ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Василь ТУРЯНИЦЯ

Анотація

Враховуючи актуальну державну політику в галузі вітчизняної освіти на сьогоднішньому етапі та ті завдання, що їх має вирішувати Нова Українська Школа, предметом свого дослідження обрано актуальну тему як з огляду на її теоретико-методологічне значення, так і в плані неоцінимої практики, зокрема щодо формування ключових компетентностей на всіх рівнях національної освіти.


Акцентовано увагу на комплексі компетентностей та ієрархії їх вдосконалення. Окреслено підходи до формування компетентностей, котрі закріплені на законодавчому рівні у відповідності до світових стандартів із входженням освіти України в освітній простір Європейського Союзу.


Комплексний аналіз такого роду питань в структурі вітчизняної освіти дає можливість не лише осмислити причини освітньої реформи, а й результати та наслідки, які б вони не були з метою об’єктивної оцінки та пошуку шляхів подальшого вдосконалення освітнього процесу в країні, незважаючи на нинішній складний період – війни, яку розпочала росія в Україні.


Особлива увага при аналізі звертається на зміст формування компетентностей учнів у проекції на подальші успіхи в навчанні на різних рівнях освіти, самоусвідомленні їх набуття з метою отримання професії та набуття конкурентоспроможності у складному світі глобалізаційних процесів та трансформацій.


Визначено з теоретико-методологічних позицій підхід в контексті комплексного формування компетентностей в умовах Нової Української Школи. Адже саме ця ланка освіти закладає фундамент у подальшому їх удосконаленні на нових, вищих та якісних щаблях освіти.


Звертається увага й на ключовий суб’єкт освітнього процесу – постать учителя та його роль і педагогічну майстерність в реалізації завдань Нової Української Школи.


Вмотивовано, що усе це в комплексі характеризує реальну картину вітчизняного освітнього процесу в напрямі формування системи компетентностей.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТУРЯНИЦЯ , В. (2023). ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br>Серія: "Педагогічні науки", (1), 102–108. вилучено із https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/4784
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Василь ТУРЯНИЦЯ , ДЗВО «Ужгородський національний університет»

кандидат філологічних наук, доцент, доцент катедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи,

Посилання

Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text.

Національна рамка кваліфікацій: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 519). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#Text.

Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF#Text.

Про повну загальну середню освіту: Закон України від 16 січня 2020 року № 463-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20#Text.

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи: Ухвалено рішенням колегії МОН 27 жовтня 2016 р. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf.

Гриневич Л. Концептуальні ідеї реформи «Нова українська школа» у світлі української педагогічної думки. Український педагогічний журнал, 2022. № 4. C. 98–111. Doi: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-98-111.

Нова українська школа: порадник для вчителя / Під заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Видавничий дім «Плеяди», 2017. 206 с. URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/NUSH-poradnyk-dlya-vchytelya.pdf.

Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти / Л.В. Банашко, О.М. Севастьянова, Б.С. Крищук, С.І. Тафінцева. Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія: офіційний веб-сайт. URL: http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233.

Професійна компетентність вчителя початкових класів: навчально-методичний посібник для вчителів / Автори-упоряд.: В.Є. Берека, А. В. Галас. Харків: Вид-во «Ранок», 2018. 496 с. URL: http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/posibnyky/navchalyni/О901113У_Проф_компетентнiст__вчителя_поч_кл_блок.pdf.

Цісарук В.Ю., Цісарук І.В. Проблема формування професійної компетентності майбутнього вчителя в педагогічній теорії та практиці. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 2021. Вип. 83. C. 188–191.

Чорноус В.П. Сутність поняття «професійно-педагогічна компетентність» майбутнього вчителя початкової школи. Наукові записки міжнародного гуманітарного університету, 2021. Dbg. 33. C. 179–182. URL: http://www.sci-notes.mgu.od.ua/archive/v33/42.pdf.

Професіографічний підхід у системі вищої освіти: монографія / за ред. О.А. Дубасенюк. Житомир: Вид-во О.О. Євенок, 2019. 328 с. URL: http://eprints.zu.edu.ua/29874/1/Кол%20моно%20профес_подход_2019_05_08.pdf.

Сапожников С.В. Професіоналізм майбутнього вчителя початкових класів у вимірі сьогодення. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія», 2018. № 2(16). С. 34–39. URL: https://pedpsy.duan.edu.ua/images/PDF/2018/2/7.pdf.

Оцінювання професійних компетентностей вчителя початкових класів під час сертифікації. Державна служба якості освіти України: офіційний сайт. URL: https://sqe.gov.ua/ocinyuvannya-15-profkompetentnostey-vchyteliiv-sertyfikaciya/.

Пуховська Л.П. Сучасні підходи до професіоналізму вчителя в різних освітніх системах: порівняльний аналіз. Шлях освіти, 2001. №1. С. 7–14. URL: https://lib.chmnu.edu.ua/pdf/zbirnuku/3/1.pdf.

Дорож І.А., Ковальчук А.Ф. Особливості професійно-педагогічного становлення вчителя початкової ланки освіти на сучасному етапі розвитку освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика, 2021. №30. C. 198–207. Doi: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-30.198-207.

Жорова I. теоретичний аналіз змісту поняття «професіоналізм педагога». Молодь і ринок, 2011. №3(74). С. 88–91.