КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Сяоцзін ВЕНЬ
Ігор КОРСУН

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена наявністю протиріччя у перекладі термінів «компетенція» і «компетентність» на англійську мову. Неоднозначність перекладу термінів «компетенція» та «компетентність» на англійську мову створює труднощі при вивченні педагогічного закордонного досвіду.


Аналізуються підходи до визначення понять «компетенція» і «компетентність» в українській науковій літературі та «competence» і «competency» в закордонній науковій літературі.


Досліджено, що більшість українських науковців сходяться на думці, що компетенція є наперед заданою вимогою щодо знань та досвіду діяльності у певній сфері, а компетентність є сформованою якістю, інтегративним утворенням особистості, результатом її діяльності. Компетентність включає у себе знання, уміння, навички, досвід і особистісні властивості, зокрема, способи мислення. Компетентність особистості визначає її рівень володіння компетенцією.


Визначено, що більшість закордонних дослідників поняття «competence» пов’язують із навичками та стандартами. Дане поняття дає відповідь на запитання «що можуть робити люди?» Поняття «сompetency» іноземні автори пов’язують із поведінкою особистості, за допомогою якої досягаються стандарти. Дане поняття дає відповідь на запитання «як можуть робити люди?»


Проведено порівняльний аналіз робіт українських науковців із трактування понять «компетенція» та «компетентність» і закордонних вчених із визначення понять «competence» та «competency».


Зроблено висновок про відповідність понять «компетенція» та «компетентність» в українській термінології відповідно поняттям «competence» та «competency» в іноземній термінології.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВЕНЬ , С., & КОРСУН , І. (2023). КОМПЕТЕНЦІЯ ТА КОМПЕТЕНТНІСТЬ: ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 45–51. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4774
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Сяоцзін ВЕНЬ , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка e-mail: Wen32Xiaojing@gmail.com

аспірантка катедри фізики та методики її навчання,

Ігор КОРСУН , Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри фізики та методики її навчання

Посилання

Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key com-petences for lifelong learning (2006/962/EC). Offi-cial Journal of the European Union, P. L 394/10-L394/18. URL: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF

Нова українська школа. Міністерство освіти і науки України: офіційний сайт. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Ключові новації в освіті: Новий закон України «Про освіту». Міністерство освіти і науки Украї-ни: офіційний сайт. URL https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/BOOKLETTE_INFO-ZAKON-2018_PRESS.pdf

Великий англо-український словник: Понад 112 000 слів та словосполучень / Упоряд. М.Г. Зуб-ков. Харків: Фоліо, 2006. 790 с.

Korbutyak, V.I., Malinovska, M.F. (2015). Ukraini-an-English and English-Ukrainian dictionary of higher education terms. Rivne: National University of Water Management and Nature Utilization. 145 p.

Google Перекладач. URL: https://translate.google.com/?hl=uk

Бібік Н.В. Компетентнісний підхід: рефлексив-ний аналіз. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспекти-ви: Бібліотека з освітньої політики / За заг. ред. О.В. Овчарук. Київ: «К.І.С.», 2004. С. 45–50.

Нагорна Н.В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції. Виховання і ку-льтура, 2007. №1–2. С. 266–268.

Гуменюк В.О. Компетентнісний підхід у ство-ренні та реалізації освітніх програм у галузі знань «Право». Вісник Харківського національного уні-верситету імені В.Н. Каразіна. Серія «Право», 2016. Вип. 21. С. 205–208.

Поскрипко Ю.А., Данченко О.Б. Компетенція і компетентність: консенсус. Вчені записки Університету «КРОК», 2019. №3 (55). С. 117–127. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-55-117-127.

Лодатко Є. 2022. Компетентнісні крайнощі у трактуванні навчальних досягнень учнів почат-кової школи. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Се-рія: "Педагогічні науки", 2022. № 2. С. 115–126. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2022-2-115-126

Філософський енциклопедичний словник / го-лов. ред. В.І. Шинкарук. Київ: Абрис, 2002. 742 с.

Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary. cambridge.org/dictionary/english/competence.

Macmillan Dictionnary.URL: www.macmillan-dictionary.com/dictionary/british/competence.

Merriam Webster Dictionnary. URL: https://www. merriam-webster.com/dictionary/competency.

Rowe C. Clarifying the use of competence and competency models in recruitment, assessment and staff development. Industrial and Commercial Training, 1995. Vol. 27. No. 11. P. 12–17. https://doi.org/10.1108/00197859510100257

Moore D.R., Cheng M., & Dainty A.R.J. Compe-tence, competency and competencies: performance assessment in organisations. Work Study, 2002. Vol 51. Issue. 6. P. 314–319. https://doi.org/10.1108/ 00438020210441876.

Armstrong M. A Handbook of Personnel Manage-ment Practice. 5th ed. London: Kogan Page, 1998.

Armstrong M. A handbook of human resource management practice. 10th ed. London: Kogan Page, 2006.

Yuvaraj R. Competency Mapping: A Drive For Indi-an Industries. International Journal of Scientific & Engineering Research, 2011. Vol. 2. Issue 8. URL: https://www.ijser.org/onlineResearchPaperViewer.aspx?Competency-Mapping.pdf.

Chan C.K.Y., Fong E.T.Y., Luk L.Y.Y., & Ho R. A review of literature on challenges in the develop-ment and implementation of generic competencies in higher education curriculum. International Jour-nal of Educational Development, 2017. Vol. 57. P. 1–10. https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2017.08.010

Arifin M.A. Competence, Competency, and Compe-tencies: A Misunderstanding in Theory and Prac-tice for Future Reference. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2021. Vol. 11(9). P. 755–764. https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v11-i9/11064

Петренко С.І. Аналіз понять «компетенція» та «компетентність». Педагогічні науки: теорія, іс-торія, інноваційні технології, 2013. № 2 (28). С. 288–295.

Лейко С.В. Поняття «компетенція» та «компетен-тність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес теорія і практика: зб. наук. праць, 2013. Вип. 4. С. 128–136.

Біда О.А. Зміст поняття «дослідницька компете-нтність» у вітчизняній та зарубіжній літературі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2017. № 15. С. 3–6.

Словник іншомовних слів / уклад.: С.М. Моро-зов, Л.М. Шкарапута. Київ: Наукова думка, 2000. 680 с.

Бондар С. Компетентність особистості інтегро-ваний компонент навчальних досягнень учнів. Біологія і хімія в школі, 2003. № 2. С. 8–9.

Новий тлумачний словник української мови(у трьох томах). том 1, А–К / Укл.: В.В. Яременко, О.М. Сліпушко. Київ, Вид-во “АКОНІТ”, 2006. 926 с.

Головань М.С. Компетенція і компетентність: досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта Украї-ни, 2008. № 3. С. 23–30.

Ткачов А.С. Теоретичний аналіз понять «компе-тентність» та «компетенція». Збірник наукових праць «Педагогіка та психологія», 2016. Вип. 55. С. 37–42.

Spector J. Michael – de la Teja, Ileana. Competen-cies for Online Teaching. ERIC Digest, 2001. Vol. 12. URL: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED456841.pdf

Великий тлумачний словник сучасної українсь-кої мови (з дод. і допов.) / уклад. та голов. ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. 1728 с.

Національна рамка кваліфікацій. Додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 23 ли-стопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text

Методичні рекомендації щодо розроблення стан-дартів вищої освіти. URL: https://drive.google.com /file/d/1wCmjmqZhB8PwEiQsNcQhZ9ZCfrdiJpvh/view.