МОДИФІКАЦІЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ОГОЛОШЕНЬ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ВРАХУВАННЯ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ-РОБОТОДАВЦІВ ПРИ ОНОВЛЕННІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Світлана БОРИСОВА

Анотація

У статті схарактеризовано чинники, що мають вплив на зміст підготовки майбутніх фахівців з графічного дизайну: тенденції у професійній сфері і на ринку праці, потреби ключових стейкхолдерів, розвиток технічних засобів і цифрових технологій.


Подано результати досліджень глобального ринку графічних дизайнерів з акцентом на його сегментацію за ключовими продуктами і послугами.


Зазначено, що одним із засобів отримання актуальної інформації щодо галузевого змісту професійної діяльності є застосування методу контент-аналізу до оголошень праці, який означено як формалізований змішаний кількісно-якісний метод аналізу, категоризації, інтерпретації змісту усної, письмової, візуальної форм спілкування та формулювання висновків про явище на основі отриманих результатів.


Проаналізовано співвідношення кількісної і якісної складових контент-аналізу, залежність процедури застосування методу від сфери, що підлягає аналізу.


Підкреслено важливість планування процесу аналізу від конкретизації запиту на дослідження, розробки базового набору категорій, способів ідентифікації, кодування і фіксації даних у масиві, подальшої їх обробки й інтерпретації.


Виявлено, що етапність проведення контент-аналізу на сьогодні не є сталою, а тому подано модифіковану процедуру контент-аналіз оголошень праці щодо вакансій графічних дизайнерів, засновану на методі контент-аналізу за частотою з урахуванням ітеративного, інтерпретаційного підходу методу тематичного аналізу до категоризації масиву даних за темами. В інтерпретації отриманих результатів зазначено врахування якісних і кількісних складових контент-аналізу і схарактеризовано у загальному вигляді отримані результати і висновки, що дають підстави для оновлення змісту освіти з урахуванням потреб ринку праці, соціальної спільноти і здобувачів вищої освіти.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
БОРИСОВА, С. (2023). МОДИФІКАЦІЯ КОНТЕНТ-АНАЛІЗУ ОГОЛОШЕНЬ ПРАЦІ ЯК ЗАСОБУ ВРАХУВАННЯ ВИМОГ СТЕЙКХОЛДЕРІВ-РОБОТОДАВЦІВ ПРИ ОНОВЛЕННІ ЗМІСТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ГРАФІЧНИХ ДИЗАЙНЕРІВ . Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 51–60. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-51-60
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Світлана БОРИСОВА, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

кандидатка педагогічних наук, доцентка, доцентка катедри дизайну,
докторантка Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

Посилання

Global Graphic Designers – Market Size 2004–2029. IBISWorld. URL: https://www.ibisworld.com/global/market-size/global-graphic-designers/ (Last accessed: 11.10.2023).

Global Graphic Designers – Market Size, Industry Analysis, Trends and Forecasts (2023-2028). IBISWorld. URL: https://www.ibisworld.com/global/market-research-reports/global-graphic-designers-industry/ (Last accessed: 11.10.2023).

Гардабхадзе I. Тенденції розвитку дизайну доби постіндустріального суспільства. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», 2019. № 41. С. 176–184. DOI: 10.31866/2410-1176.41.2019.188689.

Bengtsson M. How to plan and perform a qualita-tive study using content analysis. NursingPlus Open, 2016. № 2. Р. 8–14. DOI: 10.1016/j.npls.2016.01.001.

Gavora P. The State-of-the-Art of Content Analysis. Journal of Education Scients, 2015. № 1. Р. 6–18. URL: http://nevelestudomany.elte.hu/index.php/2015/04/the-state-of-the-art-of-content-analysis/?lang=en (Last accessed: 11.10.2023).

Assarroudi A., Heshmati Nabavi F., Armat M., Ebadi A., Vaismoradi M. Directed qualitative content analysis: the description and elaboration of its underpinning methods and data analysis process. Journal of Research in Nursing, 2018. №3 (1). Р. 42–55. DOI: 10.1177/1744987117741667.

Serafini F., Reid S. F. Multimodal content analysis: expanding analytical approaches to content analy-sis. Visual Communication, 2019. No 22(4). P. 623–649. DOI: 10.1177/1470357219864133.

Бондар В. С., Допіра М. А. Розгляд методу кон-тент-аналізу з погляду кількісно-якісних технік проведення. Наукові записки НаУКМА, 2007. Т. 70: Соціологічні науки. С. 17–26. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/6877 (дата звернення 11.10.2023).

Неліпа Д. Контент аналіз як технологія збору первинних даних при здійсненні системного аналізу політичних явищ і процесів. Освіта регіону. Політологія, психологія, комунікації, 2011. № 4. URL: http://social-science.uu.edu.ua/article/668 (дата звернення 11.10.2023).

Марценюк Т. О. Про що говорить Майдан: якіс-ний контент-аналіз надписів на плакатах учасників «помаранчевої революції». Наукові записки НаУКМА: Соціологічні науки, 2005. № 46. С. 60–66. URL: https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7839 (дата звернення 11.10.2023).

Перхач Р.-Ю. Т., Смирнова А. О. Мовні засоби маніпуляції в пресі: контент-аналіз. Молодий вче-ний, 2019. № 10 (74). С. 186–189. DOI: 10.32839/2304-5809/2019-10-74-43.

Семотюк О. Хто я: cтратегія чи випадковість?: Комп’ютерний контент-аналіз карикатур і мемів на В. Зеленського. Докса, 2020. № 2 (34). C. 180–195. DOI: 10.18524/2410-2601.2020.2(34).218121.

Согорін А. Особливості використання методу контент-аналізу для дослідження реклами в друкованих засобах масової інформації. Актуальні проблеми філософії та соціології, 2016. Вип. 10. С. 135–137. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ aprfc_2016_10_39 (дата звернення 11.10.2023).

Галяс Н. М. Контент-аналіз як науковий метод дослідження поняття «управління знаннями» в системі місцевого самоврядування. Право та державне управління, 2017. № 2 (27). С. 187–193. URL: http://www.pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/2_2017/32.pdf (дата звернення 11.10.2023).

Дудка М. О. Морфологічний аналіз сутності поняття «стійкий розвиток». Глобальні та національні проблеми економіки, 2018. Вип. 22. С. 357–362. URL: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/70.pdf (дата зве-рнення 11.10.2023).

Лук’янова Л. Контент-аналіз як психолого-педагогічна процедура. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університе-ту імені Павла Тичини. Умань: ПП Жовтий, 2010. Ч. 4. С. 149–157. URL: https://lib.iitta.gov.ua/7538/1/Контент-аналіз.pdf (дата звернення 11.10.2023).

Чуйко Г., Ілюк М. Актуальність застосування контент-аналізу як методу психологічного дослідження цифрового світу. Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС, 22–23 квітня 2021 р. Тернопіль: ФОП Паляниця В. А., 2021. С. 135–137. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/35110/2/MCTD_2021_Chuiko_H-Actuality_of_application_135-137.pdf (дата звернення 11.10.2023).

Agrawal B. Content Analysis for Pedagogy of Eng-lish. Literary Endeavour, 2018. Vol. 9 (1). Р. 213–218. URL: https://www.literaryendeavour.org/archives/2018/21 (Last accessed: 11.10.2023).

Zelenska L., Bondar T,. Bondar O. Historical and Pedagogical Aspects as a Subject of Content Analy-sis of Popular Science Publications. Pedagogy and Education Management Review, 2020. № 2. Р. 17–26. DOI: 10.36690/2733-2039-2020-2-17

Ріжняк Р. Я. Контент-аналіз нумізматичних досліджень українських історичних періодичних видань (1990–2016 роки). Наукові праці істори-чного факультету Запорізького національного університету, 2016, № 45 (2). С. 103–107. URL: http://old.istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/45/76.pdf (дата звернення 11.10.2023).

Грєбцова І. Контент-аналіз як метод вивчення матеріалів регіональної преси середини ХІХ ст. Записки історичного факультету. 2020. № 31. С. 145–157. DOI: 10.18524/2312-6825.2020.31.220045.

Зеленська Л., Балацинова А. Теоретичні основи застосування контент-аналізу в історико-педагогічних дослідженнях. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки. 2020. Вип. 1. С. 29–42. DOI: 10.31494/2412-9208-2020-1-1-29-42.

Квіта Г. М., Шіковець К. О. Контент-аналіз веб-сайтів як інструмент фахівця з економічної кібернетики. Економіка та управління підприємствами. 2017. Вип. 10. С. 19–23. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/10_2017_ukr/6.pdf (дата звернення 11.10.2023).

Сащук Т. І. Контент аналітичного видання: тенденції впливу на соціум (на прикладі журналу «Український тиждень»). Діалог: Медіа-студії: зб. наук. праць. Одеса: Астропринт, 2012. Вип. 14. С. 226-234. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/bitstream/123456789/8626/1/Saschuk_T.PDF (дата звернення 11.10.2023).

Katerynych P. Educational journalism in Ukraine (results of content analysis). Synopsis: Text, Con-text, Media, 2021. № 27 (2). Р. 86–95. DOI: 10.28925/2311-259x.2021.2.7.

Фольтович В., Коробчинський М., Чирун Л., Висоцька В. Метод контент-аналізу текстової інформації інтернет-газети. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології, 2017. № 864. С. 7–19. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPKNIT_2017_864_4 (дата звернення 11.10.2023).

Krippendorff K. Content analysis: an introduction to its methodology. 2nd ed. Sage Publications Inc., 2004. 412 c.

Hsieh H-F., Shannon S. E. Three Approaches to Qualitative Content Analysis. Qualitative Health Re-search, 2005. № 15 (9). Р. 1277–1288. DOI: 10.1177/1049732305276687.

Ganesan M., Antony S.P., George E.P. Dimensions of job advertisement as signals for achieving job seeker’s application intention. Journal of Management Development, 2018. № 37 (5). Р. 425–438. DOI: 10.1108/JMD-02-2017-0055.

Ooi K. B., Ting S. H. Employers’ Emphasis on Technical Skills and Soft Skills in Job Advertisements. The English Teacher, 2015. № 44 (1). Р. 1–12. URL: https://meltajournals.com/index.php/TET/article/view/87/84 (Last accessed: 11.10.2023).

Nugroho S. A., Hadi A. P., Rudjiono R. Design Exploration as a Research Discovery Phase through Graphic Design Job Advertising. Interna-tional Journal of Graphic Design, 2023. № 1 (1). Р. 55–76. URL: https://journal.stekom.ac.id/index.php/ijgd/article/view/1101/895 (Last accessed: 11.10.2023).

Purwanto P., Wahyu R., Yudit A. R. Analysis of Secretary Job Advertisement Content for Secretarial Skills Needs. Jurnal Economia, 2020. № 16 (1). Р. 44–55. DOI: 10.21831/economia.v16i1.29872.

Arcodia C., Novais M. A., Le T. H. Using Job Advertisements to Advance Event Management Re-search. Event Management, 2020. № 24 (5). Р. 661–664. DOI: 10.3727/152599520X15894679115529.

Efeoglu I. E., Gerek I. H. What Qualifications and Skills are Important for Civil Engineers? A Job Advertisement Analysis: Paper presented at the International Conference Make Learn & TIIM-2015, Bari, Italy. 2015. URL: http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-13-0/papers/ML15-132.pdf (Last accessed: 11.10.2023).

Бутиріна М. В., Анікеєнко М. П. Професійні вимоги до журналістського фаху: компетентнісний підхід. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 2021. № 3 (47). С. 80–88. DOI: 10.32840/cpu2219-8741/2021.3(47).11.

Kim J., Angnakoon P. Research Using Job Adver-tisements: A Methodological Assessment. Library and Information Science Research. 2016. № 38 (4). Р. 327–335. DOI: 10.1016/j.lisr.2016.11.006.

Dziobczenski P. R. N., Meriläinen S., Person O. Designing Career Paths in Graphic Design: A Doc-ument Analysis of Job Advertisements for Graphic Design Positions in Finland. The Design Journal, 2018. № 21(3). Р. 349–370. DOI: 10.1080/14606925.2018.1444874.