ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим ЧИЧУК

Анотація

Статтю присвячено актуальній проблемі сучасної педагогіки вищої школи, пов’язаної із запровадженням змішаного навчання в системі підготовки майбутніх бакалаврів з професійної освіти у ЗВО, що зумовлено карантинними обмеженнями та воєнними діями на території України. У ній розкриваються різні підходи на саме поняття змішаного навчання як на особливу форму організації освітнього процесу у навчальних закладах, так і на інноваційну технологію підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Проаналізовано структуру такого типу занять, яке може проводитись аудиторно, що отримало назву «контактних годин» та позааудиторно, тобто «безконтактних годин» (онлайн-діяльність). Також зосереджено увагу на основних етапах роботи викладача і здобувачів освіти під час проведення змішаного навчання. До таких етапів зараховують: попередню підготовку, подачу нової інформації, тренування, виконання практичного завдання, оцінювання діяльності здобувачів освіти, рефлексію. Зазначено, що змішане навчання, як правило, здійснюється за допомогою використання онлайн-платформ Moodle та Google Classroom. У статті акцентовано увагу на змісті освітньої програми «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)» освітнього ступеня бакалавр та робочих програм основних фахових дисциплін цієї спеціальності, зокрема «Методологічні засади професійної освіти», «Дидактичні основи професійної освіти», «МПН: основні технології навчання», «Комп’ютерні технології в навчальному процесі», «Програмне забезпечення», «Моделювання комп’ютерних систем». На прикладі проведення заняття з однієї з тем дисципліни «Методологічні засади професійної освіти» було продемонстровано особливості запровадження змішаного навчання у ЗВО

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЧИЧУК , В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 70–78. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4778
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Вадим ЧИЧУК , Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

кандидат педагогічних наук, доцент катедри професійної освіти та технологій за профілями

Посилання

Цюняк О. П., Розлуцька Г. М. Змішане навчання як інноваційна форма організації освітнього про-цесу у закладах вищої освіти. Науковий вісник ужгородського університету. Серія: «педагогіка. Соціальна робота», 2021. Вип. 2 (49). С. 232–235.

Бугайчук К.Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформа-ційні технології і засоби навчання, 2016. Т. 54. №4. С. 1–18.

Собченко Т.М., Пивоварова О.М. Переваги та недоліки реалізації змішаного навчання майбут-ніх учителів філологів у закладах вищої педагогі-чної освіти. Психолого-педагогічні проблеми ви-щої і середньої освіти в умовах сучасних викли-ків: теорія і практика: матеріали V Міжнарод-ної науково-практичної конференції (Харків, 31 березня – 2 квітня 2021 р.). Харків: «Мітра», 2021. С. 133–137.

Корнят В.С., Чередник Л.М., Діра Н.О. Змішане навчання в кризових умовах: особливості, ризи-ки blended learning in crisis situations: features, risks. Інноваційна педагогіка, 2022. Том 2. Вип. 50. С. 192–196.

Сивак О.А., Сарбаш М.В. Платформи дистанцій-ного навчання у закладах вищої освіти. Вісник Маріупольського державного університету. Се-рія: Філософія, культурологія, соціологія, 2018. Вип. 16. С. 66–75.

Утицьких Т.О., Солодовніков А.С. Використання цифрової платформи Moodle іноземними студен-тами в освітньому процесі. URL: https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/26746/1/Тезисы_2020.pdf

Гриценко В., Юстик І. Використання сервісу Google Classroom для управління освітніми про-цесами. URL: https://www.cuspu.edu.ua/ua/ntmd/ konferentsiy/2015-10-06-06-17-54/sektsiia-4/3930-vykorystannya-servisu-google-classroom-dlya-upravlinnya-osvitnimy-protsesamy

Антонюк Л., Михайлюк Г., Боднар О. Перспек-тиви впровадження змішаного навчання у ЗВО. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2022. Том 1. Вип 58. С. 216–221.

Рекомендації щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та ви-щої освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/ media/vishcha-osvita/2020/zmyshene%20navcha-nny/zmishanenavchannia-bookletspreads-2.pdf

Хом’юк І.В., Кирилащук С.А. Використання технології змішаного навчання на заняттях з ви-щої математики у технічних ЗВО. URL: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/32012/Хом%27юк_%20зммішане%20навчання.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Технологія змішаного навчання в системі відк-ритої післядипломної освіти: підручник /за заг. ред. В.В. Олійника. Київ: ДВНЗ «Ун-т менедж. освіти», 2019. 196 с.

Горбатюк Р.М., Потапчук О.І. Формування гото-вності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: мето-дологія, теорія, досвід, проблеми, 2017. Вип. 48. С. 106–109.

Пасічник О. Змішане навчання як форма ефек-тивної організації іншомовної освіти на немовних спеціальностях ЗВО. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки, 2018. №3(62). С. 231–234.

Освітня програма «Професійна освіта (Комп’ютерні технології)». URL: https://drive.google.com/file/d/1LJ1SOocnjoL1bwyQDOQlodxuSHCmDCbq/view