ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЦИКЛУ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Олена СВЄТЛОВА
Алевтина РИБАЛКО
Сергій ХОМЕНКО
Юлія КОВАЛЬ

Анотація

Актуальність формування компетентностей, знань, умінь і навичок з дисциплін категорії «Безпека життєдіяльності» у студентів вищих навчальних закладів є надзвичайно важливим не лише на етапі здобуття освіти, а й у повсякденному побуті та під час трудової діяльності.


Пояснено, що це зумовлено зростанням кількості техногенних, екологічних, соціально-політичних небезпек, що звісно супроводжується погіршенням стану здоров’я сучасного населення. Глобальна вагомість даної проблеми викликає необхідність пошуку ефективних шляхів її розв’язання.


Метою роботи було сформувати перелік загальних та професійних компетентностей з безпекових дисциплін в процесі навчання бакалаврів ЧНУ імені Богдана Хмельницького.


Аргументовано, що набуття в процесі навчання життєво важливих компетентностей надає студентам можливість орієнтуватися у сучасному суспільстві, здатність грамотно діяти в умовах небезпеки, захищаючи таким чином як своє життя та здоров’я, так і життя та здоров’я оточуючих.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
СВЄТЛОВА , О., РИБАЛКО , А., ХОМЕНКО, С., & КОВАЛЬ , Ю. (2023). ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ЦИКЛУ БЕЗПЕКОВИХ ДИСЦИПЛІН. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 84–90. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4780
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Олена СВЄТЛОВА , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка біологічних наук, доцентка, доцентка катедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Алевтина РИБАЛКО , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка біологічних наук, доцентка, завідувачка катедри фундаментальної медицини

Сергій ХОМЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат біологічних наук, доцент, доцент катедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Юлія КОВАЛЬ , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

викладачка катедри анатомії, фізіології та фізичної реабілітації

Посилання

Переворська О.І., Кобзєва І.М.. Здо-ров’язберігаючі технології в освітньому процесі вищого навчального закладу. Вісник Універси-тету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2018. № 2. С. 85–90. https://doi.org/10.32342/2522-4115-2018-16-14.

Поведа Т.П. Окремі тенденції щодо вивчення дисциплін безпекового циклу в умовах автономії вищих навчальних закладів України. Збірник наукових праць Кам'янець Подільського націона-льного університету ім. Івана Огієнка. Серія «Пе-дагогічна», 2017. Вип. 23. С. 104–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2017_23_34.

Запорожець О.І. Безпека життєдіяльності: під-ручник. 2-ге вид. Київ: Центр учбової літерату-ри, 2020. 448 с.

Кобилянський О. Компетентнісний підхід до вивчення дисциплін циклу безпеки життєдіяль-ності у вищих навчальних закладах. Науковий вісник Східноєвропейського національного універ-ситету імені Лесі Українки. Педагогічні науки, 2013. № 7. С. 43–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Nvvnup_2013_7_11.

Поліщук О. В., Репінський С. В., Слабкий А. В. Формування компетенцій з безпеки життєдіяль-ності в студентів вищих навчальних закладів. Педагогіка безпеки, 2016. № 1. С. 72–80. https://doi.org/10.31649/2524-1079-2016-1-1-72-80

Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті: матеріали ІІ Міжнаро-дної науково-методичної конференції (20-21 трав. 2021 р.) / за заг. ред. О.А. Жукової, А.І. Комишана. Харків: ФОП Бровін О.В., 2021. 252 с. URL: http://library.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/16181/2/ЗБІРНИК%20ТЕЗ.pdf

Шароватова О. П. Компетентнісний підхід при підготовці нового покоління фахівців у сфері ци-вільної безпеки. Вісник Луганського національно-го університету імені Тараса Шевченка. Педаго-гічні науки, 2016. № 3(2). С. 295–304. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2016_3(2)_43.

Абильтарова Е. Суть і зміст професійної компе-тентності спеціалістів з охорони праці. Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України. Професійна педагогіка, 2019. № 18. С. 82–88. https://doi.org/10.32835/2223-5752.2019.18.82-88

Левченко І. Формування професійної компетен-тності майбутніх викладачів професійної освіти (охорона праці) у процесі навчання. Соціум. Документ Комунікація. Серія «Історична наука», 2019. № 6/2. С. 118-133. https://doi.org/10.31470/2518-7600-2019-6/2-118-133.

Типові навчальні програми нормативних дисци-плін «Безпека життєдіяльності», «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», «Цивільний за-хист». Київ: М-во освіти і науки, молоді та спор-ту України, 2011. 72 с.

Стандарт вищої освіти України в галузі знань «Цивільна безпека»: наказ Міністерства освіти і науки за № 1170 (від 29 жов. 2018 р.). Київ: Мі-ністерство освіти і науки України, 2018. 20 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/2022/Standarty.Vyshchoyi.Osvity/Zatverdzheni.Standarty/01/31/263-Tsyvil.bezp-bak.31.01.22.pdf.

Запорожець О., Русаловcький А., Заплатинський В., Халмурадов Б. Питання державного регулю-вання викладання у ВНЗ дисципліни «Безпека життєдіяльності», «Охорона праці» та «Цивільний захист». Безпека життєдіяльності, 2007. № 11.

С. 11–13.