МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ірина УСАТОВА
Вадим ТКАЧЕНКО
Артем ВЕДМЕДЮК

Анотація

У статті розглядаються проблеми впровадження та використання міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх фармацевтів, яка є найбільш сприйнятливою до впровадження такого підходу.


Зауважено, що недостатність глибини міждисциплінарної інтеграції призводила до недостатнього засвоєння студентами низки тем, пов’язаних з фармацевтичною допомогою відновлення фізичного стану осіб у реабілітаційний період.


Використання міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх фахівців фармацевтичної галузі розглядається як частина процесу формування їх професійної компетентності шляхом реалізації зв’язків із дисциплінами фахової підготовки. Зі спрямованістю на ефективне навчання розглянуті міждисциплінарні зв’язки, погодженість навчальних програм, детерміновані дидактичними цілями, змістом і методами предметної діяльності.


З’ясовано, що при компетентносному підході міждисциплінарні зв’язки дозволяють переносити знання й вміння із однієї дисципліни до інших, що забезпечує комплексність і цілісність фахової підготовки.


Доведено, що саме міждисциплінарний підхід спрямований на зв’язок дисциплін, коли згладжуються протиріччя в опануванні ідей, методів і прийомів діяльності різних дисциплін та відбувається комплексне використання у професійній діяльності теоретичних знань і практичного досвіду.


Розглянуто як суттєві переваги, так і проблеми, що виникають при використанні міждисциплінарного підходу в системі підготовки майбутніх фармацевтів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
УСАТОВА , І., ТКАЧЕНКО , В., & ВЕДМЕДЮК , А. (2023). МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 91–97. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4781
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Ірина УСАТОВА , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка катедри теорії і методики фізичного виховання

Вадим ТКАЧЕНКО , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри освітнього і соціокультурного менеджменту
та соціальної роботи

Артем ВЕДМЕДЮК , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент катедри теорії і методики фізичного виховання

Посилання

Рева Т.Д. Характеристика якості професійної підготовки майбутніх провізорів. Науковий віс-ник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету, 2014. Вип. 28.

С. 214–219.

Гуменна Н.В. Міждисциплінарна інтеграція у професійній підготовці майбутніх фахівців меди-чної галузі. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 18. Т. 1. С. 121–126.

Колот А. М. Міждисциплінарний підхід як пере-думова розвитку економічної науки та освіти. Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Серія: «Економі-ка», 2014. № 158. С. 18–22.

Коцан О. Міждисциплінарний контекст музично-виконавської та педагогічної підготовки майбут-ніх викладачів фортепіано. Актуальні питання гуманітарних наук [Дрогобич], 2021. Вип. 45. Том 2.

С. 133–136.

Чечотіна С.Ю. Актуальність упровадження між-дисциплінарної інтеграції при вивченні фарма-кології. Український стоматологічний альманах, 2013. №4. С. 86–89.

Синекоп О.С. Міждисциплінарний підхід до диференційованого навчання майбутніх ІТ-фахівців професійно орієнтованого англомовного спілкування. Збірник наукових праць «Педагогіч-ні науки», 2018. № 1(85). С. 155–161.

Ступницький О.І., Приятельчук О.А. Міждисци-плінарний підхід до формування універсальних компетенцій у процесі вивчення дисциплін осві-тньої програми «Міжнародний бізнес». Економіка та суспільство, 2021. № 25. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-25-47.

Желанова В.В. Впровадження стратегії міждис-циплінарності в сучасній вищій освіті. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Пе-дагогіка. Соціальна робота», 2021. Вип. 1(48).

С. 477–480.

Реброва О. Реброва Г. Феноменологія міждис-циплінарності та умови її застосування в підго-товці майбутніх учителів художніх та гуманітар-них дисциплін. Наукові записки. Серія: Педагогі-ка, 2018. № 3. С. 47–56.

Олексюк О.М. Міждисциплінарність як форма фундаменталізації вищої мистецької освіти: фа-сетний підхід. Музичне мистецтво в освітоло-гічному дискурсі, 2020. № 5. С. 4–8.

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як домі-нанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Соціальна економіка, 2014. № 1–2. С. 76–83.

Бобрицька В.І. Освітня політика України у сфері здоров’язбереження дітей та молоді. Освіта і

здоров’я підростаючого покоління: Матеріали Міжнародного симпозіуму. Київ, 2016. Вип. 1. С. 98–103.

Микитюк О.Ю. Міжпредметна інтеграція при вивченні медичної і біологічної фізики як фактор формування наукового світогляду майбутнього лікаря. Кредитно модульна система організації навчального процесу у вищих медичних (фарма-цевтичному) навчальних закладах України на новому етапі: матеріали доповідей Х ювілейної Всеукр. навчально-наукової конференції з між-народною участю, 18–19 квіт. 2013 р. Терно-піль: ТДМУ, 2013. Ч. 2. С. 602–604.