ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ НА СТРУКТУРУ І ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ольга КАЙТАНОВСЬКА

Анотація

Охарактеризовано особливості цифрової трансформації сучасних вітчизняних поштових операторів і доведено, що зазначені процеси є основним чинником зміни структури і змісту професійної компетентності кваліфікованих робітників, підвищення вимог до їх особистісних і професійних якостей.


Виявлено суперечність між проголошеним компетентнісним підходом до професійної підготовки операторів поштового зв’язку і організацією освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти, що виражається в переважанні теоретичних знань над практичними, не чіткому розмежуванні змісту навчання відповідно до професійної кваліфікації за класами; орієнтованості навчальних дисциплін на засвоєння здобувачами освіти сталих знань.


З’ясовано, що подальшого вирішення потребує проблема встановлення продуктивних зв’язків з роботодавцями з метою модернізації матеріально-технічної бази навчально-виробничих майстерень та запровадження дуальної форми навчання; розроблення навчальної літератури та науково-методичного забезпечення.


Обґрунтовано, що до структури і змісту професійної компетентності майбутніх операторів поштового зв’язку доцільно включити мотиваційно-ціннісний, знаннєвий, діяльнісний компоненти; подальшого вдосконалення потребує інформаційно-технологічна складова (інформаційні, цифрові та операційні знання і уміння); мотиваційно-ціннісний компонент доречно доповнити конативним компонентом (вольові механізми саморегуляції). Запропоновані й обґрунтовані у цій статті структура і зміст професійної компетентності майбутніх операторів поштового зв’язку спрямовані на їх трансформацію відповідно до сучасних вимог роботодавців.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КАЙТАНОВСЬКА, О. (2023). ВПЛИВ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ПОШТОВИХ ПОСЛУГ НА СТРУКТУРУ І ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОПЕРАТОРІВ ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 162–170. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-162-170
Розділ
ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА (за спеціалізаціями)
Біографія автора

Ольга КАЙТАНОВСЬКА, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»

наукова співробітниця відділу науково-методичного забезпечення професійної освіти,
аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України