ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА АГРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Анатолій АНТОНЕЦЬ
Наталія ПРІЛЄПО
Олександр МАЛИШ

Анотація

Окреслено особливості та переваги використання можливостей системи Moodle та Google Meet для якісного викладання фізико-математичних та агротехнічних дисциплін в умовах дистанційного навчання.


Проведено порівняльний аналіз показників підсумкового контролю по даним дисциплінам з показниками отриманими при традиційній формі навчання.


Наведено пояснення отриманих результатів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
АНТОНЕЦЬ , А., ПРІЛЄПО , Н., & МАЛИШ , О. (2023). ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИХ ТА АГРОТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (1), 78–84. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4779
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Анатолій АНТОНЕЦЬ , Полтавський державний аграрний університет

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри будівництва та професійної освіти

Наталія ПРІЛЄПО , Полтавський державний аграрний університет

старша викладачка катедри механічної та електричної інженерії

Олександр МАЛИШ , Полтавський державний аграрний університет

магістрант 1 курсу спеціальності 015 Професійна освіта

Посилання

Дистанційні платформи для навчання, самороз-витку та отримання допомоги й перевіреної ін-формації. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/distancijni-platformi-dlya-navchannya-samorozvit ku-ta-otrimannya-dopomogi-j-perevirenoyi-informaciyi.

Бахмат Л., Тонконог Н. Аналіз онлайн-інструментів дистанційного навчання до та під час пандемії COVID-19. Вісник Черкаського наці-онального університету імені Богдана Хмельни-цького. Серія: "Педагогічні науки", 2022. №1. 22–27.

Антонець А.В., Флегантов Л.О. Математична компетентність, як важлива складова професій-ної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю. Наукові записки. Серія: Проблеми ме-тодики фізико-математичної і технологічної освіти. Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. Вип. 10(3). С. 3–7.

Антонець А.В. Особливості формування про-феcійних умінь агроінженерів в процесі вивчен-ня математичних дисциплін. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2018. Вип. 38(3). С. 46–52.

Антонець А.В. Мета, зміст і значущість фізико-математичних дисциплін в процесі підготовки майбутніх агроінженерів. Науковий вісник Льо-тної академії. Серія: Педагогічні науки. Збірник наукових праць, 2019. Вип. 5. С. 314–318.

Вальковська А.П., Антонець А.В. Особливості викладання фізико-математичних дисциплін із використанням GOOGLE MEET. Новітні інфор-маційні технології в освіті і науці: збірник нау-кових праць за результатами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції моло-дих вчених з міжнародною участю (26–27 квітня 2021 р.). Переяслав, 2021. С. 31–33.

Антонець А.В., Флегантов Л.О. Дистанційне викладання фізико-математичних дисциплін із використанням Moodle та Google Meet. Модерні-зація освітньої діяльності та проблеми управ-ління якістю підготовки фахівців в умовах ді-джиталізації : матеріали 52-ї науково-методичної конференції викладачів і аспірантів (м. Полтава, 24–25 лютого 2021 року). Полтава, 2021. С. 124–125.