ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Вадим ТКАЧЕНКО
Богдан УСАТОВ
Роман ШМИГОЛЬ

Анотація

У статті розглядається необхідність вирішення проблеми, пов’язаної з пошуком педагогічних концепцій та технологій для реалізації ефективного та інтерактивного міждисциплінарного підходу до навчання як передумови успішності майбутньої професійної діяльності фахівців.


Наголошено на важливому значенні використання інтерактивних технологій в умовах європейського освітнього простору, що відкриває нові можливості не тільки для здобуття освіти, а й для розвитку європейського ринку праці.


Розглянуто питання використання інтерактивних технологій як головної складової професійного зростання майбутніх фахівців. Визначено, що для підвищення якості освіти необхідно залучати інтерактивних технології у освітній процес.


Доведено, що у результаті оптимального використання різних інтерактивних методів навчання змінюються позиції викладача й студентів у навчально-виховному процесі. Розглянуті думки науковців щодо необхідності впровадження інтерактивних технологій у навчальний процес у контексті міждисциплінарного підходу.


Проаналізовано, як взаємодія різних дисциплін може сприяти формуванню комплексного розуміння предметної області і розвитку ключових навичок у студентів.


Обґрунтовано, що використання інтерактивних технологій у поєднанні з міждисциплінарним підходом може допомогти створити у студентів гнучкість мислення, здатність працювати в команді та розвивати креативні підходи до вирішення завдань.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ТКАЧЕНКО, В., УСАТОВ, Б., & ШМИГОЛЬ, Р. (2023). ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ ДО НАВЧАННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА УСПІШНОСТІ МАЙБУТНЬОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького.<Br> Серія: "Педагогічні науки", (4), 16–21. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-4-16-21
Розділ
ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
Біографії авторів

Вадим ТКАЧЕНКО, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент катедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Богдан УСАТОВ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант катедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Роман ШМИГОЛЬ, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

аспірант катедри освітнього і соціокультурного менеджменту та соціальної роботи

Посилання

Андрущенко В. Організоване суспільство: проблеми суспільної самоорганізації та інституалізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі тисячоліть: досвід соціально-філософського аналізу: у 2 кн. 3-те вид., виправл., доповн. Київ: Знання України, 2018. Кн. 1: Від мрії до дії. 2018. 659 с.

Приходько Л.А., Сьомак О.В., Ройко Л.Л. Використання додатків Google для підтримки дистанційного навчання учнів початкової школи. Тенденції та перспективи розвитку освіти, науки та технології в епоху трансформаційних процесів: збірник матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луцьк. Луцьк: Вежа, 2021. С. 207–210.

Усатова І., Ткаченко В., Ведмедюк А. Міждисциплінарний підхід у фаховій підготовці майбутніх фармацевтів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2023. №1. С. 91–97.

Майковська В.І. Інтерактивні технології навчан-ня (на прикладі дисципліни «Торговельне підприємництво»: навчально-методичний посібник. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. 97 с.

Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання дорослих: навчально-методичний посібник. Київ: ЕКМО, 2011. 324 с.

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник КНУ імені Т. Шевченка. Серія: «Економіка», 2014. № 158. С. 18–22.

Гнезділова, К. міждисциплінарний підхід до викладання фахових дисциплін як інноваційний тренд в системі підготовки майбутніх фармацев-тів. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», 2023. №2, С. 19–24. https://doi.org/10.31651/2524-2660-2023-2-19-24.

Козак Л. Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки. Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 2016. Вип. 3–4. С. 29–35.

Кропотова Н.В. Університет як простір міждисциплінарної комунікації. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти: зб. наук. пр. Харків: НТУ ХПІ, 2008. Вип. 18 (22). С. 22–30.

Пасько О.М. Міждисциплінарний підхід у підготовці майбутніх фахівців дизайнерів одягу. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Серія 05, 2021. Випуск 84. Т. 2. С. 45–49.

Шкура І., Шулик Ю. Зарубіжний досвід упрова-дження міждисциплінарних освітніх програм та можливості його застосування в Україні. Наукові записки БДПУ. Серія: Педагогічні науки, 2020. Вип.2. С. 114–127.