РОЗВИТОК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕРКЛАДАЦЬКА СПРАВА»

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Діляфруз Бахитжановна ЄСІРКЕП
Asiya INKARBEK

Анотація

Анотація. Переклад відіграє доволі важливу роль у різних сферах людської діяльності. Тому курс перекладу є найважливішою складовою загальнолінгвістичної та професійної підготовки філолога та перекладача-лінгвіста.


Метою статті є теоретичне обґрунтування та практична розробка теоретико-методичних засад розвитку перекладацької діяльності студентів спеціальності «Перекладацька справа».


Було використано такі методи дослідження:


– теоретичні: аналіз науково-педагогічної літератури з досліджуваної проблеми;


– емпіричні: анкетування, педагогічний нагляд; статистичні: методи опрацювання отриманих педагогічних даних.


Основні результати дослідження відображено у таблицях 1–3:


– рівні вивчення англійської мови спеціальності «Перекладацька справа: англійська мова»;


– класифікація видів перекладу;


– результати анкетування;


– критерії оцінки поточної, проміжної атестації результатів навчання


Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що здійснено системний аналіз розвитку перекладацької діяльності студентів спеціальності «Перекладацька справа» за курсами, що дозволить розширити та уточнити знання про особливості перекладацької справи у студентів цієї спеціальності.


Висновки і пропозиції автора полягають у наступному:


1) для формування когнітивної бази в галузі, що вивчається, потрібно ознайомлення студентів з навчальними текстами за спеціальністю рідною мовою, за допомогою яких у доступній формі можуть описуватися основні положення, пояснюватися основні поняття та терміни;


2) склад або будова опрацьовуваного об'єкта обов'язково має допускати схематичне представлення структури із зазначенням назв складових чи деталей;


3) необхідним є аналіз лексикону фахівця;


4) при перекладі має здійснюватися відбір термінологічного банку, що охоплює базові терміни, визначення та переклад іноземною мовою вивчення;


5) для читання та обговорення тестів з теми, що вивчається, мають готуватися навчальні тексти з різних джерел;


6) відбір циклу текстів для перекладу однієї тематики має організовуватися за принципом «від простого до складного».

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЄСІРКЕП , Д. Б., & INKARBEK , A. (2023). РОЗВИТОК ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПЕРКЛАДАЦЬКА СПРАВА» . Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (1), 57–64. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4776
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Діляфруз Бахитжановна ЄСІРКЕП , Міжнародний казахсько-турецький університет імені Х.А. Ясаві, г. Туркестан, Казахстан

магістерка катедри перекладацької справи і англійської філології

Asiya INKARBEK , Міжнародний казахсько-турецький університет імені Х.А. Ясаві, г. Туркестан, Казахстан

студентка 3 курсу катедри катедри перекладацької справи і англійської філології

Посилання

Fedorov, A.V. (2002). Fundamentals of the General Theory of Translation (Linguistic Problems): For foreign institutes and faculties. languages. Tutori-al. 5th ed. Moscow: Philology three. 416 p. [in Rus].

Komissarova, N.V. (2003). Formation of profession-al and communicative competence of future trans-lators: Abstract PhD dissertation in pedagogy. Ye-katerinburg, 2003. 22 p. [in Rus].

Latyshev, L.K. (2005). Translation technology: Textbook for students of linguistic universities and faculties. 2nd ed., revised and enlarged. Moscow: Publishing Center "Academy". 320 p. [in Rus].

Schweitzer, A.D. (1973). Translation and linguis-tics. Newspaper-informational and military-journalistic translation. Moscow: Voenizdat. 280 p. [in Rus].

Aitbaev, O. (2007). Problems of Kazakh language education / A. Institute of Linguistics named after Baitursynuly; International "Kazakh language" soci-ety. Almaty: Arys publishing house. 624 p. [in Kaz].

Daurenbekova, L.N. (2008). Correspondence be-tween the original and translated texts in the 1960s-1980s.: Abstract PhD Dissertation in Philol-ogy. Astana, 2008. 24 p. [in Kaz].

Modestov, V.S. (2006). Literary translation: history, theory, practice. Moscow: Publishing House of the Literary Institute. 464 p. [in Rus].

Timko, N.V. (2003). Culturological aspect of trans-lation (on the material of translations of English, German and Russian literary texts): monograph. Kursk: Publishing House of Kursk State Universi-ty. 152 p. [in Rus].

Sdobnikov, V.V., Petrova, O.V. (2007). Translation Theory: (textbook for students of linguistic univer-sities and departments of foreign languages). Mos-cow: AST: East-West. 448 p. [in Rus].

Myrzakhmetova, A., Urazbaev, K.B. (2010). On some ways of overcoming problems in the transla-tion of English phraseological units into Kazakh. Scientific world of Kazakhstan, 1: 33–37 [in Rus].

Tinybayeva, A., Urazbayev, K.B. (2010). About the peculiarities of translation of scientific-technical and newspaper-informational materials from Eng-lish. Scientific world of Kazakhstan, 6: 30–33 [in Rus].

Golikova, Zh.A. (2008). Translation from English to Russian. Learn to Translate by Translating from English into Russian. 5th ed., erased. Minsk: New Knowledge. 287 p. [in Rus].

Breus, E.V. (2000). Fundamentals of Theory and Practice of Translation 2nd ed. Publishing house of URAO [in Rus].

Garbovsky, N.K. (2007). Theory of Translation. Moscow: Moscow University Publishing House. 544 p. [in Rus].

Valeeva, N.G. (2006). Introduction to translation studies. Moscow: RUFP Publishing House. 320 p. [in Rus].

Kovaleva, K. I. (2001). Original and translation: two persons of the same text. Moscow. 97 p. [in Rus].