ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ МЕТОДОМ ФОКУС-ГРУПИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юрій ВІНТЮК

Анотація

У статті розглянуті питання, що стосуються різних аспектів дослідження навчальних ситуацій методом фокусованого інтерв’ю при підготовці майбутніх фахових психологів. Здійснений огляд наукових публікацій за темою дослідження, встановлені наявні підходи до її дослідження та вивчення.


Зясовані можливості застосування фокусованого інтерв’ю в науці та психології.


Розглянуті можливості використання методу фокус-груп у навчальному процесі для підготовки психологів.


Наведений конкретний приклад застосування фокусованого інтерв’ю у навчальному процесі при підготовці студентів-психологів. Зроблені висновки з проведеної роботи і намічені перспективних досліджень у даному напрямку.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВІНТЮК , Ю. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ СИТУАЦІЙ МЕТОДОМ ФОКУС-ГРУПИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХОВИХ ПСИХОЛОГІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (1), 65–70. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4777
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Юрій ВІНТЮК , Національний університет «Львівська політехніка»

кандидат психологічних наук, доцент катедри Теоретичної та практичної психології

Посилання

Гірник А.М., Гірник Д.А. Метод он-лайн фокус-груп. Наукові записки. Педагогічні, психологічні науки і соціальна робота, 2009. Т. 97. С. 24–27.

Буданова О. Онлайн фокусовані групові ін-терв’ю: нові старі методи якісних досліджень. ІV Конгрес САУ Трансформація соціальних інсти-тутів в інформаційному суспільстві: тези доп. 2021. Харків 28–29 жовт. С. 340–341.

Горошко Т. Фокус-група за участю практичних психологів URL: http://osvitapoltava.gov.ua/2021/02/04/fokus-grupa-za-uchastyu-praktychnyh-psyhologiv/

Колбин Г.А., Фросина І.В. Фокус-групи на підп-риємстві. Соціологічні дослідження, 1999. № 2. С. 117–120.

Крюгер Р., Кейси М. Фокус-группы: практиче-ское руководство; пер. с англ. М.: Вильямс, 2003. 210 с.

Лацеба М. Технології дослідження для побудови стратегії: особливості застосування методу фо-кус-груп. URL: www.ucipr.kiev.ua/index.php?name=EZCMS&menu=2 &page_id=5

Михайлич О. Метод фокус-групи у соціологічно-му супроводі виборчих кампаній. Політичний менеджмент, 2010. № 1. С. 123–132.

Олійник О. Можливості та обмеження методу онлайн фокус-груп. Проблеми розвитку соціоло-гічної теорії: Концептуальні стратегії дослі-дження соціальних наслідків пандемії COVID-19: матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф. Ки-їв: Наук. Столиця, 2020. С. 76–77.

Олійник О. Особливості організації та проведен-ня онлайн фокус-груп. ІV Конгрес САУ Трансфо-рмація соціальних інститутів в інформаційно-му суспільстві: тези доп. Харків, 2021, 28–29 жовт. С. 341–343.

Олійник О. Онлайн фокус-групи: особливості організації та проведення. Соціологічні студії, 2022. №1(20). С. 32–40.

Товстокора Ю.В. Дослідження практик комуні-кативної толерантності молоді методом фокус-групи. Психологія в контексті сучасних дослі-джень проблем розвитку особистості: матеріа-ли всеукр. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 25–26 листопада 2016 р.). Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2016. С. 94–98.

Титаренко Д., Титаренко О. Дослідницьке ін-терв’ю: Методичні рекомендації з організації та проведення дослідження. Київ: Праймдрук, 2012. 40 с.

Яворська Н.В. Інструменти експериментального дослідження: фокус-групи як інструментарій для збору даних. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 2017. Вип. 54 (107). С. 298-303.

Яковенко Л.Б. Метод фокус-груп у психологіч-них дослідженнях структурування вільного часу. Актуальні проблеми психології, 2016. Т. 7. Вип 27. С. 525–535.

Методика проведення фокус-груп: Методичні рекомендації для студентів спеціальності «жур-налістика» ВДПУ / Укл. Лапшин С.А. Вінниця: ВДПУ, 2016. 28 с.

Мертон Р., Фиске М., Кендалл П. Фокусирован-ное интервью / пер. с англ. М.: Институт моло-дежи, 1991. 156 с.

Практичні поради з проведення фокус-груп. URL: https://gbs.com.ua/ua/blog/branding-and-marketing/17/