КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДІ НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ.

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Юлія ВЕЛИКДАН

Анотація

Статтю присвячено компаративному аналізу використання методу проєктів у трудовій підготовці молоді на початку 30-х років ХХ століття. В контексті епохи індустріальної революції та глобальної економічної нестабільності багато країн ставили перед собою завдання підготовки молодого покоління до праці в умовах нових технологій та виробничих змін.


Стаття вказує на те, що метод проєктів може бути ефективним інструментом трудової підготовки молоді, але на той час існували обмеження та невизначеності щодо його ролі та впливу. Автор висувають гіпотезу, що компаративний аналіз використання цього методу в різних країнах на початку 30-х років може розкрити, як соціокультурні та економічні умови впливали на його застосування та ефективність.


Стаття детально розглядає можливість використання методу проєктів у контексті трудової підготовки молоді, зокрема, розробку та реалізацію проєктів для розвитку практичних навичок та зрозуміння різних професій. Підкреслюється, що у 30-х роках ХХ століття багато країн активно розвивали промисловість і технології, тому метод проєктів міг би бути ключовим для підготовки молоді до роботи в цих сферах.


Обґрунтовано, що саме метод проєктів став важливим компонентом трудової підготовки, відзначаючись акцентом на розвиток самостійності та комунікативних здібностей молоді. Використання методу проєктів залучало молодь до практичної діяльності, де вони виконували конкретні проєкти, а не обмежувалися теоретичними знаннями. Стаття також вказує на позитивний вплив методу проєктів на розвиток комунікативних навичок, креативності та здатності приймати рішення молоді. Застосування цього методу в трудовій підготовці молоді підкреслюється як спосіб готування молодь до викликів реального робочого життя та підвищення їхньої практичної компетентності.


Автор підкреслюють важливість компаративного аналізу, охоплюючи навчальні програми, методи оцінювання та роль вчителів і інструкторів. Зазначається, що результати такого дослідження можуть надати важливі вказівки для розвитку сучасних освітніх систем та адаптації їх до вимог сучасного ринку праці.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ВЕЛИКДАН, Ю. (2023). КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ У ТРУДОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МОЛОДІ НА ПОЧАТКУ 30-Х РОКІВ ХХ СТ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 38–45. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-38-45
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографія автора

Юлія ВЕЛИКДАН, Університет Григорія Сковороди в Переяславі

старша викладачка катедри теорії і методики технологічної освіта та комп’ютерної графіки

Посилання

Коберник О. Проєктування на уроках трудового навчання. Трудова підготовка в закладах освіти, 2001. № 4. С. 12−14.

Проєктна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: наук. метод. посібн. / за ред. С.М. Шевцової, І.Г. Єрмакова, О.В. Батечко, В.О. Жадька. Київ: Департамент, 2008. 520 с.

Метод проєктів в українській школі 1920–1930-х років. Педагогічний музей України [укладачі: В.О. Гайдей, О.П. Міхно; наук. консультант О.В. Сухомлинська]. Вінниця: Видавець Кушнір Ю.В., 2019. 192 с.

Довбенко Т. Метод проєктів в історії шкіль-ництва. Шлях освіти, 2005. № 2. С. 47–51.

Коберник О., Ящук С. Методика організації проєктно-технологічної діяльності на уроках тру-дового навчання: навчально-методичний посібник. Умань, 2001. 82 с

Уйсімбаєва М. Проектна діяльність: теоретичні аспекти. Витоки педагогічної майстерності, 2014. Вип. 13. C. 258–263.

Мартинець Л.А. Проектна діяльність у навчаль-но-виховному процесі загальноосвітнього нав-чального закладу. Освіта та розвиток обдарованої особистості, 2015. № 3(34). С. 10–13.

Шевцова С.М. Становлення методологічної культури вчителя на основі проектної діяльності: автореф. дис. … канд. філос. наук: 09.00.10 – філософія освіти. Київ, 2010. 21 с.

Молчанюк О.В., Пальчик О.О. Проєктна діяль-ність – перспективна складова освітнього процесу. Вісник післядипломної освіти. Серія «Педагогічні науки», 2021. Вип. 15(44). C. 206–219.

Рибалко Л.С., Черновол-Ткаченко Р.І., Кіриченко С.В. Професійна самореалізація вчителів стар-шої школи в освітній проектній діяльності в кон-тексті Нової української школи. Харків: Основа, 2018. 144 с. (Бібліотека журналу «Управління школою». Вип. 9(188)).