Уточнено форми організації інклюзивного навчання, які на сучасному етапі є найбільш прийнятними і поширеними у шкільній практиці багатьох країн, а саме: 1) часткова інтеграція (освітній процес відбувається у межах спеціальних класах закладів загальної середньої освіти); 2) комбінована інтеграція (освітній


процес ґрунтується на наданні спеціальних освітніх послуг у звичайних класах); 3) повна інтеграція (освітній процес здійснюється разом зі здоровими однолітками та рівнем психофізичного розвитку та відбувається у звичайних класах).


Особливостями організації інклюзивного навчання школярів вбачаємо: 1) створення сприятливого психологічного клімату у класі та школі; 2) максимальне залучення всіх дітей в освітній процес; 3) надання спеціальних послуг та психолого-педагогічного супроводу; 4) високий рівень кадрового, матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітньої інклюзії; 5) використання методологічних підходів реалізації завдань інклюзивної школи.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БАГНО , Ю., & СЕРГІЙЧУК , О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (1), 31–36. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4773
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Юлія БАГНО , Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка катедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти,

Олена СЕРГІЙЧУК , Університет Григорія Сковороди в Переяславі

кандидатка історичних наук, доцентка, доцентка катедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти

Посилання

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VІІІ. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show /2145-19#Text (дата звернення 2.02.2023).

Колупаєва А. Інклюзивна освіта: реалії та перс-пективи: монографія Київ: Самміт-Книга, 2009. 272 с.

Реалізація оновленого змісту освіти дітей з особ-ливими потребами: початкова ланка: навч.-метод. посібник / за ред. В. Засенка, А. Колупаєвої, Н. Макарчук, В. Шинкаренко. Київ, 2014. 336 с.

Багно Ю. Деякі аспекти підготовки компетент-ного педагога до інклюзивного навчання. Теоре-тична і дидактична філологія. Серія «педагогіка», 2018. Вип. 27. С. 35–44.

Колупаєва А.А. Інклюзивна освіта: від інтегру-вання у школі – до інтегрування у суспільство. Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання: тематичний збір-ник праць. Рівне: РОІППО, 2014. С. 5–14.

Сухомлинський В.О. Вибрані твори: в 5 т. Т. 1: Проблеми виховання всебічно розвиненої особи-стості. Духовний світ школяра. Методика вихо-вання колективу. Київ: Радянська школа, 1976. 653 с.

Концепція розвитку інклюзивної освіти: Наказ МОН України № 912 від 01.10.2010 р. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-kontseptsii-rozvitku-inklyuzivnogo-navchannya (да-та звернення 12.02.2023).

Сак Т. Індивідуальне оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потре-бами в інклюзивному класі: навч.-метод. посіб. Київ: Плеяди, 2011. 168 с.

Сак Т.В. Оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в ін-клюзивному класі: сутність, інструментарій. На-уковий часопис Національного педагогічного уні-верситету імені М.П. Драгоманова, 2011. Вип. 17. С. 362–364.

Bahno Y.M., Serhiychuk O.M., Tanana S.M., Tkachenko L.V., Khmelnytska O.S. Inclusive Edu-cation as a Condition for Innovative Activities at Higher Education Institutions. Journal of Intellectu-al disability – Diagnosis and Treatment, 2021. №9. Р. 432–441. https://lifescienceglobal.com/pms/index.php /jiddt/article/view/8395