ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Тетяна ЗОРОЧКІНА
Юлія ГАЛАЙКО

Анотація

Стаття є продовженням дослідження розвитку методико-математичної компетентності майбутнього вчителя. Актуальність теми підкреслюється змінами кваліфікаційних вимог до педагогів, які передбачають здатність сприймати та реалізувати нові цілі та завдання модернізації освіти, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.


Здійснено огляд наукової літератури щодо підходів у визначенні методичної компетентності педагога, в тому числі майбутнього вчителя, який готується до викладання математики. Особливу увагу сконцентровано на структурі методичної компетентності майбутнього педагога, в якій виділено особистісний, когнітивний, інформаційно-технологічний, аналітико-рефлексивний та предметно-діяльнісний компоненти.


Акцентовано увагу, що для формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики (як і вчителя початкових класів) важливим є його особистісний когнітивний структурний компонент, що обумовлюється рівнем мотиваційно-ціннісної спрямованості, комунікативними вміннями, самоорганізованості та емпатії. Не менш важливим у цьому аспекті є інформаційно-технологічний компонент методичної компетентності педагога, що потребує інформаційної грамотності, використання можливостей дистанційного навчання та усвідомлення основ інформаційної безпеки у практичній діяльності.


У контексті останнього особливої ваги набуває той факт, що формування методичної компетентності педагога,майбутнього вчителя математики у процесі магістерської підготовки значною мірою забезпечується розвитком предметно-діяльнісних структурних компонент в галузі організації навчальної діяльності та її мотивації,забезпечення відповідної інформаційної  основи, розробки програми діяльності та прийняття  педагогічних рішень.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ЗОРОЧКІНА, Т., & ГАЛАЙКО, Ю. (2023). ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У ПРОЦЕСІ МАГІСТЕРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 22–29. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-22-29
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Тетяна ЗОРОЧКІНА, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка, зав. кафедри початкової освіти

Юлія ГАЛАЙКО, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

кандидатка педагогічних наук, доцента кафедри геометрії і алгебри

Посилання

Годованюк Т.Л. Методична підготовка майбутніх вчителів математики: Теорія і практика: монографія. Умань: Видавець Сочинський М.М., 2019. 316 с.

Ачкан В.В. Підготовка майбутніх вчителів математики до інноваційної педагогічної діяльності. монографія. Київ: Маслаков, 2018. 308 с.

Лодатко Є.О. Педагогічне моделювання: монографія. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2022. 206 с.

Кузьминський А.І. Наукові засади методичної підготовки майбутнього вчителя математики: монографія / ред. А.І. Кузьминський, Н.А. Тарасенкова, І.А. Акуленко. Черкаси: вид. від ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009. 320 с.

Акуленко І.А. Компетентнісно орієнтована методична підготовка майбутнього вчителя математики профільної школи (теоретичний аспект): монографія. Черкаси: Видавець Чабаненко Ю., 2013. 460 с.

Тарасенкова Н.А. Дидактична аналітика як складова професійного тренінгу для вчителів математики. Science and education a new dimension. In N. Tarasenkova (Chief Honorary Editor), VI(63), Issue: 153. Budapest: SCASPEE, 2018. P. 54–58.

Моторіна В.Г. Формування проектної компетентності майбутнього вчителя математики. Вісник Черкаського університету. Серія: «Педагогічні науки», 2017. № 16. С. 75–83.

Матяш О.І. Теоретико-методичні засади формування методичної компетентності майбутнього вчителя математики до навчання учнів геометрії: монографія. Вінниця: ФОП Легкун В.М., 2013. 445 с.

Скворцова С.О., Бріцкан Т.Г. Вибір Інтернет сервісів для створення і використання інтерактивних вправ на уроках математики в початковій школі. Проблеми математичної освіти ПМО-2019: зб. матер. Міжнар. наук. метод. конф., м. Черкаси, 11–12 квітня 2019, Черкаси: Видавець Гордієнко Є.І., 2019. С. 182–183.

Мартиненко О., Ковтун Г. Формування методич-ної компетентності вчителя математики та еко-номіки. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2016. № 3. С. 398–406. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pednauk_2016_3_51.

Кошонько Г.І. Сутність та структура професійної компетентності педагога. Теорія і практика професійної підготовки фахівців в контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів: зб. наук. праць. Житомир: ФОП Левковець, 2016. С. 30–37.

Нічуговська Л.І. Професійна рефлексія як чинник розвитку творчого потенціалу викладача вищого навчального закладу. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка», 2017. №3(5). URL: https://amtp.org.ua/index.php/journal/issue /view/2/29.

Немченко С.Г., Голік О.Б. Рефлексивна культура: колективна монографія. Riga: LAP Lambert Academic Publishing, 2018. 200 c.

Михайленко Л.Ф., Воєвода А.Л. Методична компетентність вчителя математики як педагогічна проблема. Фізико-математична освіта, 2019. №1. С. 135–141. URL: http://nbuv,gov.ua/UJRN/fmo_2019_1_23.

Go-Lab. URL: https://www.golabz.eu.

Галайко Ю.А. Проектні технології у формуванні методичної компетентності у процесі магістерсь-кої підготовки. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогічні науки, 2021. №2. С.130–135.